Högskoleval och samarbete

I spetsprojektet påskyndas övergången från andra stadiet till högskoleutbildning genom att man förnyar studieurvalen och genom att öka samarbetet mellan andra stadiet och högskolorna.

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsammans med högskolorna inlett en process där högskolorna ser sina förfaranden för urvalsprov i syfte att minska antalet mellanår och tidigarelägga inledningen av högskolestudier. Undervisnings- och kulturministeriet uppmanar högskolorna att slopa den långvariga förberedelseprocessen för inträdesproven, varvid behovet att delta i prepkurser minskar. Samtidigt minskar behovet av att delta i preparandkurser avsevärt. Utvalsmetoderna utvecklas i branschspecifikt samarbete. Andelen studerande som avlägger sin första högskoleexamen ökas genom att man reserverar en del av platserna för dessa. Man utvecklar också systemet med överflyttande studerande.

Åtgärder

Högskolorna rapporterar till ministeriet i februari 2016 om sina åtgärder för att främja spetsprojektet under avtalsperioden 2017-2020 (revidering av studerandeurvalen, ökat samarbete mellan utbildningen på andra stadiet och högskoleutbildningen, digitala lärmiljöer, utbildningsutbud på webben och digitalt utbildningssamarbete samt möjligheten att studera året om). Under resultatavtalen med universiteten i maj 2016 och med yrkeshögskolorna i oktober 2016 slår man fast de högskolespecifika åtgärderna i anslutning till spetsprojektens mål.

  • I utvecklingsgruppen för högskoleurvalen har man gjort upp rekommendationer för utvecklandet av högskoleurvalen (på finska) suositukset opiskelijavalintojen kehittämiseksi (januari 2016).
  • En utvärdering av reformerna i anslutning till högskolestuderanden som genomförts under 2010-2015 och dess effekter blir färdig senast i slutet av 2017
  • Studentexamensnämnden och högskolorna gör upp ett åtgärdsprogram för att bättre kunna utnyttja studentexamen i högskolornas urvalsmetoder. Åtgärdsprogrammet blir färdigt under hösten 2016.

 

Ytterligare information

Birgitta Vuorinen, Opetusneuvos, ryhmän päällikkö 
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, Kärkihankeryhmä (KÄR) 0295330335  


Ilmari Hyvönen, överinspektör 
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, Kärkihankeryhmä (KÄR) 0295330117