Följ med och delta

Det nya gymnasiet skapar vi tillsammans, alla synpunkter är välkomna. Här kan du läsa om hur och i vilkat skede det är möjligt att delta i beredningen. Här hittar du också material i anslutning till de evenemang som ordnas.

Turné om det nya gymnasiet

Sakkunniga som deltar i reformen vid ministeriet och utbildningsstyrelsen turnerar i Finland och vill höra dina tankar kring hur man borde förnya gymnasiet. Seminarierna ordnas med samma innehåll på olika håll i Finland och är en del av ett mera omfattande stödprogram för reformen med syfte att i det här skedet samla in erfarenheter och utvecklingsförslag. Det svenskpråkiga tillfället i Tammerfors den 20 november 2017 har ytterligare som syfte att sammanföra de svenskspråkiga gymnasieaktörerna till diskussion och sammankomst kring svenskspråkiga gymnasiefrågor.

Brainstorming på webben

Parallellt med turnén samlar man också feedback och åsikter genom en webbenkät som är öppen för alla.

Rundsbordssamtal

Undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen kallar centrala intressentgrupper till två rundabordssamtal. Den första diskussionen hölls den 31 augusti 2017.

Gymnasiehackathon

Lyssna på gymnasisten! Undervisnings- och kulturministeriet ordnar tillsammans med Finlands Gymnasistförbund en gymnasiehackathon under hösten 2018. Närmare info om detta senare.

Remissrunda

Förslaget till regeringsproposition om en nt gymnasielag skickas under våren 2018 ut på en omfattande remissrunda. Under remissrundan får intressentgrupperna berätta om sin officiella syn på reformen. Feedbacken samlas i ett utlåtandesammandrag. Utlåtandena beaktas då man lägger sista handen vid regeringspropositionen innan den går vidare till statsrådets sammanträde och till riksdagen.

Ytterligare information

Tiina Silander, projektledare 
OKM, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330188   förnamn.efternamn@minedu.fi