Lagar och förordningar som gäller yrkesutbildning

Här hittar du en förteckning över centrala lagar och förordningar i anslutning till yrkesutbildningen.

Länkarna går till Finlex, en databas med författningar på svenska och finska.

 

Lag om yrkesutbildning (531/2017)

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (532/2017)

Lag om grundläggande yrkesutbildning (630/1998)
I lagen föreskrivs om grundläggande yrkesutbildning och de examina som avläggs i utbildningen.

Lag om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998)
I denna lag finns bestämmelser om yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina som avläggs genom fristående examina och om utbildning som förbereder för dessa examina samt om annan yrkesinriktad tilläggsutbildning än sådan som förbereder för fristående examina.

Statsrådets förordning om yrkesutbildning (811/1998)

Statsrådets förordning om yrkesinriktad vuxenutbildning (812/1998)

Statsrådets förordning om förfarandet vid ansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och förberedande utbildning efter den grundläggande utbildningen (294/2014)
I denna förordning föreskrivs om gemensam ansökan till grundläggande yrkesutbildning och gymnasieutbildning samt om gemensamma förfaranden vid ansökan till förberedande utbildning efter den grundläggande utbildningen (påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen, utbildning som förbereder för gymnasieutbildning samt utbildningar som förbereder för grundläggande yrkesutbildning).

Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998)
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (1168/2010) Promemoria (pdf)

Undervisnings- och kulturministeriets förordningar och beslut

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om examensstrukturen inom yrkesutbildningen (137/2017)

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom grundläggande yrkesutbildning 16.4.2015 (451/2015)
Promemoria (pdf)

UKM:s brev ändringar i grunderna för antagning av studerande inom yrkesutbildning (på finska) (pdf)

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom grundläggande yrkesutbildning 20.12.2012 (4/2013)
I denna förordning föreskrivs om urvalspoäng i gemensam ansökan till grundläggande yrkesutbildning. Promemoria (pdf)  

Undervisningsministeriets förordning om studiesociala förmåner för studerande under läroavtalsutbildningens teoretiska studier (799/2007)
I denna förordning föreskrivs om den studerandes rätt till studiesociala förmåner under teoretiska studier och under den tid som examen avläggs i fråga om läroavtalsutbildning

 

 

Yhteystiedot – Yhteystietonosto

Piritta Sirvio, regeringsråd 
OKM, Ammatillisen koulutuksen osasto (AMOS) 0295330238   förnamn.efternamn@minedu.fi