Särskilda utbildningsuppgifter från 1 augusti 2018

Med detta brev informerar undervisnings- och kulturministeriet dem som anordnar gymnasieutbildning om den aktuella regeringspropositionen och reserverar dem möjlighet att ansöka om särskilda utbildningsuppgifter avseende utbildningen som börjar den 1 augusti 2018.

Regeringen har till riksdagen lämnat en proposition (RP 20/2017) med förslag till ändring av lagstiftningen om särskilda utbildningsuppgifter. Regeringens proposition innehöll bland annat förslag till preciserande bestämmelser om beviljande av särskilda utbildningsuppgifter och om finansiering att införa i detta, liksom även om ministeriets befogenheter och kriterierna för beviljande. Den föreslagna utbildningen är avsedd att börja den 1 augusti 2018.

Utgångspunkten för författningsändringarna är att närmare lagstiftning ger beslutsfattningen mer öppenhet och transparens, garanterar de sökande likställdhet bättre än tidigare, klarlägger ställningen för särskilda utbildningsuppgifter i utbildningssystemet samt ger ministeriet mer specifikt begränsade befogenheter vid beslutande om detta. Ändringarna tryggar också den totala finansieringen av särskilda utbildningsuppgifter i fortsättningen samt effektiviserar användningen och allokeringen av den.

Undervisnings- och kulturministeriet och ger utbildningsanordnare möjlighet att ansöka om särskilda utbildningsuppgifter senast den 17 maj 2017, avseende de särskilda utbildningsuppgifter som inleds den 1 augusti 2018. Besluten om ansökningarna fattas på hösten 2017 utifrån de nya författningarna, om riksdagen godkänner regeringens proposition.

Ansökan görs i den bifogade ansökningsblanketten. Personen som noteras som undertecknare av ansökan ska ha rätt att teckna firma för utbildningsanordnaren. Ansökan skickas till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontors följande adress: PB 29, 00023 STATSRÅDET före den 17 maj 2017.

Enligt förordningen om undervisnings- och kulturministeriets avgiftsbelagda prestationer (688/2015) är beslutet om ansökan om ändring av tillståndet att ordna utbildning avgiftsbelagt (1 220 euro).

Ytterligare information

Heikki Blom, Opetusneuvos 
OKM, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen vastuualue 0295330074