Lärarutbildningsforumet förnyar lärarutbildningen

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt ett lärarutbildningsforum för att förnya lärarnas grundutbildning, inskolning och fortbildning. Inom ramen för lärarutbildningsforumet har man gjort upp ett utvecklingsprogram för lärarutbildningen Programmet innehåller riktlinjer för syften och åtgärder med vilka den finländska lärarutbildningen ska hållas stark, attraktiv och internationellt uppskattad.

Lärarutbildningsforumet har som uppgift att gör upp ett utvecklingsprogram för lärarutbildningen för att förnya lärarnas grundutbildning, inskolning och fortbildning, att främja verkställandet av programmet samt att behandla aktuella frågor som gäller lärarutbildningen och forskning i anslutning till den.

Lärarutbildningsforumets verksamhetsperiod pågår till utgången av 2018.

60 miljoner euro riktas under tre års tid till att stärka lärar- och lärarutbildarnas kompetens.

Lärarutbildningens utvecklingsprogram

Utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen, som Lärarutbildningsforumet låtit göra som ett brett samarbete, offentliggjordes den 13 oktober 2016. De sex strategiska riktlinjerna för Utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen bestämmer riktningen för lärarutbildningen i Finland och för lärarnas möjlighet att utveckla sin kompetens genom hela karriären. Visionen är att tillsammans skapa den bästa kompetensen för världen.

Strategiska riktlinjer

  1. Lärarkompetensen som helhet
  2. Prognostisering och urval är attraktionsfaktorer
  3. Lärarna som nyskapande proffs och de lärande i fokus 
  4. Samarbete ger en stark lärarutbildning
  5. En kunnig ledning gör läroanstalten till en lärande gemenskap i utveckling
  6. Lärarutbildningens forskningsbasering stärks  

Understöd

Specialunderstöd för högskolor för projekt för utveckling av lärarutbildningen  (ansökningstid 17.1.-28.2.2017)

Material

Utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen 13.10.2016

Utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen, infografik

Opettajankoulutuksen kehittämisen suuntaviivoja - Opettajankoulutusfoorumin ideoita ja ehdotuksia. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:34

Opettajat ja opettajankoulutus - suuntia tulevaan. Selvitys ajankohtaisesta opettaja- ja opettajankoulutustutkimuksesta opettajankoulutuksen kehittämisohjelman laatimisen tueksi. Jukka Husu & Auli Toom. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:33

Evenemang

(på finska)

Konferensen En internationaliserad lärarutbildning 2017 9.2.2017

Startseminariet för utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen 13.10.2016

Ytterligare information

Sanna Vahtivuori-Hänninen, projektledare 
OKM, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330134   förnamn.efternamn@minedu.fi


Armi Mikkola, Opetusneuvos 
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto (KTPO), Kärkihankeryhmä (KÄR) 0295330214   förnamn.efternamn@minedu.fi


Pauliina Kupila, projektledare 
OKM, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330280   förnamn.efternamn@minedu.fi