Statsfinansiering av ungdomsarbete

TikkareitaUndervisnings- och kulturministeriet finansierar ungdomsarbete och ungdomspolitik med vinstmedel från penningspelsverksamheten och med övriga anslag i statsbudgeten.

Finansieringen av ungdomsarbetet och -politiken betalas huvudsakligen ut i form av statsbidrag. Övrig finansiering riktas till kommunernas ungdomsväsende som statsandelar.

Ungdomsområdets budgetmoment och anslag år 2017

  • Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ungdomsarbete 53,6 miljoner euro (29.91.50)
  • Verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete 20,0 miljoner euro (29.91.51)
  • Vissa understöd 4,1 miljoner euro (29.91.52)

Statsunderstöd

Statsunderstöd beviljas antingen som allmänna understöd eller som specialunderstöd. Statsunderstöd för ungdomsarbete beviljas av undervisnings- och kulturministeriet eller regionförvaltningsverken.

Undervisnings- och kulturministeriet finansierar en del av kostnaderna för de riksomfattande ungdomsorganisationerna och de riksomfattande serviceorganisationserna för ungdomsarbete. Statsunderstödet till organisationerna förutsätter att sökanden på förhand godkänts som berättigad till statsunderstöd. Understödskommissionengör framställningar till ministeriet om fördelningen av statsunderstöden.

Ministeriet kan bevilja riksomfattande ungdomscenter såväl verksamhets- som investeringsunderstöd.Centren ägs av kommunerna, ungdomsorganosationerna, organisationer som utför ungdomsarbete samt andra samfund och uppfyller de mål som föreskrivs i ungdomslagen.

Kommunerna beviljas också riktade statsunderstöd till ungas verkstadsverksamhet, riksomfattande ungdomscenter som ägs av kommunen, informations- och rådgivningstjänster samt till riksomfattande och regionala utvecklingsprojekt.

 

Finansieringen sker huvudsakligen genom statsunderstöd. En del av finansieringen fördelas till kommunernas ungdomsväsenden som statsandelar och kommunerna beslutar själva om användningen av dessa. Kommunerna beviljas även riktade statsunderstöd.

Statsandelar

Kommunerna, ungdomssamfunden och andra samfund som utför ungdomsarbete svarar för verkställandet av ungdomsarbetet. Tjänster inom ungdomsarbetet kan också produceras regional som samarbete mellan kommunerna. Ungdomsarbetet och -politiken förverkligas som ett branschöverskridande samarbete.

En del av kommunens kostnader täcks av statsandelar. Statsandelarna betalas till kommunerna enligt det antal unga som är bosatta i kommunerna. Kommunerna bestmmer själva om de medel som används för ungdomsarbetet.

 

Ytterligare information

Emma Kuusi, överinspektör 
OKM, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto, Nuorisotyön ja politiikan vastuualue 0295330172