Lagstiftningen om yrkesutbildning

I reformen av yrkesutbildningen förnyas verksamhetslagstiftningen om utbildningshelheten så att de gällande lagarna om grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad vuxenutbildning slås samman till en ny lag. Utgångspunkten är kompetensbasering och kundinriktning.

I samband med reformen av verksamhetslagstiftningen beaktas även behoven av kompetensutveckling bland arbets- och näringsförvaltningens kunder, eftersom en del av arbetskraftsutbildningen överförs till det nya systemet för yrkesutbildning.

Regeringen lämnade sin proposition till riksdagen våren 2017. Den nya verksamhetslagstiftningen avses träda i kraft från början av 2018.

Utkastet till regeringspropositionen har berett vid undervisnings- och kulturministeriet och har behandlat i uppföljningsgruppen för yrkesutbildningsreformen.

 

 

Ytterligare information

Piritta Sirvio, regeringsråd 
OKM, Ammatillisen koulutuksen osasto 0295330238