Delaktighet och deltagande bland unga

Käsi kädessä.

Genom sin verksamhet vill undervisnings- och kulturministeriet främja deltagandet och delaktigheten bland unga. I regeringsprogrammet utlovas att en konsekvensbedömning av beslut som gäller barn och familjer ska införas.

 

 

Ungdomslagens syfte är att stöda verkställandet av deltagande i olika former. Skyldigheten att främja ungas delaktighet gäller inte endast kommunerna, utan även statsförvaltningen och all verksamhet som stöds av staten. Därtill ålägger ungdomslagen kommunerna och statliga myndigheter att erbjuda och ordna med möjlighet för unga att delta i och påverka behandlingen av ärenden som gäller ungdomsarbete och ungdomspolitik på lokal-, region- och riksnivå eller så ska de unga höras på annat sätt i sådana frågor. De unga ska därtill höras i ärenden som berör dem.

I kommunallagen och lagen om grundläggande utbildning finns också bestämmelser om skyldighet att höra barn och unga samt om att främja deras delaktighet. I kommunerna ska finnas ett ungdomsfullmäktige eller en motsvarande påverkansgrupp som ska ges möjlighet att påverka på olika områden. Skolorna ska ha en elevkår som möjliggör samarbete mellan eleverna och utbildningsanordnaren.

Barns och ungas delaktighet ingår såsom ett tvärsnittligt tema i det nationella handlingsprogram för 2015–2017 som gäller internationella partnerskapsprogrammet för öppen förvaltning (OGP). Målet är att göra barn och unga delaktiga i lagberedningen, att utbilda tjänstemän kring hörandet av olika åldersgrupper och att inleda försöksprojekt.

I undervisnings- och kulturministeriets ungdomsarbete främjas ungas delaktighet bl.a. genom finansiering till webbtjänsten Ungasideer.fi som är en del av demokrati.fi-helheten som drivs av justitieministeriet. Tjänsten är en plattform för dialog mellan ungdomar och olika organisationer. Vidare stöder undervisnings- och kulturministeriet utvecklingsprojekt som främjar delaktighet och demokratifostran och betjänar ungdomssektorn samt stöder utvecklingen av informations- och rådgivningsarbetet för unga genom vilket man strävar efter att öka kunskaperna om ungas möjligheter att påverka.

Ytterligare information

Emma Kuusi, överinspektör 
OKM, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto, Nuorisotyön ja politiikan vastuualue 0295330172   förnamn.efternamn@minedu.fi