Utvecklandet av högre utbildning

Målet är längre arbetskarriärer och flexibla studieinriktningar. Unga övergår snabbare till fortsatta studier. Flexibla studieinriktningar gör det lättare att slutföra studierna och att jämka samman arbetslivet och studierna.

- Handlingsplan för genomförande av spetsprojekten och reformerna i det strategiska regeringsprogrammet (2015)

I samband med spetsprojektet förnyas förfarandena med urvalsprov och samarbetet mellan gymnasier och universitet samt yrkesutbildning och yrkeshögskolor fördjupas.

Högskolorna utnyttjar de möjligheter digitaliseringen erbjuder till fullo.

Högskolorna utvecklar studerandeurvalen, valideringen av tidigare inhämtad kunskap och examina så att den nationella och internationella mobiliteten ökar. Högskolorna slopar i huvudsak brostudier.

Undervisnings- och kulturministeriet avtalar med högskolorna om målen för att påskynda övergången till arbetslivet i förhandlingarna 2016 om avtalsperioden 2017–2020 och riktar in strategifinansiering för ändamålet.

Därutöver beslöt regeringen i förhandlingarna om budgeten för den offentliga ekonomin 2017–2020 att rikta totalt 105 miljoner euro tillutvecklandet av högskoleundervisningen och främjandet av unga forskares arbete. Man riktar också finansiering till bl.a. förbättrandet av digitala lärmiljöer och till att förbättra förutsättningarna för studier året om.

Undervisnings- och kulturministeriet har organiserad 2016 och 2017 ansökan om specialunderstöd för utvecklande av utbildningen.

 

Utvecklingsprojekt inom högskoleutbildningen 2017–2019

Resultatet av ansökningsomgången som ordnades hösten 2016 var att 17 utvecklingsprojekt beviljades totalt 25 miljoner euro. Projekten samordnas av 11 yrkeshögskolor och 7 universitet. Centrala teman är öppna och flexibla studier, samarbete i anordnandet av utbildningen samt snabbare övergång till arbetslivet för de studerande i enlighet med regeringens spetsprojekt 3 inom utbildning.

I projekten stöds i synnerhet flexibla studier och studier året om med hjälp av digitala lösningar. I sektorspecifika projekt stöds flexibla studier bland annat med olika digitala inlärningshelheter och lärmiljöer. Därtill stöder projekten utvecklingen av studerandenas arbetslivskontakter och -färdigheter. Två av projekten fokuserar på att utveckla studerandeantagningen vid yrkeshögskolor och universitet. Helheten innefattar även projekt som anknyter till utveckling av studerandenas välbefinnande och högskolepedagogiken.

Mer information om projekten: Utvecklingsprojekt inom högskoleutbildningen 2017–2019.

 

Utvecklingsprojekt inom högskoleutbildningen 2018–2020

Ansökan om specialunderstöd till högskolorna för att utveckla högskoleutbildningen 2018–2020 avslutades den 31 oktober 2017. Ansökningarna handläggs som bäst.

I ansökningsomgången som slutade den 31 oktober 2017 beviljas utvecklingsprojekten totalt högst 40 miljoner euro. Specialunderstöd kan beviljas till 2–3-åriga projekt vid universitet och yrkeshögskolor som hör till undervisnings- och kulturministeriets sektor. Projekten ska inledas år 2018 och sluta senast år 2020. Beslut om projekt som finansieras fattas under första kvartalet 2018.

Näin hanke etenee

Osaamisen ja koulutuksen kärkihanke 3: Näin hanke etenee

Ytterligare information

Tapio Kosunen, ylijohtaja 
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto (KTPO), Osaston päällikön esikunta 0295330440   förnamn.efternamn@minedu.fi


Birgitta Vuorinen, Opetusneuvos, ryhmän päällikkö 
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto (KTPO), Kärkihankeryhmä (KÄR) 0295330335   förnamn.efternamn@minedu.fi