Lagstiftning som gäller högskolor och forskning

Centrala lagar och förordningar som gäller yrkeshögskolor, universitet, organisationer inom forskningspolitik samt forskningsfinansiering.

Förordningarna hittar du på finska och svenska i statens författningsdatabas Finlex. Du kan också söka författningsöversättningar samt författningar på lägre nivå som utfärdats av undervisnings- och kulturminsiteriet, dvs. bestämmelser och anvisningar.

 

Förordningar som gäller yrkeshögskolor

Yrkeshögskolelagen (932/2014)
I lagen föreskrivs bl.a. om yrkeshögskolornas uppgifter, orgnisering, examina, studerande, personal och finansiering  

Statsrådets förordning om yrkeshögskolor  (1129/2014)
I förordningen föreskrivs mera specifikt om bl.a. yrkeshögskoleexamina, specialiseringsutbildning och finansiering  

Statsrådets förordning om avgifter som tas ut i yrkeshögskolornas verksamhet (1440/2014)

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för yrkeshögskolornas basfinansiering   (814/2016)

Lag om antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret (1058/1998)

Förordning om högskolornas examenssystem  (464/1998)

 

Förordningar som gäller universitet

Universitetslagen  (558/2009)
 
Engelskspråkig översättning av universitetslagen

Lag om införande av universitetslagen  (559/2009)
 
Lag om antagningsregistret och studentexamensregistret  (1058/1998)
 
Statsrådets förordning om universiteten
(770/2009)

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering  (182/2012)

Statsrådets förordning om avgifter som tas ut i universitetens verksamhet (1082/2009)

Förordning om högskolornas examenssystem (464/1998)

Statsrådets förordning om universitetsexamina  (794/2004)

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om precisering av universitetens utbildningsansvar (1451/2014),  Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om precisering av universitetens utbildningsansvar  (29/2017)

Statsrådets förordning om specialveterinärexamen och rätten att vara verksam som specialveterinär  (275/2000)

Statsrådets förordning om gemensam ansökan till högskolorna  (293/2014)

 

Förordningar som gällervetenskapliga institut och forskning 

Statsrådets förordning om forsknings- och innovationsrådet  (162/2016)

Arkivlagen (831/1994)
 
Lag om riksarkivet
 
Statsrådets förordning om Riksarkivet  

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för arkivverkets prestationer  (1064/2013)

Lag om statsbidrag till privata arkiv  (1006/2006)

Lag om Finlands Akademi (922/2009)

Förordning om Finlands Akademi (979/2009)
 
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för Finlands Akademis prestationer (1410/2015)
 
Lag om Institutet för de inhemska språken
(1403/2011)
 
Statsrådets förordning om Institutet för de inhemska språken 

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer av Institutet för de inhemska språken (1063/2013)
 
Universitetslagen (558/2009)

Statsrådets förordning om universiteten  (770/2009)
 
Lag om deponering och förvaring av kulturmaterial  (1433/2007)
   
Lag om Depåbiblioteket (1078/1988)
 
Förordning om Depåbiblioteket  (94/1992)
 
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Depåbiblioteket  (1346/2006)
 
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för universitetens prestationer (737/2007)
 
Lag om användning av avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel (upphävd)  (1054/2001)
 
Statsunderstödslag  (688/2001)

Ytterligare information

Immo Aakkula, regeringsråd 
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto (KTPO), Osaston päällikön esikunta 0295330354   förnamn.efternamn@minedu.fi


Laura Hansén, regeringsråd 
OKM, Lukiouudistuksen yksikkö 0295330098   förnamn.efternamn@minedu.fi