Högskoleutbildning och forskning i Finland - vision för 2030

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen har öppnat upp arbetet kring en vision för högskoleutbildningen och forskningen som sträcker sig till 2030. Visionen ska utarbetas i brett samarbete med högskolesamfundet och relevanta intressentgrupper. Dessutom tillsätts en parlamentarisk arbetsgrupp för att stödja dem i arbetet. Visionen ska bli klar i september 2017.

Högskoleutbildning och forskning i Finland - vision för 2030

Syftet med arbetet på den nya visionen är att skapa en framtidsbild som ger möjligheter för att utveckla ett högsklassigt, genomslagskraftigt och konkurrenskraftigt högskolesystem inför 2030. Olika alternativ och modeller kommer att granskas, samtidigt som det görs en utvärdering av deras följdverkningar och hur realiserbara de är. Med utgångspunkt i de förändringsbehov som verksamhetsmiljön både på nationell och internationell nivå medför, utvärderas utvecklingsbehoven inom finländsk högskoleutbildning och forskning, samtidigt som framtidsvisionen slås fast. 

Arbetet med visionen görs i brett och öppet samarbete med högskolorna, personalen, de studerande och intressentgrupperna. I beredningen av visionen ingår temaseminarier, och det blir workshops i Vasa och  Tammerfors samt en digital brainstorming. Dessutom öppnas diskussionen om högskoleutbildningens och forskningens framtid också för en offentlig debatt.

Brainstormingen på webben kring högskoleutbildning och forskning har öppnats

Undervisnings- och kulturministeriet har den 8 mars 2017 inlett en brainstorming som är öppen för alla och som ska bidra till en ny vision för högskoleutbildningen och forskningen. Vi välkomnar särskilt högskolornas personal och studerande samt respektive högskolas viktigaste intressentgrupper att aktivt delta i diskussionen kring högskoleutbildningens och forskningens framtid.

Delta i brainstorming

De preliminära resultaten som brainstormingen leder fram till kommer att vara underlag för ett inledande visionsseminarium den 17 mars. Brainstormingen är öppen till den 31 mars 2017.

Ulla Mäkeläinen, Opetusneuvos 
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, Kärkihankeryhmä (KÄR) 0295330223  


Tapio Kosunen, ylijohtaja 
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, Osaston päällikön esikunta 0295330440