Det nya gymnasiet

Reform ger gymnasieutbildningen dragningskraft

- Lösningar för Finland: En halvtidsöversyn, Regeringens handlingsplan för 2017–2019

Regeringen fattade beslut om  att förnya gymnasieutbildningen under vårens halvtidsöversyn 2017. Meningen är att gymnasielagen och gymnasieverksamheten förnyas. Målet är att

  • öka gymnasieutbildningens dragningskraft som en allmänbildande utbildningsform som ger behörighet för fortsatta högskolestudier
  • att förbättra utbildningens kvalitet och inlärningsresultaten samt
  • att göra övergången från studierna på andra stadiet till studier på högskolenivå smidigare.

Mera individuella och flexibla studier, den handledning och det stöd som behövs, studier över läroämnesgränserna och högskolesamarbete är centrala medel för att målen ska uppnås.

Reformen genomförs av undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen i samarbete med intressentgrupper och sakkunniga. I beredningen beaktas utredningar, försök och projekt som redan gjorts i anslutning till gymnasiereformen.

Regeringens proposition med förslag till ny gymnasielag lämnas till riksdagen våren 2018.

Utredning om gymnasiets nuläge och utvecklingsbehov 

Undervisnings- och kulturministeriet har publicerat en utredning om gymnasiernas nuläge och utvecklingsbehov. Utredningen är ett sammandrag av resultaten från befintliga undersökningar, utredningar och rapporter som gäller gymnasieutbildningen. Utredningen är på finska.

youtube

youtube

Ytterligare information

Tiina Silander, projektledare 
OKM, Lukiouudistuksen yksikkö 0295330188   förnamn.efternamn@minedu.fi