Resultatavtalen mellan undervisnings- och kulturministeriet och ämbetsverken

Resultatavtalet är ett avtal mellan ministeriet och ämbetsverket om målen för avtalsperioden. Resultatmålen fastställs för varje kalenderår inom ramen för de tillgängliga anslagen.

På denna sida finns samlat resultatavtal för ämbetsverk på undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde som handhar uppgifter som anknyter till kultur.

Uppgifterna är grupperade enligt statsförvaltningens rapporteringstjänst Netras indelning.

Ytterligare information

Ulla-Maria Wilenius, konsultativ tjänsteman 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330255   förnamn.efternamn@minedu.fi