Särskilda utbildningsuppgifter från 1 augusti 2018

Med detta brev informerar undervisnings- och kulturministeriet dem som anordnar gymnasieutbildning om den aktuella regeringspropositionen och reserverar dem möjlighet att ansöka om särskilda utbildningsuppgifter avseende utbildningen som börjar den 1 augusti 2018.

Regeringen har till riksdagen lämnat en proposition (RP 20/2017) med förslag till ändring av lagstiftningen om särskilda utbildningsuppgifter. Regeringens proposition innehöll bland annat förslag till preciserande bestämmelser om beviljande av särskilda utbildningsuppgifter och om finansiering att införa i detta, liksom även om ministeriets befogenheter och kriterierna för beviljande. Den föreslagna utbildningen är avsedd att börja den 1 augusti 2018.

Utgångspunkten för författningsändringarna är att närmare lagstiftning ger beslutsfattningen mer öppenhet och transparens, garanterar de sökande likställdhet bättre än tidigare, klarlägger ställningen för särskilda utbildningsuppgifter i utbildningssystemet samt ger ministeriet mer specifikt begränsade befogenheter vid beslutande om detta. Ändringarna tryggar också den totala finansieringen av särskilda utbildningsuppgifter i fortsättningen samt effektiviserar användningen och allokeringen av den.

Undervisnings- och kulturministeriet och ger utbildningsanordnare möjlighet att ansöka om särskilda utbildningsuppgifter senast den 17 maj 2017, avseende de särskilda utbildningsuppgifter som inleds den 1 augusti 2018. Besluten om ansökningarna fattas på hösten 2017 utifrån de nya författningarna, om riksdagen godkänner regeringens proposition.

Ansökan görs i den bifogade ansökningsblanketten. Personen som noteras som undertecknare av ansökan ska ha rätt att teckna firma för utbildningsanordnaren. Ansökan skickas till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontors följande adress: PB 29, 00023 STATSRÅDET före den 17 maj 2017.

Enligt förordningen om undervisnings- och kulturministeriets avgiftsbelagda prestationer (688/2015) är beslutet om ansökan om ändring av tillståndet att ordna utbildning avgiftsbelagt (1 220 euro).

Ytterligare information

Heikki Blom, Opetusneuvos 
OKM, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto, Lukiouudistuksen yksikkö LUK 0295330074   förnamn.efternamn@minedu.fi