Studiestödets riktlinjer och utveckling

Studiestödet utvecklas på basis av de utbildningspolitiska målen. Målet är ett tillräckligt och sporrande studiestöd som främjar planenliga studier på heltid och kortare studietid. Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för den allmänna ledningen, styrningen och uvecklandet av studiestödsverksamheten.

Studiestödet förnyas fr.o.m. den 1 augusti 2017på följande sätt:

  • Nivån på studiepenningen på högskolestadiet förenhetligas med stödet på andra stadiet
  • Man slopar den minskande verkan som föräldrarnas inkomster har på studiepenningen i fråga om 18- och 19-åringar som studerar på andra stadiet och bor självständigt.
  • Statsborgen för studielånet höjs från 400 euro till 650 euro per månad för en studerande som studerar i Finland och från 700 euro till 800 euro per månad för en studerande som studerar utomlands
  • Borgensbeloppet för de studerande som är yngre än 18 år och som studerar vid någon annan läroanstalt än en högskola höjs från 260 till 300 euro per månad.
  • Det lånebelopp som beaktas vid studielånskompensation och studielånsavdrag ändras inte.
  • Stödtiden för alla högskolestudier förkortas med tio månader från 64 till 54 stödmånader. Dessutom förkortas stödtiden per examen med två månader. Stödtiden för en lägre och högre högskoleexamen som sammanlagt omfattar 360 studiepoäng är enligt förslaget 57 månader.
  • Den studerandes egna inkomstgränser binds till inkomstnivåindex och justeras med två års intervaller endast om inkomstgränserna höjs. Det studiepennings- och bostadstilläggsbelopp som ska återkrävas på basis av den studerandes egna inkomster höjs med 7,5 procent.
  • Studerande som omfattas av bostadstillägget överförs huvudsakligen till det allmänna bostadsbidraget. Studerande som bor utomlands på hyra och dem som studerar vid en avgiftsbelagd linje vid en folkhögskola eller ett idrottsutbildningscenter eller vid Sameområdets utbildningscentral och bor i läroanstaltens elevhem omfattas fortfarande av bostadstillägget.

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och 127 d § i inkomstskattelagen. Beslutsmaterialet i statsrådets allmänna sammanträde den 3 november 2016

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag. Beslutsmaterialet i statsrådets allmänna sammanträde den 3 november 2016 (SHM)

Aktuellt

Ytterligare information

Virpi Hiltunen, konsultativ tjänsteman 
OKM, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto, Strategia- ja ohjausryhmä (SORY) 0295330110   förnamn.efternamn@minedu.fi