Lärandet på arbetsplatserna

I samband med reformen av yrkesutbildningen utökas ett mångsidigt lärande på arbetsplatsen och styrningen stärks i samarbete mellan lärarna och arbetsplatsutbildarna.

Utöver de nuvarande formerna av lärande på arbetsplatserna (läroavtalsutbildning och lärande i arbetet) införs en ny utbildningsavtalsmodell som medger flexibla inriktningar för att främja lärandet på arbetsplatsen och avlägga examen på ett praktiskt sätt.

De olika formerna av lärandet på arbetsplatserna görs till en tydlig och logisk helhet för den studerande, arbetsgivaren och utbildningsanordnaren.

Utbildningsavtal

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen har tillsatt utredare med uppgift att bereda en utbildningsavtalsmodell. Utredarna gav sitt förslag till modellen i april 2016.

Utgångspunkten i beredningen var att utbildningsavtalet ska lämpa sig för alla yrkesstuderande. Modellen bör kunna tillämpas på integration av invandrare som en flexibel utbildningsväg till arbetslivet.

Förslag gällande införande av utbildningsavtal i yrkesutbildningen (PDF, på finska) Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:8

Läroavtal

I samband med reformen ökas särskilt läroavtalsutbildningen för unga och görs mångsidigare, och kvaliteten förbättras. Målet är också att minska den administrativa och ekonomiska börda som läroavtalen orsakar arbetsgivarna.

Förslagen till riktlinjer för reformen av yrkesutbildningen (inkl. lärandet på arbetsplatserna) behandlades på undervisnings- och kulturministeriets verkstäder i mars. Verkstäderna samlar respons och utvecklingsförslag i anknytning till riktlinjerna och de utnyttjas i den fortsatta beredningen.

Behövliga ändringar i lagstiftningen görs i samband med reformen av verksamhets- och finansieringslagstiftningen om yrkesutbildningen som helhet. Regeringen lämnade sin proposition till riksdagen våren 2017 och den nya lagstiftningen avses träda i kraft från början av 2018.

See även

Ytterligare information

Mari Pastila-Eklund, Opetusneuvos 
OKM, Ammatillisen koulutuksen osasto (AMOS) 0295330249   förnamn.efternamn@minedu.fi