Följ med och delta

Det nya gymnasiet skapar vi tillsammans, alla synpunkter är välkomna. Här kan du läsa om hur och i vilkat skede det är möjligt att delta i beredningen. Här hittar du också material i anslutning till de evenemang som ordnas. Följ med och delta i diskussionen under hashtaggarna #nyagymnasiet och #uusilukio.

Brainstorming på webben

Hur ser det #nyagymnasiet ut? Vi förnyar gymnasiet tillsammans. Alla intresserade ombads komma med åsikter och tankar kring gymnasiereformen i en öppen brainstorming på webben. Enkäten var öppen till den 26 november 2017. Tack till alla som deltog!

Turné om det nya gymnasiet

Sakkunniga som deltar i reformen vid ministeriet och utbildningsstyrelsen turnerar i Finland och vill höra dina tankar kring hur man borde förnya gymnasiet. Det svenskpråkiga tillfället i Tammerfors den 20 november 2017 hade ytterligare som syfte att sammanföra de svenskspråkiga gymnasieaktörerna till diskussion och sammankomst kring svenskspråkiga gymnasiefrågor.

Turnén inleddes i Helsingfors den 13 oktober 2017. En inspelning från tillställningen hittar du till höger (på finska).

Övriga evenemang

Rundsbordssamtal

Undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen kallar centrala intressentgrupper till två rundabordssamtal. Den första diskussionen hölls den 31 augusti 2017. En inspelning från tillställningen hittar du till höger (på finska). Den andra diskussionen hölls den 22 november 2017.

Gymnasiehackathon

Lyssna på gymnasisten! Undervisnings- och kulturministeriet ordnade tillsammans med Finlands Gymnasistförbund en gymnasiehackathon den 9 november 2017.

Remissrunda

Förslaget till regeringsproposition om en nt gymnasielag skickas under våren 2018 ut på en omfattande remissrunda. Under remissrundan får intressentgrupperna berätta om sin officiella syn på reformen. Feedbacken samlas i ett utlåtandesammandrag. Utlåtandena beaktas då man lägger sista handen vid regeringspropositionen innan den går vidare till statsrådets sammanträde och till riksdagen.

youtube

youtube

Ytterligare information

Tiina Silander, projektledare 
OKM, Lukiouudistuksen yksikkö 0295330188   förnamn.efternamn@minedu.fi