Plan över lagförslag som ska överlämnas till riksdagen

 

I planen (2016-2019)  ingår lagar och andra förordningar som bereds vid undervisnings- och kulturministeriet och som ska överlämnas till riksdagen under denna regerings mandatperiod. Listan kan ändras och därför preciseras planen över de lagstiftningsprojekt som  ska överlämnas till riksdagen inför riksdagens höst-  respektive vårsessioner.
 

Regeringens propositioner till riksdagen under höstsessionen 2017 (på finska)

 

Ministeriet bereder de lagförslag som hör till dess ansvarsområde i form av regeringspropositioner (RP).  Propositionerna behandlas vid statsrådets sammanträde, och offentliggörs därefter.

Lagar och nadra förordningar som behandlas under regeringsperioden ämnesvis

 

Småbarnspedagogik och allmänbildande utbildning

Regeringens proposition till lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning - lagändringarna som försöket med det andra inhemska språket förutsätter.

 • Syfte: En tidsbegränsad bestämmelse införs i lagen om grundläggande utbildning för att möjliggöra försök där det andra inhemska språket inte ingår i lärokursen för den grundläggande utbildningen för dem som deltar i försöket.
 • Tidsplan:
 • Organisering:
 • Deltagande, information, höranden:
 • Förhållande till regeringsprogrammet: 2. Kompetens och utbildning; 6. Reformer.
 • Förhållande till statsbudgeten. Saknas.
 • Kontaktperson: regeringsrådet Janne Öberg tfn 029 53 30348 

 

Regeringens proposition med förslag till ändring av gymnasielagen och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

 • Syfte: Kriterierna för beviljande av en särskild uppgift inom och finansieringsgrunderna för gymnasieutbildning förnyas. Därtill bereds en reform av finansieringen av gymnasieutbildning. Ändring av gymnasielagen och av lagen och förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.
 • Tidsplan: Under beredning. RP på remiss i januari 2017, avlåts till riksdagen i februari-mars 2017. Ikraftträdande: 4-52017
 • Organisering: Tjänstemannaberedning och bakgrundsgrupp. Delaktighet, kommunikation, höranden: Remissförfarande eller höranden i januari-februari 2017.  
 • Förhållande till regeringsprogrammet: Saknas.
 • Förhållande till statsbudgeten.
 • Kontaktperson: regeringsrådet Janne Öberg tfn 029 53 30348 029 53 30348, undervisningsrådet Heikki Blom p. 029 53 30074, undervisningsrådet Emmi Virtanen p. 029 53 30389

 

Regeringens proposition med förslag till temporär ändring av gymnasielagen

 • Syfte: Försök i syfte att avlägsna hinder för utbildningsexport. Enligt förslaget inleds verksamheten i form av ett separat försök i enlighet med bestämmelserna i gymnasielagen.
 • Tidsplan: Propositionen överlämnas till riksdagen våren 2017. Försöket kan inledas tidigast den 1 augusti 2017.
 • Organisering: Tjänstemannaberedning.
 • Deltagande, kommunikation, höranden: Preciseras under beredningens gång.
 • Förhållande till regeringsprogrammet:
 • Förhållande till statsbudgeten. Preciseras under beredningens gång.
 • Övrigt: Arbetsgruppspromemoria 2016:20 (på finska med svenskt sammandrag)
 • Kontaktperson: regeringsrådet Janne Öberg tfn 029 53 30348

 

Regeringens proposition med förslag till uppdatering av lagen om småbarnspedagogik inklusive förslag till förskoleundervisning i form av för barnet avgiftsbelagd  klubbverksamhet  samt nödvändiga ändringar i datasystemen.

 • En ny lag och förordning om småbarnspedagogik
 • Syfte: Småbarnspedagogiken lösgörs från lagstiftningen om socialväsendet och det blir möjligt för kommunerna att ordna vård av barn i förskoleundervisning i form av avgiftsbelagd klubbverksamhet. Därtill företas nödvändiga ändringar i syfte att stärka kunskapsbasen.
 • Tidsplan: I grundläggande beredning. Propositionen avlåts våren 2017. Träder i kraft den 1 augusti 2017.
 • Organisering: Tjänstemannaberedning
 • Deltagande, kommunikation, höranden: Preciseras under beredningens gång.
 • Förhållande till regeringsprogrammet: Enligt regeringsprogrammet är målet att göra det möjligt att barn i förskoleundervisning vårdas i form av avgiftsbelagd klubbverksamhet
 • Förhållande till statsbudgeten. Preciseras under beredningens gång.
 • Kontaktpersoner: regeringsrådet Anne-Marie Brisson,  tfn 029 53 30079, regeringssekreterare Matti Sillanmäki tfn  02953 30193, undervisningsrådet Kirsi Alila tfn 029 53 30365, konsultativa tjänstemannen Tarja Kahiluoto tfn 029 53 30386.

 

Ändring av lagen om fritt bildningsarbete

 • Syfte: Reformen av finansieringslagen sammanlänkas med studiecentralernas kostnadsgrunder och finansieringen av specialfolkhögskolor. Lagen om fritt bildningsarbete
 • Tidsplan: Beredning 2018
 • Organisering: Tjänstemannaberedning
 • Deltagande, information, höranden:
 • Förhållande till regeringsprogrammet: Nej.
 • Förhållande till statsbudgeten. Ansluter sig till budgetpropositionen.
 • Kontaktperson: Preciseras under beredningens gång.

 

Regeringens proposition om ändring av lagen om Europeiska skolan i Helsingfors

 • Syfte: Vissa bestämmelser gällande Europeiska skolan i Helsingfors preciseras.
 • Tidsplan: Propositionen avlåts våren 2017 och träder i kraft tidigast den 1 augusti 2017.
 • Organisering: Tjänstemannaberedning
 • Delaktighet, information, höranden: Preciseras under beredningens gång.
 • Förhållande till regeringsprogrammet: Nej.
 • Förhållande till statsbudgeten. Preciseras under beredningens gång.
 • Kontaktperson: regeringsrådet Kirsi Kotaniemi tfn 029 53 30408. Lag om ändring av lagen om anordnande av studentexamen (672/2005).
 • Syfte: Ändring av 17 § i lagen så att den motsvarar examensförändringen. Den nuvarande Reifeprüfung vid Tyska skolan i Helsingfors omvandlas våren 2019 till en Deutsche Abitur-examen.
 • Tidsplan: Inledande beredning på gång, ska träda i kraft våren 2017.
 • Organisering: Tjänstemannaberedning
 • Delaktighet, information, höranden: Preciseras under beredningens gång.
 • Förhållande till regeringsprogrammet: Nej.
 • Förhållande till statsbudgeten. Nej.
 • Kontaktperson: regeringssekreterare Matti Sillanmäki, tfn 029 53 30193  

 

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om anordnade av studentexamen (672/2005)

 • Syfte: Ändringen  möjliggör avvikelser i examensarrangemangen för studentexamen  på grund av  att examinanden har ett  främmande språk som modersmål.  
 • Tidsplan: Träder i kraft hösten 2017.
 • Organisering: Tjänstemannaberedning
 • Delaktighet, information, höranden: Begränsat hörande  
 • Förhållande till regeringsprogrammet:
 • Förhållande till statsbudgeten. Ansluter sig inte till budgetpropositionen.
 • Kontaktperson: regeringsrådet Janne Öberg, tfn 029 53 30348.

 

 

Yrkesutbildning

RP med förslag till lag om yrkesutbildning och vissa lagar i anslutning till den

 • Syfte: Det stiftas en ny lag om yrkesutbildning, där man slår samman gällande lagstiftning om grundläggande yrkesutbildning med gällande lagstiftning om yrkesinriktad vuxenutbildning. Finansieringssystemet för yrkesutbildningen  reformeras genom  ändringar i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.  I samband därmed ändras också bl.a. lagen om elev- och studerandevård samt studiestödslagen.
 • Tidsplan: Remissförfarande november-december 2016 Propositionen överlämnas till riksdagen i februari 2017, målet är att lagen stadfästs i juni 2017. Träder i kraft den 1 januari 2018.
 • Organisering: Uppföljningsgruppen för reformen av yrkesutbildningen på andra stadiet samt projektgruppen och  dess sektioner
 • Delaktighet, information, höranden: Verkstäder i juni 2016. Omfattande remissförfarande i november-december 2016, verkstäder under remissförfarandet.  
 • Förhållande till regeringsprogrammet: 2. Kompetens och utbildning, spetsprojekt 2. Reform av yrkesutbildningen på andra stadiet.
 • Förhållande till statsbudgeten. Ansluter sig till budgetpropositionen 2018 till den del den gäller en utvidgning av studerandevården (om det förslaget inkluderas).
 • Kontaktperson: överdirektör Mika Tammilehto, tfn 0295 3 30308

 

Statsrådets förordning om yrkesutbildning (ny förordning)

 • Syfte: Statsrådet utfärdar en ny förordning om yrkesutbildning som ansluter sig till regeringens proposition med förslag till lag om yrkesutbildning.
 • Tidsplan: Remissförfarande våren 2017 efter det att själva förordningen avlåtits till riksdagen. Förordningen utfärdas efter det att lagarna antagits av riksdagen. Träder i kraft den 1 januari 2018.
 • Organisering: Uppföljningsgruppen för reformen av yrkesutbildning på andra stadiet samt projektgruppen inklusive sektioner (som i propositionen om yrkesutbildning).  
 • Delaktighet, information, höranden: Remissförfarande.
 • Förhållande till regeringsprogrammet: 2. Kompetens och utbildning, spetsprojekt 2: Reform av yrkesutbildningen på andra stadiet.
 • Förhållande till statsbudgeten. Nej Kontaktperson: preciseras under beredningens gång

 

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om examensstrukturen på andra stadiet (ny förordning).

 • Syfte: Undervisnings- och kulturministeriet utfärdar en ny ministerieförordning om yrkesutbildning som ansluter sig till regeringens proposition med förslag till lag om yrkesutbildning.
 • Tidsplan: Remissförfarande våren 2017 efter det att själva propositionen överlämnats till riksdagen. Förordningen avlåts efter det att lagen antagits av riksdagen. Träder i kraft den 1 januari 2018.
 • Organisering: Arbetslivets styrgrupp för en reform av examensstrukturen inom yrkesutbildningen.Tjänstemannaberedning i samråd med Utbildningsstyrelsen.
 • Delaktighet, information, höranden: Remissförfarande.
 • Förhållande till regeringsprogrammet: 2. Kompetens och utbildning, spetsprojekt 2. Reform av yrkesutbildningen på andra stadiet.
 • Förhållande till statsbudgeten. Nej Kontaktperson: preciseras under beredningens gång

 

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009)

 • Syfte: Den s.k. finansieringsförordningen ändras på grund av reformen av finansieringen av yrkesutbildningen.
 • Tidsplan: Remissförfarande våren 2017 efter det att själva propositionen överlämnats till riksdagen. Förordningen avlåts efter det att lagen antagits av riksdagen. Träder i kraft den 1 januari 2018.
 • Organisering: Tjänstemannaberedning
 • Delaktighet, information, höranden: Remissförfarande.
 • Förhållande till regeringsprogrammet: 2. Kompetens och utbildning, spetsprojekt 2. Reform av yrkesutbildningen på andra stadiet.
 • Förhållande till statsbudgeten. Nej. Kontaktperson: preciseras under beredningens gång.

 

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utbildning på andra stadiet (ny förordning).  

 • Syfte: En ny förordning om beräkningsgrunderna för finansieringen av yrkesutbildning.   
 • Tidsplan: Remissförfarande våren 2017 efter det att själva propositionen överlämnats till riksdagen. Förordningen avlåts efter det att lagen antagits av riksdagen. Träder i kraft den 1 januari 2018.
 • Organisering: Uppföljningsgruppen för reformen av yrkesutbildning på andra stadiet samt projektgruppen inklusive sektioner (som i propositionen om yrkesutbildning).
 • Delaktighet, information, höranden: Remissförfarande.
 • Förhållande till regeringsprogrammet: 2. Kompetens och utbildning, spetsprojekt 2. Reform av yrkesutbildningen på andra stadiet.
 • Förhållande till statsbudgeten. Nej. Kontaktperson: Preciseras under beredningens gång.

 

Statsrådets förordning om förfarandet vid antagning till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och förberedande utbildning efter den grundläggande utbildningen (294/2014).

 • Syfte: Den s.k. förordningen om gemensam ansökan ändras på grund av reformen av yrkesutbildningen.  
 • Tidsplan: Remissförfarande våren 2017 efter det att själva propositionen överlämnats till riksdagen. Förordningen avlåts efter det att lagen antagits av riksdagen. Träder i kraft den 1 januari 2018.
 • Organisering: Tjänstemannaberedning i samråd med Utbildningsstyrelsen.
 • Delaktighet, information, höranden: Remissförfarande.
 • Förhållande till regeringsprogrammet: 2. Kompetens och utbildning, spetsprojekt 2. Reform av yrkesutbildningen på andra stadiet.
 • Förhållande till statsbudgeten. Nej. Kontaktperson: Preciseras under beredningens gång.

 

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande till yrkesutbildning (ny förordning).   

 • Syfte: Undervisnings- och kulturministeriet utfärdar en ny förordning om grunderna för antagning av studerande till yrkesutbildning
 • Tidsplan: Remissförfarande våren 2017 efter det att själva propositionen överlämnats till riksdagen. Förordningen utfärdas efter det att lagarna antagits av riksdagen. Träder i kraft den 1 januari 2018.
 • Organisering: Tjänstemannaberedning i samråd med Utbildningsstyrelsen.  
 • Delaktighet, information, höranden: Remissförfarande.
 • Förhållande till regeringsprogrammet: 2. Kompetens och utbildning, spetsprojekt 2. Reform av yrkesutbildningen på andra stadiet.
 • Förhållande till statsbudgeten. Nej. Kontaktperson: Preciseras under beredningens gång.

 

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om grunderna för vissa avgifter som tas ut av elever och studerande (1323/2001)

 • Syfte: Förordningen ändras på grund av reformen av yrkesutbildningen.
 • Tidsplan: Remissförfarande våren 2017 efter det att själva förordningen avlåtits till riksdagen. Förordningen avlåts efter det att lagen antagits av riksdagen. Träder i kraft den 1 januari 2018.
 • Organisering: Tjänstemannaberedning
 • Delaktighet, information, höranden: Remissförfarande.
 • Förhållande till regeringsprogrammet: 2. Kompetens och utbildning, spetsprojekt 2. Reform av yrkesutbildningen på andra stadiet.
 • Förhållande till statsbudgeten. Nej. Kontaktperson: Preciseras under beredningens gång.

 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om undervisningssektorns register och nationella datalager  

 • Syfte: Att skapa ett datalager över förvärvad kompetens som konstaterats av myndighet i enlighet med det projekt för beredning av ett register över konstaterad kompetens som tillsattes genom undervisnings- och kulturministeriets beslut (UKM/33/040/2015) av den 10 juli 2015. Lagförslaget ska ersätta lagen om antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret (1058/1998), som trädde i kraft 1999.
 • Tidsplan: Propositionen överlämnas till riksdagen under vårsessionen 2017. Träder i kraft den 1 januari 2018.
 • Organisering: Projektet för beredningen av ett register över konstaterad kompetens samt beredningsgruppens styrgrupp.
 • Delaktighet, kommunikation, höranden: Remissförfarandet  klart i juli-augusti 2016. Förhållande till regeringsprogrammet: Kompetens och utbildning, spetsprojekt 2. Reform av yrkesutbildningen på andra stadiet.
 • Förhållande till statsbudgeten. Nej.
 • Kontaktperson: överdirektör Mika Tammilehto, tfn  0295 3 30308


Högskoleutbildning och forskning

Statsrådets förordning om Riksarkivet

 • Syfte: Fastslå Riksarkivets verksamhetsställen, vilket ansvar generaldirektörens ställföreträdares ska ha samt dennes rätt att använda sig av titeln riksarkivarie.
 • Tidsplan: Januari 2017. Organisering: Beredningen sköts i form av tjänsteuppdrag vid ministeriets högskole- och forskningspolitiska avdelning
 • Delaktighet, kommunikation, höranden: Ministeriet har ordnat ett hörande angående utkastet till förordning våren 2016.
 • Förhållande till regeringsprogrammet.: Nej
 • Förhållande till statsbudgeten: Nej
 • Kontaktperson: regeringsrådet Immo Aakkula, tfn 0295 3 30354.

 

Statsrådets förordning om en referensram för examina och andra kompetenshelheter

 • Syfte: Syftet är att möjliggöra en övergripande granskning av det finländska utbildnings- och examenssystemet och det övriga kunnandet genom att det kunnande som examina, lärokurserna och de övriga omfattande samlade kompetenserna förutsätter beskrivs som kunskaper, färdigheter och kompetenser på ett enhetligt, begripligt och jämförbart sätt och genom att deras inbördes förhållande slås fast. Syftet är att förbättra det finländska examenssystemets överskådlighet och funktion, ökar examinas genomskinlighet och jämförbarhet nationellt och internationellt, är ett stöd vid erkännande av examina samt främjar nationell och internationell rörlighet.
 • Enligt förslaget ska det genom förordning av statsrådet föreskrivas om hur examina, lärokurser och övriga omfattande samlade kompetenser placeras på de olika kvalifikationsnivåerna enligt det kunnande de förutsätter.
 • Tidsplan: Januari-februari 2017 Träder i kraft i februari-mars 2017
 • Organisering: Beredningen sker som tjänstemannauppdrag där ministeriets högskole- och forskningspolitiska avdelning, avdelning för vuxenutbildning och avdelningen för grundläggande utbildning samarbetar under ledning av  högskole- och forskningspolitiska avdelningen. Delaktighet, kommunikation, höranden: Remissförfarande juni-september 2016 Förhållande till regeringsprogrammet: nej.
 • Förhållande till statsbudgeten: nej.
 • Kontaktperson: regeringsrådet Laura Hansén, tfn  0295 3 30098 (högskole- & forskn.pol. avd.), undervisningsrådet Birgitta Vuorinen, 0295 3 30335 (högskole- och forskningspolitiska avdelningen), regeringsrådet Seija Rasku tfn 0295 3 30270 (avd. för vuxenutbildning) , undervisningsrådet Minna Polvinen tfn 0295 3 30262 (Avdelningen för allmänbildande utbildning)

 

Reform  av universitetens utbildningsansvar

 • Syfte: Undervisnings- och kulturministeriets förordning om universitetens utbildningsansvar (1451/2014) förnyas med utgångspunkt i de förslag universiteten framlagt.
 • Tidsplan: Avsikten är att undervisnings- och kulturministeriet utfärdar förordningen i december 2016.  Träder i kraft den 1 augusti 2017.
 • Organisering: tjänstemannaberedning vid ministeriets högskole- och forskningspolitiska avdelning. Delaktighet, kommunikation, höranden: diskussionstillfälle i september 2016, remissförfarande i november-december 2016, seminarium för högskolornas ledning i december 2016.
 • Förhållande till regeringsprogrammet: nej
 • Förhållande till statsbudgeten: nej  
 • Kontaktperson: Laura Hansén, tfn  0295 3 30098.

 

Förordningen om högskolornas examensstruktur förnyas

 • Syfte: Förordningen om högskolornas examensstruktur (464/1998) uppdateras.  Tidtabell: Träder i kraft i maj 2017   
 • Organisering: tjänstemannaberedning vid ministeriets högskole- och forskningspolitiska avdelning. Delaktighet, kommunikation, höranden: remissförfarande om ändringen av förordningen.  
 • Förhållande till regeringsprogrammet: nej
 • Förhållande till statsbudgeten: nej  Kontaktperson:
 • Laura Hansén, tfn  0295 3 30098, regeringsrådet  Maiju Tuominen,  tfn  0295 3 30320  

 

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för Arkivverkets prestationer

 • Syfte: Fastställa avgifterna vid arkivverket; den temporära förordning som upphör att gälla de 31 december 2016 ersätts.  
 • Tidsplan: December 2016. Organisering: Tjänstemannaberedning vid högskole- och forskningspolitiska avdelningen Delaktighet, kommunikation och höranden:  Arkivverket hörs.
 • Förhållande till regeringsprogrammet: nej
 • Förhållande till statsbudgeten: nej  
 • Kontaktpersoner: översinspektor Anne Luoto-Halvari, tfn  0295 3 30200, regeringsrådet Immo Aakkula, tfn  0295 3 30354  

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer av Institutet för de inhemska språken

 • Syfte: Fastställa avgifterna vid Institutet för de inhemska språken; den temporära förordning som upphör att gälla de 31 december 2016 ersätts.
 • Tidsplan: December 2016.
 • Organisering: Tjänstemannaberedning vid högskole- och forskningspolitiska avdelningen Delaktighet, kommunikation och höranden: Institutet för de Inhemska språken hörs.
 • Förhållande till: nej
 • Förhållande till statsbudgeten: nej   
 • Kontaktpersoner: översinspektor Anne Luoto-Halvari, tfn  0295 3 30200, regeringsrådet Immo Aakkula, tfn  0295 3 30354

 

Tammerfors3, regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och lagen om införande av universitetslagen 

 • Syfte: Bilda en ny högskolehelhet i Tammerfors genom att Tammerfors universitet och Tammerfors tekniska högskola  fusioneras med varandra och med Tammerfors yrkeshögskola, som samarbetar strategiskt med det nya stiftelseuniversitetet, vilket möjliggör  ett mer omfattande samarbete mellan högskolorna  i fråga om undervisningen. 
 • Tidsplan: Regeringen överlämnar propositionen till riksdagen i februari 2017.
 • Organisering: Ministeriets interna arbetsgrupp (vid högskole- och forskningspolitiska avdelning) ; ordförande kanslichef Lehikoinen), som behandlar lagändringarna; ledningsgruppen (ordförande Heinonen) som behandlar frågor som gäller bildandet av det nya stiftelseuniversitetet.
 • Delaktighet, kommunikation, höranden: De högskolor saken gäller är väl företrädda i projektets styr- och ledningsgrupper. Höranden angående utkastet till proposition i november-december 2016.  
 • Förhållande till regeringsprogrammet: Spetsprojekt 3 och 5.  Projektet ingår i den strukturella utvecklingen av högskolorna som strävar till bildandet av kompetenskluster. Studierna blir flexiblare och utexamineringen sker snabbare.   Projektet stöder ibruktagandet av digitala lärmiljöer samt samarbetet mellan näringslivet och högskolorna i syfte att kommersialisera innovationer. 
 • Förhållande till statsbudgeten: nej 
 • Kontaktpersoner: undervisningsrådet Maija Innola, tfn  0295 3 30295, undervisningsrådet Maarit Palonen, tfn  0295 3 30243, regeringsrådet Immo Aakkula, tfn  0295 3 30354.

 

Åtgärder i syfte locka utländska studerande som betalt terminsavgift att stanna i Finland efter utexamineringen. (UKM/xx/xxx/2016)

 • Syfte: Syftet är att utveckla olika sätt att locka utländska studerande som betalt terminsavgift att stanna i Finland efter utexamineringen. I augusti 2017 tar högskolorna i bruk terminsavgifter för studerande som kommer från länder utanför EU/EES och deltar i utbildning på främmande språk som leder till lägre eller högre högskoleexamen.
 • Tidsplan: Hösten 2016 tillsattes en utredare, utredningen blir klar i mars 2017, regeringens proposition lämnas till riksdagen under höstsessionen 2017. Tidpunkten för lagstiftningens ikraftträdande beror på vilket slags fortsatt beredning ibruktagandet av de åtgärder som föreslås kräver. 
 • Organisering: Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte hösten 2016 en utredare som fick i uppdrag att kartlägga olika alternativ för att locka dessa studerande att stanna. Uppdraget handlade om att utreda om en kompensation i stil med studielånskompensationen vore lämplig, samt även överväga andra alternativ och modeller. Avsikten är att utredningen ska bli klar inom mars 2017. Med utgångspunkt i den, och med  beaktande av de lagändringar som krävs, bereds en regeringsproposition  i ärendet. Avsikten är att den överlämnas till riksdagen under höstsessionen 2017. Propositionen bereds som tjänsteuppdrag vid ministeriets högskole- och forskningspolitiska avdelning.
 • Delaktighet, kommunikation, höranden: remissförfarandet ingår i lagberedningen våren 2017. Spetsprojekt 5: Regeringsprogrammets mål är att främja internationaliseringen av det finländska samhället och hinder för utbildningsexport avlägsnas på alla utbildningsnivåer. Enligt regeringsprogrammet ska det också skapas incitament, t.ex. i form av skatteavdrag, för att utländska studerande som avlagt examen i Finland ska att stanna kvar här för att jobba.  Förhållande till statsbudgeten: uppgifter saknas.
 • Kontaktpersoner: regeringsrådet Laura Hansén, tfn 0295 3 30098, undervisningsrådet Brigitta Vuorinen, tfn 0295 3 30335.


Republikens presidents förordning om likställande av yrkesexamina som avlagts på Åland

 • Syfte: Lagstifta om vilken ställning examina som avlagts i landskapet Åland har i Fastlands-Finland. I maj 2017
 • Organisering: tjänstemannaberedning vid ministeriets högskole- och forskningspolitiska avdelning. Delaktighet, kommunikation, höranden: remissförfarande om ändringen av förordningen. 
 • Förhållande till regeringsprogrammet: nej
 • Förhållande till statsbudgeten: nej 
 • Kontaktperson: regeringsrådet Maiju Tuominen, tfn  0295 3 30098,

 

Studiestödet

Avgöranden i studiestödsärenden koncentreras till Folkpensionsanstalten

 • Syfte: Avsikten är att ändra avgöranden som gäller studiestöd så att Folkpensionsanstalten och högskolorna inte längre ska avtala om skötseln av ärenden som enligt lagen ska skötas av Folkpensionsanstalten och att de uppgifter som enligt lagen sköts av studiestödsnämnderna koncentreras till Folkpensionsanstalten. Propositionen ska enligt förslaget överlämnas till riksdagen senast våren 2017.  Ändringarna i lagstiftningen ska enligt förslaget träda i kraft den 1 januari 2018 eller den 1 augusti 2018.
 • Tidsplan: Mandattid för projektet : våren 2017. Projektet bereds som tjänstemannauppdrag. Projektet genomförs i samråd med Folkpensionsanstalten, och intressentgrupperna hörs i ärendet. Ingen separat kommunikationsplan.
 • Förhållande till regeringsprogrammet: Nej
 • Förhållande till statsbudgeten: Nej
 • Övrigt: Nej
 • Kontaktperson: konsultativa tjänstemannen Virpi Hiltunen, tfn 02953 30110, regeringssekréterare Juha Post, tfn 02953 30017 

 

Hur reformen av yrkesutbildningen på andra stadiet påverkar studiestödslagen

 • Reformen av yrkesutbildningen på andra stadiet träder i kraft från och med den 1 augusti 2018. Reformen av lagstiftningen innebär att det också behövs ändringar i bestämmelserna i studiestödslagen. Ändringarna gäller terminologin, hur studerande på heltid definieras och uppföljningen av studieframgången.  Ändringarna i bestämmelserna bereds i samråd med ministeriets avdelning för vuxenutbildning hösten 2016.
 • Organisering: Projektet bereds som tjänstemannauppdrag. Projektet bereds i samråd med AMOS samt Folkpensionsanstalten, och därtill hörs intressentgrupper. Ingen separat kommunikationsplan.  
 • Förhållande till regeringsprogrammet: Nej
 • Förhållande till statsbudgeten: Nej
 • Övrigt: Nej
 • Kontaktperson:  Konsultativa tjänstemannen Virpi Hiltunen, tfn 02953 30110 02953 30110,  regeringssekréterare Juha Post, tfn 02953 30017 

 

Förtydliganden och tekniska justeringar av lagen om studiestöd

 • Syfte: Lagen om studiestöd är från 1994 och har ofta ändrats. Till följd av de ändringar som ska företas enligt regeringsprogrammet, ändras kriterierna för beviljande av studiestöd.  Från och med 2020 bör lagens struktur, språkdräkt och terminologi ändras i mer enhetlig riktning.
 • Tidsplan: Projekttid: 2018-2019. Projektet bereds som tjänstemannauppdrag .Delaktighet,  kommunikation och höranden:  Projektet genomförs i samråd med Folkpensionsanstalten och intressentgrupperna hörs i ärendet. Kommunikationsplanen sammanställs närmare tidpunkten för beredningen. 
 • Förhållande till regeringsprogrammet: Nej
 • Förhållande till statsbudgeten: Nej
 • Övrigt: Nej
 • Kontaktperson: Konsultativa tjänstemannen Virpi Hiltunen, regeringssekréterare Juha Post, tfn 02953 30017   


Ändring av förordningen om studiestöd

 • Syfte:  På grund av ändringarna i studiestödslagen, i enlighet med regeringsprogrammet, måste förordningen om studiestöd justeras i fråga om studiestödstiden, studiepenningen och bostadstilägget.
 • Tidsplan: Våren 2017
 • Organisering: Projektet bereds som tjänstemannauppdrag. Delaktighet, kommunikation och höranden: Projektet genomförs i samråd med Folkpensionsanstalten och intressentgrupperna hörs i ärendet. Ingen separat kommunikationsplan.
 • Förhållande till regeringsprogrammet: Närmare bestämmelser om ändringarna i lagen om studiestöd utfärdas genom förordning.
 • Förhållande till statsbudgeten. Förordningen har inte några egna ekonomiska konskevenser, men genom den införs  nedskärningar i studiestödet i enlighet med regeringsprogrammet.  
 • Övrigt:
 • Kontaktperson: Konsultativa tjänstemannen Virpi Hiltunen, tfn 02953 30110 02953 30110, regeringssekréterare Juha Post, tfn 02953 30017   

 

Kyrkliga ärenden

Ändring av lagen om den ortodoxa kyrkan

 • Syfte: Förlänga kyrkomötets mandattid. En specialbestämmelse om kyrkostyrelsens sammansättning när den fattar beslut om avlöningen av personer som företräder arbetsgivaren. Rösträtten i församlings- och kyrkoherdeval sänks till 16 år.

 • Tidsplan: 2016, träder i kraft 2017. Organisering: Tjänstemannaberedning med utgångspunkt i kyrkomötets förslag Kyrkomötet har fattat beslut om ändringsförslagen med utgångspunkt i delegaternas initiativ,  vilket innebär att beredningen av förslagen är bristfällig. Kräver fortsatt beredning vid UKM.

 • Deltagande, kommunikation, höranden: Hörandet har skötts under kyrkostyrelsens beredning.

 • Förhållande till regeringsprogrammet: Saknas.

 • Förhållande till statsbudgeten. Saknas.

 • Övrigt: 

 • Kontaktperson: äldre regeringssekreterare Joni Hiitola, tfn 0295 3 30108 .

Kultur, konst och upphovsrätt

RP om en reform av finansieringssystemet för kultur

 • Syfte: Finansieringssystemet för kultur reformeras så att det beaktar förändringar på fältet och i samhället samt framtida utmaningar, stöder högklassig verksamhet som har genomslag samt uppmuntrar till moderniseringar. Utgångspunkten för reformen är att trygga tillgången till konst- och kulturtjänster också i framtiden.
 • Tidsplan: 2016-2018, träder i kraft 2019
 • Organisering: En arbetsgrupp där Sitra aktivt deltar
 • Delaktighet, kommunikation, höranden: Aktörer på fältet deltar aktivt 
 • Förhållande till regeringsprogrammet: Saknas.
 • Förhållande till statsbudgeten. Eventuellt.
 • Övrigt:
 • Kontaktpersoner: kulturrådet Päivi Salonen tfn 0295 3 30281, kulturrådet Katri Santtila tfn 0295 3 30285, kulturrådet  Mervi Tiensuu-Nylund tfn  0295 3 30312, regeringsrådet  Merja Leinonen tfn  0295 3 30191 

 

En totalrevidering av museilagen

 • Syfte: Den gällande museilagen reformeras med utgångspunkt i de förslag som framläggs av den museipolitiska arbetsgruppen. Utredningen blir klar i januari 2017.
 • Tidsplan: 2017-2018 
 • Organisering:
 • Delaktighet, kommunikation, höranden: Aktörerna på fältet deltar i det museipolitiska programarbetet.
 • Förhållande till regeringsprogrammet: Saknas.
 • Förhållande till statsbudgeten. Saknas.
 • Övrigt: KuU 17/2014 förutsätter att en lag om ändring av museilagen kan antas under valperioden 2015-2018.
 • Kontaktpersoner: kulturrådet Päivi Salonen tfn 0295 3 30281, överinspektör  0295 3 30269, regeringsrådet  Merja Leinonen tfn 0295 3 30191.

 

Reform av lagen om biblioteket för synskadade

 • Syfte: Lagen om biblioteket för synskadade (638/1996) förnyas så att den motsvarar förändringarna i verksamhetsmiljön
 • Tidsplan: 2018-2019
 • Organisering: En arbetsgrupp tillsätts.
 • Delaktighet, kommunikation, höranden: Aktörer på fältet inkluderas i beredningen.
 • Förhållande till regeringsprogrammet: Saknas.
 • Förhållande till statsbudgeten. Saknas.
 • Övrigt:
 • Kontaktperson: kulturrådet Minna Karvonen tfn 0295 3 30142, regeringsrådet Merja Leinonen tfn  0295 3 30191

 

Ikraftsättande av Europarådets ramkonvention om kulturarvets samhälleliga betydelse                                                 

 • Syfte: Ikraftsättande av Europarådets ramkonvention Faro. Konventionen betonar att vårt materiella och immateriella kulturarv är ett gemensamt och värdefullt kapital för oss alla.
 • Tidsplan: 2016-2017
 • Organisering: Tjänstemannaberedning
 • Förhållande till regeringsprogrammet: Saknas.
 • Förhållande till statsbudgeten. Saknas. Övrigt: Museiverket har på uppdrag av UKM sammanställt en bakgrundsutredning 2014: ” Kohti kestävää kulttuuriperintötyötä –taustaselvitys Faron sopimuksen ratifioimiseksi Suomessa.” (Mot ett hållbart arbete för kulturarvet – bakgrundsutredning för en ratificering av Faro-konventionen). I ratificeringen ingår också en kulturmiljöstrategi för tiden för införandet av konventionen.  Aktörer på fältet har deltagit i utarbetandet av bakgrundsmaterialet.
 • Kontaktpersoner: överinspektör Mirva Mattila, tfn  0295 3 30269, äldre regeringssekreterare Rami Sampalahti tfn 0295 3 30190 

 

Lag om extra familjepensioner i anslutning till konstnärspension 

 • Syfte: Statsrådets beslut upphävs och det stiftas en lag om saken
 • Tidsplan: 2017.
 • Organisering: I samråd med Keva. Remissförfarande.
 • Förhållande till regeringsprogrammet: Saknas.
 • Förhållande till statsbudgeten:  Saknas.
 • Kontaktperson: äldre regeringssekreterare Rami Sampalahti tfn 0295 3 30190

 

Reform av lagen om kommunernas kulturverksamhet

 • Syfte: Gällande lag reformeras så att den motsvarar förändringarna i verksamhetsmiljön.
 • Tidsplan: 2017-2018
 • Organisering: En arbetsgrupp tillsätts. De centrala aktörerna på fältet inkluderas i arbetsgrupppen.
 • Förhållande till regeringsprogrammet: Saknas.
 • Förhållande till statsbudgeten. Saknas.
 • Kontaktpersoner: kulturrådet Kirsi Kaunisharju, tfn 0295 3 30144, konsultative tjänstemannen Tuula Lybeck, tfn  0295 3 30201 

 

Reform av lagen om vissa stipendier och bidrag till författare och översättare

 • Syfte: Lagstiftningen har delvis föråldrats och reformeras så att den motsvarar nuvarande förhållanden.
 • Tidsplan: 2017-2018
 • Organisering: Tjänstemannaberedning.
 • Förhållande till regeringsprogrammet: Saknas.
 • Förhållande till statsbudgeten. Saknas.
 • Övrigt: Våren 2017, förslag till reformen i stora drag Beredningen av propositionen inleds i slutet av våren 2017.
 • Kontaktpersoner: kulturrådet Mervi  Tiensuu-Nylund tfn  0295 3 30312, äldre regeringssekreterare Rami Sampalahti tfn 0295 3 30190, Äldre regeringssekreterare Joni Hiitola, tfn 0295 3 30108 

 

Reform av lagen om Museiverket

 • Syfte: Lagen om Museiverket reformeras så att den motsvarar ämbetsverkets nuvarande verksamhet och uppgifter.
 • Tidsplan: 2017-2018
 • Organisering: Tjänstemannaberedning i samråd med Museiverket
 • Förhållande till regeringsprogrammet: Saknas.
 • Förhållande till statsbudgeten. Saknas.
 • Kontaktpersoner: kulturrådet Päivi Salonen tfn 0295 3 30281, tfn 0295 3 30281, regeringsrådet Merja Leinonen tfn  0295 3 30191

 

Reform av fornminneslagen

 • Syfte: Fornminneslagen, som trädde i kraft 1963, reformeras så att den motsvarar fen förändrade verksamhetsmiljön
 • Tidsplan: 2017-2019
 • Organisering: Bakgrundskartläggning och arbetsplan 2017 (UKM och Museiverket) Arbetsgrupp (bl.a. JM, MM, FM) 2018-2019
 • Deltagande, kommunikation, höranden: Ett omfattande hörande under tjänstemannaberedningen
 • Förhållande till regeringsprogrammet: Saknas.
 • Förhållande till statsbudgeten. Saknas.
 • Kontaktpersoner: kulturrådet Päivi Salonen tfn 0295 3 30281, tfn 0295 3 30281, regeringsrådet Merja Leinonen tfn  0295 3 30191 Kulturrådet Mirva Mattila, tfn 0295 3 30269, äldre regeringssekreterare Rami Sampalahti, tfn 0295 3 30190

 

Lag om ändring av lagen om upphovsrätt (tekniska korrigeringar, eventuellt justering av straffbestämmelserna)

 • Syfte: Upphävande av de hänvisningsbestämmelseer som hänvisar till straffbestämmelserna  (kompensationsavgift) samt eventuellt en mer omfattande översyn av straffbestämmelserna.  
 • Tidsplan: 2017-2018
 • Organisering: Tjänstemannaberedning. Deltagande, kommunikation, höranden: Ett remissförfarande för straffbestämmelsernas del, samt vid behov diskussioner med intressentgrupper.
 • Förhållande till regeringsprogrammet: Regleringen luckras upp.
 • Förhållande till statsbudgeten:   Saknas.
 • Kontaktpersoner: regeringsrådet Marco Grönroos, tfn 0295 3 30217, regeringsrådet Anna Vuopala, tfn  0295 3 30331 

 

Reform av lagen om bildprogram

 • Syfte: Lagen om bildprogram uppdateras så at den motsvarar de nya bestämmelserna i EU-direktivet om audiovisuella mediatjänster, samt  förändringarna i verksamhetsmiljön. 
 • Tidsplan: Kommissionens mål är att förnya AV-direktivet före utgången av 2017.  2017-2019
 • Organisering: Tjänstemannaberedning och arbetsgrupp.
 • Förhållande till regeringsprogrammet: Ingår i avvecklingen av normer.
 • Förhållande till statsbudgeten.
 • Övrigt: Bör utredas (2017)
 • Kontaktpersoner: kulturrådet Laura Mäkelä, tfn  0295 3 30222,, kulturrådet Leena Laaksonen, tfn  0295 3 30175, konsultativa tjänstemannen Tuula Lybeck, tfn 0295 3 30201, regeringsrådet Marco Grönroos, tfn  0295 3 30217 

 

Reform av lagen om främjande av filmkonsten

 • Syfte: Lagen om främjande av filmkonsten (28/2000) reformeras. I beredningen beaktas Finlands filmstiftelses ställning som privaträttslig stiftelse.  I propositionen bör det ingå ett förslag till hur utövandet av offentlig makt gällande beviljande av statsbidrag för produktion och distribution av film  samt främjande av filmkultur  ska ordnas på lagnivå.  
 • Tidsplan: 2017-2018
 • Organisering: Arbetsgrupp (UKM och Finlands filmstiftelse)
 • Deltagande, kommunikation, höranden: Fältet ska höras inom loppet för arbetsgruppens uppdrag.
 • Förhållande till regeringsprogrammet: Saknas.
 • Förhållande till statsbudgeten. Ja.
 • Kontaktpersoner: kulturrådet Leena Laaksonen, tfn  0295 3 30175, Kontaktpersoner: kulturrådet Laura Mäkelä, tfn  0295 3 30222,, direktör Jorma Waldén, tfn 0295 3 30338 

 

Ändringar i bestämmelserna om ikraftsättande av Romkonventionen och WPPT-fördraget

 • Syfte: De ändringarna av förordningen som är nödvändiga på grund av ändringen av skyddet för fonogram eftersom reservationerna och anmälningsskyldigheterna i konventionen har slopats.   
 • Tidsplan: 2016.
 • Organisering: Tjänstemannaberedning.
 • Förhållande till regeringsprogrammet: Saknas.
 • Förhållande till statsbudgeten. Saknas.
 • Kontaktpersoner: direktör Jorma Waldén, tfn 0295 3 30338, regeringsrådet Marco Grönroos, tfn  0295 3 30217

 

Ändring av förordningen om upphovsrätt

 • Syfte: Tekniska korrigeringar m.m. Paragraferna om kompensationsköp och mellanrubrikerna slopas, dessutom fogas De dövblinda i Finland till 7 a §, och paragraferna förses med rubriker  
 • Tidsplan: 2016.
 • Organisering: Tjänstemannaberedning.
 • Förhållande till regeringsprogrammet: Saknas.
 • Förhållande till statsbudgeten. Saknas.
 • Kontaktpersoner: direktör Jorma Waldén, tfn 0295 3 30338 regeringsrådet Marco Grönroos, tfn  0295 3 30217

 

Statsrådets förordning om delegationen för utveckling av kollektiv förvaltning av upphovsrätt

 • Syfte: Förordningen ansluter sig till ikraftsättandet av lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt (RP/2016). Genom förordningen föreskrivs närmare om delegationens sammansättning, mandatperiod och uppgifter.  
 • Tidsplan: 2016.
 • Organisering: Tjänstemannaberedning.
 • Förhållande till regeringsprogrammet: Saknas.
 • Förhållande till statsbudgeten. Saknas.
 • Kontaktperson: upphovsrättsrådet Viveca Still, tfn 0295 3 30297 

 

Reform av EU-direktivet om  audiovisuella medietjänster  

 • Syfte: Direktivet reformeras med beaktande av utvecklingen ifråga om av-material i olika distributionskanaler.  
 • Tidsplan: Projektet pågår. Kommissionens mål är att få direktivet antaget före utgången av 2017.
 • Övrigt: På nationell nivå har KM huvudansvaret; UKM:s synpunkter gäller 
 • Kontaktpersoner: kulturrådet Leena Laaksonen, tfn  0295 3 30175, kulturrådet Laura Mäkelä, tfn  0295 3 30222

 

Ikraftsättande av reformen av Europieiska konventionen om samproduktion av filmverk 1992

 • Syfte: Utreda med hjälp av vilket förfarande konventionen ska sättas i kraft i Finland. Först underteckna konventionen, vilket innebär att förbinda sig till att den sätts i kraft (ratificeras).
 • Tidsplan: Ministerkommittén har den 26 juni 2016 godkänt att den nya konventionen öppnas för signering inom den närmaste framtiden. Tid och plats för signering torde bestämmas hösten 2016.
 • Organisering: Tjänstemannaberedning.
 • Övrigt: Konventionen är ett viktigt instrument för finansiering av internationella samproduktioner (Eurimages). 
 • Kontaktpersoner: kulturrådet Leena Laaksonen, tfn  0295 3 30175, Regeringsrådet Anna Vuopala, tfn 0295 3 30331, Konsultativa tjänstemannen Kimmo Aulake, tfn 0295 3 30067.

 

Den rapport riksdagen förutsätter av regeringen, RSv 239/2014 rd - RP 249/2014 rd gällande regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om upphovsrätt.

 • Syfte: Riksdagen förutsätter att regeringen har beredskap att differentiera finansieringen av kompensationsavgiften exempelvis genom att vid sidan av budgetfinansiering också ta i bruk ett täckande anordningsbundet avgiftssystem, om det inte med statlig finansiering är möjligt att betala en rimlig ersättning (fair compensation) för privatkopiering i överensstämmelse med EU:s informationssamhällsdirektiv 2001/29/EG.
 • Tidsplan: Regeringen ska lämna en utredning om frågan till kulturutskottet före utgången av 2018.
 • Organisering: Tjänstemannaberedning.
 • Kontaktpersoner: direktör Jorma Waldén, tfn 0295 3 30338 regeringsrådet Marco Grönroos, tfn  0295 3 30217

 

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgiften för Nationalgalleriets beslut om utförseltillstånd 2017-2018.

 • Syfte: Slår fast den avgift som Nationalgalleriet tar ut för utförseltillstånd; ministeriet utfärdar en ny temporär förordning som upphör att gälla den 31 december 2018.
 • Tidsplan: December 2016. Organisering: Tjänstemannaberedning vid kulturpolitiska avdelningen. Delaktighet, kommunikation och höranden: I enlighet med Nationalgalleriets förslag. Harmoniseras med Museiverkets avgift för utförseltillstånd.  Finansministeriets yttrande nödvändigt.
 • Förhållande till regeringsprogrammet: nej Förhållande till statsbudgeten: nej . Kontaktpersoner: äldre regeringssekreterare Rami Sampalahti, tfn  0295 3 30190.

 

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgiften för Nationalgalleriets beslut om utförseltillstånd 2019-2020.

 • Syfte: Slår fast den avgift som Nationalgalleriet tar ut för utförseltillstånd; ministeriet utfärdar en ny temporär förordning som upphör att gälla 2020-12-31.
 • Tidsplan: Oktober 2018 Organisering:  Tjänstemannaberedning vid högskole- och forskningspolitiska avdelningen Delaktighet, kommunikation och höranden: I enlighet med Nationalgalleriets förslag. Harmoniseras med Museiverkets avgift för utförseltillstånd. Finansministeriets yttrande nödvändigt.
 • Förhållande till regeringsprogrammet: nej
 • Förhållande till statsbudgeten: nej
 • Kontaktpersoner: äldre regeringssekreterare Rami Sampalahti, tfn  0295 3 30190.

 

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid biblioteket för synskadade 2017.  

 • Syfte: Fastställa avgiften för de prestationer som tas ut vid bibliotek för synskadade; ministeriet utfärdar en ny temporär förordning som upphör att gälla den 31 december 2017.
 • Tidsplan: December 2016. Organisering: Tjänstemannaberedning vid kulturpolitiska avdelningen. Delaktighet, kommunikation och höranden: I enlighet med förslaget från biblioteket för sysnkadade.  Avsikten är att lagen om biblioteket för synskadade ska ändras 2017, vilket kan påverka fastställandet av avgifterna. Finansministeriets yttrande krävs.
 • Förhållande till regeringsprogrammet: nej
 • Förhållande till statsbudgeten: nej
 • Kontaktpersoner: äldre regeringssekreterare Rami Sampalahti, tfn  0295 3 30190.

 

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid De synskadades bibliotek 2018-2019.

 • Syfte: Fastställande av avgiften för prestationer som de synskadades bibliotek tar u; ministeriet utfärdar en ny temporär förordning som upphör att gälla den 31 december 2019.
 • Tidsplan: Oktober 2017 Organisering: Tjänstemannaberedning vid kulturpolitiska avdelningen
 • Delaktighet, kommunikation och höranden: I enlighet med förslaget från de synskadades bibliotek. Avsikten är att lagen om de synskadades bibliotek ska ändras 2017, vilket kan påverka fatställandet av avgifterna. Finansministeriets yttrande är nödvändigt.
 • Förhållande till regeringsprogrammet: nej
 • Förhållande till statsbudgeten: nej 
 • Kontaktpersoner: äldre regeringssekreterare Rami Sampalahti, tfn  0295 3 30190 .

 

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Nationella audiovisuella institutet 2017-2+18  

 • Syfte: Fastställa avgifterna för de prestationer som Nationella audiovisuella institutets och bildprogramsnämnden tar ut; en ny temporär förordning som upphör att vara i kraft den 31 december 2017.
 • Tidsplan: December 2016.
 • Organisering: Tjänstemannaberedning vid kulturpolitiska avdelningen Delaktighet, kommunikation och höranden: I enlighet med Nationella audiovisuella institutets förslag. Avsikten är att ändra lagen om bildprogram, vilket kan påverka fastställandet av avgifterna. Finansministeriets yttrande krävs.
 • Förhållande till regeringsprogrammet: nej
 • Förhållande till statsbudgeten: nej .
 • Kontaktpersoner: äldre regeringssekreterare Rami Sampalahti, tfn  0295 3 30190.

 

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Nationella audiovisuella institutets avgiftsbelagda prestationer 2018-2020

 • Syfte: Fastställa avgifterna för de prestationer som Nationella audiovisuella institutets och bildprogramsnämnden tar ut; en ny temporär förordning som upphör att vara i kraft den 31 december 2020.
 • Tidsplan: Oktober 2017. Organisering: Tjänstemannaberedning vid kulturpolitiska avdelningen. Delaktighet, kommunikation och höranden: I enlighet med Nationella audiovisuella institutets förslag. Avsikten är att ändra lagen om bildprogram, vilket kan påverka fastställandet av avgifter. Finansministeriets yttrande är nödvändigt.
 • Förhållande till regeringsprogrammet: nej
 • Förhållande till statsbudgeten: nej .
 • Kontaktpersoner: äldre regeringssekreterare Rami Sampalahti, tfn  0295 3 30190.


Undervisnings- och kulturministeriets förordning om  Museiverkets avgiftsbelagda prestationer åren 2017-2018.

 • Syfte: Fastställande av avgifterna för prestationer som Museiverket tar ut; ministeriet utfärdar en ny temporär förordning som gäller till den 31 december 2018.
 • Tidsplan: December 2016. Organisering: Tjänstemannaberedning vid kulturpolitiska avdelningen Delaktighet, kommunikation och höranden: I enlighet med Museiverkets förslag. Avsikten är att ändra lagen om Museiverket, vilket kan påverka fastställandet av avgifter. Finansministeriets yttrande krävs.
 • Förhållande till regeringsprogrammet: nej
 • Förhållande till statsbudgeten: nej .
 • Kontaktpersoner: äldre regeringssekreterare Rami Sampalahti, tfn  0295 3 30190.

 

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om  Museiverkets avgiftsbelagda prestationer 2019-2020.

 • Syfte: Fastställande av  avgifterna för prestationer som Museiverket tar ut; ministeriet utfärdar en ny temporär förordning som gäller till den 31 december 2020.
 • Tidsplan: Oktober 2018
 • Organisering: Tjänstemannaberedning vid kulturpolitiska avdelningen
 • Delaktighet, kommunikation och höranden: I enlighet med Museiverkets förslag. Avsikten är att ändra lagen om Museiverket, vilket kan påverka fastställandet av avgifterna. Finansministeriets yttrande krävs.
 • Förhållande till regeringsprogrammet: nej
 • Förhållande till statsbudgeten: nej
 • Kontaktpersoner: äldre regeringssekreterare Rami Sampalahti, tfn  0295 3 30190.  

 

Motion och idrott

Specialfrågor på idrottens område med tanke på EU:s dataskyddsdirektiv

 • Syfte: I implementeringen på nationell nivå av EU:s dataskyddslagstiftning bör man beakta följande förpliktelser gällande den internationella antidopningskonventionen. Det gäller i synnerhet möjligheterna att använda sig av datasystemet ADAMS i gränsöverskridande överföring och databehandling, dvs. i dopningsprofilering. Vår nationella lagstiftning i Finland skulle göra det möjligt att processeringen av en idrottares uppgifter också i framtiden ska definieras så att de ingår i allmanintresset.   
 • Tidsplan: Projekttid: 2017-2018. Projektet bereds som tjänstemannauppdrag. Delaktighet, kommunikation och höranden: Projektet genomförs i samråd med centrala intressentgrupper, som även kommer att höras under beredningen.  Kommunikationsplanen sammanställs närmare tidpunkten för beredningen.
 • Förhållande till regeringsprogrammet: Nej
 • Förhållande till statsbudgeten: Nej
 • Övrigt: Projektet kan antingen genomföras som en separat lag eller till exempel så att det ingår i idrottslagen.
 • Kontaktperson: Kulturrådet Heidi Sulander, tfn  02953 30298.

 

Ungdomsärenden

Förordningen om ungdomsärenden och -politik förnyas

 • Syfte: Uppdraget är att uppdatera förordningen så att den svarar mot ändringarna i ungdomslagen. I förordningen föreskrivs om regionförvaltningens uppgifter, såsom en utvärdering av vilken genomslagskraft ungdomsarbetet och -politiken samt har samt av kvaliteten på dem, innehållet i det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och -politik samt beredningen av det, ungdomsrådets respektive utvärderings- och bidragskommitténs sammansättning, tillsättande och beslutförhet. Därtill föreskrivs om godkännande av rätt till statsandelar till organisationer för riksomfattande ungdomsarbete, riksomfattande ungdomskompetenscentraler, ungdomscentralernas verkstäder  och de aspekter som ska beaktas vid beviljande av statsunderstöd till dem.
 • Tidsplan: Projekttid: hösten 2016.
 • Organisering: Projektet bereds som tjänstemannauppdrag .Delaktighet,  kommunikation och höranden: Under projektets gång hörs intressentgrupper. Ingen separat kommunikationsplan.
 • Förhållande till regeringsprogrammet: Nej
 • Förhållande till statsbudgeten: Nej
 • Övrigt: Nej
 • Kontaktperson: Konsultative tjänstemannen Jaana Walldén, tfn  0295 3 30339, regeringssekreterare Juha Post, tfn 0295 3 30017


Förvaltningsärenden

Ändring av statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet (310/2010)   

 • Syfte: I förordningens 2 § föreskrivs om de ämbetsverk, inrättningar, bolag och andra organ som hör till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde. Spelbolagen Veikkaus Oy, Penningautomatföreningen och Finntoto fusioneras till ett nytt bolag. För det nya bolagets ägarstyrning svarar statsrådets kansli.  Därför avförs Veikkaus Oy från 2 § i förordningen.
 • Tidsplan: Ändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2017.
 • Organisering: Tjänstemannaberedning.
 • Deltagande, kommunikation, höranden:
 • Förhållande till regeringsprogrammet:
 • Förhållande till statsbudgeten.
 • Kontaktperson: regeringssekreterare Juho-Antti Jantunen, tfn  0295 3 30121.

 

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets avgiftsbelagda prestationer

 • Syfte: Undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets avgiftsbelagda prestationer (688/2015) upphör att gälla den 31 maj 2018. Syftet är att på nytt föreskriva om detta genom av ministeriet utfärdad förordning. De avgifter som ingår förteckningen över prestationer som ingår I bilagan till den gällande förordningen justeras enligt den allmänna kostnadsnivån. 
 • Tidsplan: Ändringarna avses träda i kraft den 1 juni 2018.
 • Organisering: Utförs som tjänstemannaberedning.
 • Delaktighet, kommunikation, höranden:
 • Förhållande till regeringsprogrammet:
 • Förhållande till statsbudgeten.
 • Kontaktperson: regeringssekreterare Juho-Antti Jantunen, tfn  0295 3 30121.

 

Ändring av statsrådets förordning om när vissa beslut som fattas vid  statsrådets allmänna sammanträde och  hör till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde ska vara avgiftsbelagda och om storleken av avgifterna (316/2012)

 • Syfte: Genom förordningen justeras avgifterna för sådana tillståndsbeslut som ingår i 1 § 2 mom. i den gällande förordningen enligt den allmänna kostnadsnivån.
 • Tidsplan: Ändringarna avses träda i kraft den 1 juni 2018.
 • Organisering: Utförs som tjänstemannaberedning.
 • Deltagande, kommunikation, höranden:
 • Förhållande till regeringsprogrammet:
 • Förhållande till statsbudgeten.
 • Kontaktperson: regeringssekreterare Juho-Antti Jantunen, tfn  0295 3 30121

 

Statsrådets förordning om Utbildningsstyrelsen

 • Syfte: Med stöd av lagen om utbildningsstyrelsen (564/2016) föreskrivs om tillsättande av en direktion och om beslutsfattande samt om behörighetsvillkoren för personalen.
 • Tidsplan: Träder i kraft den 1 januari 2017.
 • Organisering: Arbetsgrupp, tjänstemannaberedning.
 • Deltagande, kommunikation, höranden: Remissförfarande hösten 2016.
 • Förhållande till regeringsprogrammet: Mål 9 Strukturpolitiska reformer, reformen av centralförvaltningen
 • Förhållande till statsbudgeten. Saknas.
 • Kontaktperson: lagstiftningsrådet Eerikki Nurmi, tfn 0295 3 30234

 

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer  

 • Syfte: Förordningarna om avgiftsbelagda prestationer vid Centret för internationell rörlighet och internationellt samarbete CIMO respektive Utbildningsstyrelsen sammanslås till en enda förordning.
 • Tidsplan: Träder i kraft den 1 januari 2017.
 • Organisering: Gemensam beredning vid ämbetsverken, tjänstemannaberedning vid ministeriet.
 • Deltagande, kommunikation, höranden: Finansministeriet hörs i ärendet.
 • Förhållande till regeringsprogrammet:
 • Förhållande till statsbudgeten.
 • Kontaktperson: lagstiftningsrådet Eerikki Nurmi, tfn 0295 3 30234

 

Ändringar i lagstiftningen gällande Utbildningsstyrelsen och Nationella centret för utbildningsutvärdering

 • Syfte: Studentexamensnämndens kansli och Nationella centret för utbildningsutvärdering överförs med hjälp av ämbetsverksmodellen till Utbildningsstyrelsen.
 • Tidsplan: Arbetsgruppen arbetar hösten 2016, regeringens proposition överlämnas till riksdagen våren 2017 och träder i kraft den 1 januari 2018.
 • Organisering: Det har tillsatts en arbetsgrupp till vilken det utsett företrädare för personalen.
 • Deltagande, kommunikation, höranden: Informationstillfällen och höranden förpersonalen vid respektive ämbetsverk, remissförfarande.
 • Förhållande till regeringsprogrammet: 9 Strukturpolitiska reformer, reformen av centralförvaltningen
 • Förhållande till statsbudgeten.
 • Övrigt: Behandlas i samordningsgruppen för regionalisering.
 • Kontaktpersoner: direktör Kirsi Kangapunta, tfn  0295 3 30136 lagstiftningsrådet Eerikki Nurmi, tfn 0295 3 30234

 

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Nationella centret för utbildningsutvärdering

 • Syfte: Giltighetstiden för den temporära förordningen förlängs åtminstone till den 1 januari 2018, och nödvändiga ändringar företas i den.
 • Tidsplan: Träder i kraft den 1 maj 2017.
 • Organisering: Tjänstemannaberedning
 • Deltagande, kommunikation, höranden: Finansministeriet hörs i ärendet.
 • Förhållande till regeringsprogrammet:
 • Förhållande till statsbudgeten.
 • Kontaktperson: lagstiftningsrådet Eerikki Nurmi, tfn 0295 3 30234

Ytterligare information

Eerikki Nurmi, Lagstiftningsråd 
OKM, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330234   förnamn.efternamn@minedu.fi