Klientavgifter för småbarnspedagogiken

Lagen om klientavgifter inom Leksakkassasmåbarnspedagogiken (1503/2016) trädde i kraft 1.3.2017. I lagen föreskrivs det om de avgifter som tas ut för kommunalt ordnad daghems- och familjedagvård. Lagen gäller inte privat småbarnspedagogik. Klientavgiften bestäms utifrån familjens storlek och inkomster samt hur lång tid barnet deltar i småbarnspedagogiken.

Maximiavgiften är 290 euro och den lägsta avgiften som kan uppbäras är 27 euro. Avgiften för andra barnet ändras så att avgiften uppgår till högst 90 procent av avgiften för det första barnet, dvs. 261 euro. Avgiften för de följande barnen är 20 procent av avgiften för det yngsta barnet dvs. högst 58 euro.

Storleken på avgiften för småbarnspedagogik på deltid fastslås framöver enligt en noggrannare nivå än tidigare. Avgiften för småbarnspedagogik på deltid differentieras så att avgiften är 60 procent av avgiften, dvs högst 174 euro för småbarnspedagogik på heltid, om barnet deltar i småbarnspedagogiken i genomsnitt högst 20 timmar per vecka, beroende på familjens inkomster. Om ett barn deltar i småbarnspedagogik i genomsnitt minst 35 timmar per vecka, kan avgiften för småbarnspedagogik på heltid tas ut som månadsavgift.Om ett barn deltar i småbarnspedagogik mer än 20 timmar men mindre än 35 timmar per vecka, kan kommunen ta ut en avgift i relation till den tid barnet deltar i småbarnspedagogiken

Familjens inkomster räknas enligt förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria inkomster för barnet, föräldrarna eller annan vårdnadshavare samt för personer som lever inom samma hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande omständigheter.

De inkomstgränser som ligger till grund för avgiften för familjer på två och tre personer höjdes.

Gamla och nya inkomstgränser och avgiftsprocenter

Antal personer i familjen Gamla inkomstgränsen euro/mån Gamla avgiftsprocenten Nya inkomstgränsen från 1.3.2017 euro/mån Nya avgiftsprocenten från 1.3.2017
2 1 403 11,5 % 1 915 11,5 %
3 1 730 9,4 % 1 915 9,4 %
4 2 053 7,9 % 2 053 7,9 %
5 2 191 7,9 % 2 191 7,9 %
6 2 328 7,9 % 2 328 7,9 %

Inkomstgränserna och de högsta avgifterna justeras fortfarande med två års mellanrum.  Den följande justeringen träder i kraft 1.8.2018. Inom småbarnspedagogiken används framöver prisindexet för undervisningsverksamhet i stället för prisindexet för social- och hälsovården. Inkomstgränserna justeras även i framtiden i enlighet med förändringen i inkomstnivåindexet.

Ytterligare information

Tarja Kahiluoto, konsultativ tjänsteman 
OKM, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen vastuualue 0295330386   förnamn.efternamn@minedu.fi


Kirsi Alila, Opetusneuvos 
OKM, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen vastuualue 0295330365   förnamn.efternamn@minedu.fi