Visionen för högskoleutbildningen och forskningen år 2030

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen har inlett arbetet med en vision som definierar målen för högskoleutbildningen och forskningen fram till år 2030. Visionen utarbetas i brett samarbete med högskolesamfundet och relevanta intressegrupper. En parlamentarisk arbetsgrupp har tillsatts som stöd. Visionen tar form i oktober 2017.

Visionen som omfattar högskoleutbildningen och forskningen år 2030

Arbetet syftar till att skapa en framtidsbild, som möjliggör ett kvalitetsinriktat, genomslagskraftigt och i internationellt avseende konkurrenskraftigt finländskt högskolesystem år 2030. Arbetet fokuserar på de alternativ och modeller som finns för att utveckla det finländska högskolesystemet. Man bedömer alternativens och modellernas effekter samt beaktar hur de går att omsätta i praktiken. Strategiska avsikter definieras för att svara på de utvecklingsbehov som högskoleutbildningen och forskningen utsätts för dels på ett nationellt, dels på ett internationellt plan. 

Visionen arbetas fram i ett brett upplagt och öppet samarbete mellan högskolorna, personalen, studerandena och intressegrupperna. Beredningen omfattar bl.a. temaseminarier. I Vasa och Tammerfors ordnades workshopsammankomster. I digital form är det möjligt för intresserade att delta i en brainstorming. Högskoleutbildningens och forskningens framtid blir också föremål för en medborgardebatt.

 

Brainstormingen på webben om högskoleutbildningen och forskningen

Undervisnings- och kulturministeriet har våren 2017 inlett en brainstorming som syftar till att vara ett stöd för framtagandet av visionen. Särskilt högskolornas personal, studerande och de viktigaste intressegrupperna har inbjudits att delta i den öppna diskussionen om högskoleutbildningens och forskningens framtid.

Det öppna datamaterialet och en sammanfattning av svaren på brainstormingen på webben:

Arbetet för att lotsa högskoleutbildningen och forskningen in i framtiden fortsatte med sensommarens brainstorming på webben och i workshopsammankomster. De idéer som hittills hade lagts fram i samband med visionsarbetet lades fram för utvärdering och vidare förädling i den webbanslutna brainstormingen.

Under våren och sommaren utkristalliserades två viktiga teman: vi behöver fler högskoleutbildade experter och kunskap av ett nytt slag. Vi måste bana väg för en kultur där alla arbetar i bredd med varandra och med ett gemensamt mål för ögonen.

Tackar för aktivt deltagande i utformningen av visionen 2030 för högskoleutbildningen och forskningen!

 

Ulla Mäkeläinen, Opetusneuvos 
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto (KTPO), Kärkihankeryhmä (KÄR) 0295330223   förnamn.efternamn@minedu.fi


Tapio Kosunen, ylijohtaja 
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto (KTPO), Osaston päällikön esikunta 0295330440   förnamn.efternamn@minedu.fi