Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2016: kultursektorn; Rapport om ordförandeskapsåret 2016

Finland verkade som ordförande för Nordiska ministerrådet 2016. Det gemensamma ledande temat för ordförandeskapsåret var Vatten-Natur-Människor. Vid undervisnings- och kulturministeriet byggdes kulturens ordförandeskapsprogram kring temat människor. Utgångspunkten för kulturens ordförandeskapsprogram var de fem temahelheterna i strategin för nordiskt kultursamarbete 2013–2020 det hållbara Norden, det kreativa Norden, det interkulturella Norden, det unga Norden och det digitala Norden. Satsningarna under ordförandeskapsåret gällde projekthelheter som lever i tiden och en del av dem var ett kontinuum till projekt under tidigare ordförandeskapsår. I kultursektorn betonades speciellt tematiken det digitala Norden – det öppna Norden, och det att alla nordbor, också alla nykomlingar, skulle känna sig som hemma i Norden och skulle också uppleva den nordiska kulturen som sin egen. Under Finlands ordförandeskapsår ordnades två möten för Nordiska ministerrådet för kultur (MR-K) och fyra för Nordiska ämbetsmannakommittén för kulturellt samarbete (ÄK-K). Dessutom ordnades inom ramen för ordförandeskapsprogrammet åtta konferenser eller andra evenemang där man behandlade bland annat digitaliseringens effekter på hanteringen av samlingarna i museibranschen, uttrycksfriheten i kulturen, arkitekturen som en resurs i den nordiska kulturen, barns och ungdomars intresse i konst- och kulturverksamhet, sätt att förhindra online-hatpropaganda samt diversitet och hållbar utveckling som en del av den nordiska kulturpolitiken