Osaaminen ja koulutus - kärkihanke 1 - toimenpiteet

Osaaminen ja koulutus

Kärkihanke 1: Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin

Vastuuministeri: opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Tavoitteena on tehdä Suomesta modernin ja innostavan oppimisen kärkimaa.

Toimenpiteet

  1. Uudistetaan peruskoulua 2020-luvulle
  2. Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva koulu -hanketta valtakunnalliseksi
  3. Lisätään ja monipuolistetaan kieltenopiskelua

Toimenpide 1: Uudistetaan peruskoulua 2020-luvulle 

Uudistus kattaa kolme osaa: uusi pedagogiikka, uudet oppimisympäristöt ja opetuksen digitalisaatio. Tavoitteena on parantaa oppimistuloksia, vastata tulevaisuuden osaamistarpeisiin, uudistaa pedagogiikkaa ja koulujen toimintakulttuuria kokeillen ja tehdä oppimisesta innostavaa läpi elämän.

Kärkihanke toteutetaan opettajien osaamista ja kokemuksia monipuolisesti hyödyntäen turvaten opettajien laaja pedagoginen vapaus. Paikallisiin ratkaisuihin, luovuuteen ja kokeiluihin kannustetaan. Tavoitteena on, että Suomesta kehittyy kansainvälisesti mielenkiintoinen uuden pedagogiikan ja digitaalisen oppimisen laboratorio.

Peruskoulun uudistamista tukee Peruskoulufoorumi, joka kokoaa perusopetuksen toimijat ja yhteistyötahot yhteiseen visiointiin. Foorumin tehtävänä on kehittää ja suunnata suomalaista peruskoulua kohti tulevaisuutta. Työ ajoittuu Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen.

Osana kärkihanketta edistetään koulurauhaa sekä rakennetaan psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti turvallinen koulupäivä jokaiselle oppilaalle ja opiskelijalle. Lisäksi perustetaan Opetushallitukseen ”kokeilukeskus”, jonka tehtävänä on koordinoida kokeiluja ja huolehtia parhaiden käytäntöjen leviämisestä. Kootaan Opetushallituksen yhteyteen myös modernien oppimisen tilojen osaaminen tukemaan koulutuksen järjestäjiä tilojen uudistamisessa.

Digitaalisten materiaalien ja uusien oppimisympäristöjen käyttöönottoa vauhditetaan digipedagogisella täydennyskoulutuksella. Jokaiselle suomalaiselle opettajalle tarjotaan mahdollisuus omaan lähtötasoon sopivaan osaamisperusteiseen täydennyskoulutukseen.

  • Uudistetaan opettajien perus- ja perehdyttämiskoulutus sekä uranaikainen osaamisen kehittäminen.  Opettajankoulutusfoorumi laatii opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen kehittämisohjelman ja käynnistää sen toimeenpanon. Foorumin toimikausi ja kehittämisohjelman toteutuksen arviointi päättyvät 12/2018.
  • Käynnistetään uuden pedagogiikan, digitaalisen oppimisen ja uusien oppimisympäristöjen kokeiluja ja työpajoja. Huomioidaan kokeiluissa ja työpajoissa monimuotoiset oppimisympäristöt. Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja sekä vertaisoppimista. Päättyy 12/2018.

Kärkihankerahoitus

Opettajien osaamisloikka opettajankoulutuksella
2016: 8,5 milj. euroa
2017: 20,0 milj. euroa
2018: 21,5 milj. euroa

Digitaalisten materiaalien käyttöönoton vauhdittaminen ja digioppimisen kokeilut ja kehittäminen
2016: 6,0 milj. euroa
2017: 16,0 milj. euroa
2018: 18,0 milj. euroa

Yhteensä: 90,0 milj. euroa

Toimenpide 2: Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva koulu -hanketta valtakunnalliseksi 

  • Toimenpiteen tavoitteena on saada jokainen peruskouluikäinen lapsi ja nuori liikkumaan tunnin päivässä. Tämä toteutetaan laajentamalla Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi. Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Jokainen koulu voi toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Tärkeää koulujen toiminnassa ja ohjelman toteutuksessa on oppilaiden osallisuus, oppiminen sekä liikkeen lisääminen ja istumisen vähentäminen. Liikkuvassa koulussa on kyse laaja-alaisesta toimintakulttuurin muutoksesta. Vuonna 2017 käynnistetään kokeilu Liikkuvan koulun laajentamiseksi toiselle asteelle.

Liikkuva koulu -ohjelma toteutetaan laaja-alaisessa poikkihallinnollisessa, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyössä. Valtionhallinnossa ovat mukana keskeiset hallintokunnat (liikunta, opetus, sosiaali- ja terveys, nuoriso, ympäristö ja liikenne). Toimenpide toteutetaan vuosina 2016–2018.

Kärkihankerahoitus

2016: 7,0 milj. euroa
2017: 7,0 milj. euroa
2018: 7,0 milj. euroa

Yhteensä: 21,0 milj. euroa

Toimenpide 3: Lisätään ja monipuolistetaan kieltenopiskelua

Varhennetun kieltenopetuksen tavoitteena on kieltenoppimisen tukeminen, oppilaiden motivoiminen sekä kielivalintojen monipuolistaminen. Toimenpide mahdollistetaan myöntämällä erityisavustuksia koulutuksen järjestäjille alueellisten kokeiluiden järjestämiseen kieltenopiskelun aloittamiseksi 1.vuosiluokalla ja varhaiskasvatuksessa.

  • Käynnistetään alueellinen kokeilu siitä, että aloitetaan vieraan kielen opiskelu jo ensimmäisellä luokalla. Erityisavustusta voidaan myöntää niille opetuksen järjestäjille, jotka järjestävät vähimmäisviikkotuntimäärän ylittävää kieltenopetusta siten, että opetus alkaa jo 1. vuosiluokalla ja voi jatkua tämän jälkeen A2-kielen opetuksena perusopetuksen loppuun. Kokeilukouluja valittaessa kiinnitetään huomiota monipuoliseen kielivarantoon, ja harvinaisten kielten tarjonta voi olla yksi avustuksen myöntöperuste. Etusijalle asetetaan usean koulutuksen järjestäjän alueelliset yhteishankkeet, joille on määritelty koordinoiva taho. Kokeilu ei edellytä säädösmuutoksia. Kielikokeilun käynnistyminen 8/2017, päättyy 12/2018.
     
  • Mahdollistetaan alueellinen kokeilu kielivalikoiman laajentamisesta eduskunnan hyväksymän ponnen mukaisesti. Selvitetään lainsäädännölliset edellytykset alueellisiin kokeiluihin kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen opiskelua. OKM:n osalta on selvitetty mitä lainsäädäntömuutoksia toimintalainsäädäntöön tarvitaan. Lisäksi asiaan liittyy perusoikeuksien toteutumiseen liittyviä selvitettäviä asioita, joita OKM selvittää yhteistyössä oikeusministeriön kanssa. 9/2016 lainsäädännölliset edellytyksen selvitetty, päättyy 12/2018.

Kärkihankerahoitus

2016: -
2017: 5,0 milj. euroa
2018: 5,0 milj. euroa

Yhteensä: 10,0 milj. euroa