EUROSTUDENT-undersökningar och analyser

I de internationella EUROSTUDENT-undersökningarna utreds bl.a. hur unga antas till högskoleutbildning, högskolestudiernas omständigheter samt studerandenas tidsanvändning och utkomst. I Finland är det meningen att resultaten på ett bättre sätt ska tas i bruk som en del av spetsprojektet för utvecklandet av högskoleutbildningen.

Den sjätte EUROSTUDENT-undersökningen genomfördes under hösten 2016 som en webbenkät bland 24 000 utvalda högskolestuderande. Statistikcentralen samlade in uppgifterna.

Förutom Statistikcentralens statistikrapport publiceras högskoleforskares analyser om teman som hänför sig till ämnet, t.ex.

  • Flexibla studievägar
  • Utkomst, tidsanvändning och hur studierna framskrider
  • Jämlikhet inom utbildningen

Artikelhelheten publiceras i undervisnings- och kulturministeriets publikationsserie.

Ytterligare information

Johanna Moisio, Opetusneuvos 
OKM, Lukiouudistuksen yksikkö 0295330216   förnamn.efternamn@minedu.fi