Litteratur

Avoinna olevia kirjoja

Undervisnings- och kulturministeriet svarar för lagberedningen i fråga om främjandet av litteratur samt för anslagen som ingår i statsbudgeten. Genom utvecklingsprojekt som stöds av ministeriet främjas bl.a. utvecklingen av mångsidig läskunskap hos barn och unga. Som sakkunnigorgan fungerar Centret för konstfrämjande, konstrådet och statens litteraturkommission.

Största delen av statsstödet till litteratur kanaliseras som direkt stöd till författarna och som indirekt stöd till biblioteken. Konstnärs-, projekt-, barnkultur- och resestipendier delas ut av Centret för konstfrämjande och de s.k. biblioteksstipendierna och -understöden av biblioteksstipendienämnden som fungerar i samband med Centret.

Undervisnings- och kulturministeriet stöder kulturpolitisk verksamhet och hobbyverksamhet på området genom att bevilja statsunderstöd enligt prövning till riksomfattande organisationer inom litteraturen samt till andra aktörer inom bokbranschen. Understöd beviljas också till Centret för litteraturexport FILI som har som uppdrag att främja kännedomen om Finlands litteratur utomlands och översättandet av finländsk litteratur till andra språk samt översättandet av litteratur på andra språk till de inhemska språken.

Tillgången till litteratur med liten spridning främjas genom att biblioteken får stöd för litteraturinköp.

Undervisnings- och kulturministeriet stöder med särskilda anslag också publicerings- och introduktionsverksamhet som gäller lättläst litteratur. Understöden och stipendierna för lättläst litteratur handhas av Selkokeskus som fungerar i samband med Förbundet Utvecklingsstörning.

Utvecklingsprojekt som gäller litteratur och läsande

Bok-Finland 2017 är den finländska bokbranschens samarbetsprojekt som främjar läsande och litteraturens synlighet under jubileumsåret för självständigheten. Projektet är en del av jubileumsåret Finland 100 som samordnas av statsrådets kansli.

I regeringens spetsprojekt som gäller tillgången till konst och kultur genomförs ett försöks- och utvecklingsprojekt för att främja multimodala färdigheter.
 

I Läslust-programmet (2012–2015) utvecklades och testades barns och ungas läsande i syfte att ta fram diversifierade metoder för att öka läsmotivationen.  

Ytterligare information

Mervi Tiensuu-Nylund, Kulttuuriasiainneuvos 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330312   förnamn.efternamn@minedu.fi