Center i anslutning till ungdomsarbete

 

Kimppajumppaa nurmikollaUndervisnings- och kulturministeriet stöder verksamheten vid service- och utveckligscenter för ungdomsarbete samt framöver även kompetenscentrens verksamhet. Ministeriet stöder även ungdomscentrens nätverk.

 

Service- och utvecklingscentraler

Undervisnings- och kulturministeriet har utnämnt 13 aktörer som är specialiserade på olika delområden inom ungdomsarbetet till riksomfattande service- och utvecklingscentraler inom ungdomsarbetet och avtalar med centralerna om deras uppgifter och finansieringen av dem.

Service- och utvecklingscentralerna bildar ett riksomfattande samarbetsnätverk på ungdomsområdet som stärker kunnandet och utvecklandet inom verksamhetsområdet samt informationsgången mellan sammanslutningarna på ungdomsområdet. Avsikten är att lägga ned nätverket före 2018 eftersom det inte längre behövs i och med att kompetenscentrumen enligt den nya ungdomslagen inleder sin verksamhet. Beslut om att stöda enskilda nuvarande service- och utvecklingscentraler fattas framöver separat.

Service- och utvecklingscentralerna för ungdomsarbetet

 1. Finlands Ungdomssamarbete Allians rf
 2. Avartti-stiftelsen
 3. Utvecklingscentret för ungdomsinformations- och rådgivningsarbete Koordinaatti (Uleåborg stad)
 4. Stiftelsen för Konstcentrum för barn och unga
 5. Projektet Nuoperi som bevarar ungdomsarbetets traditioner (Åbo universitet)
 6. Ung kultur-stiftelsen
 7. Ungdomsforskningsnätverket, (Ungdomsforskningssällskapet rf)
 8. Preventiimi - Kunskapscentrum för rusmedelsförebyggande inom ungdomssektorn (Humanistiska yrkeshögskolan)
 9. Sorin Sirkus ry
 10. Finlands ungdomscenter (Suomen Nuorisokeskukset ry)
 11. Ungdomsakademin (Föreningen Luckan i Helsingfors rf)
 12. Nationella verkstadsföreningen rf
 13. Riksomfattande utvecklingscentret för webbungdomsarbete Verke (Helsingfors stad)

 

Kompetenscentrum på ungdomsområdet

Enligt den nya ungdomslagen kan det i statsbudgeten årligen tas in ett anslag för verksamhet i riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet. Anslag finns inte ännu i statsbudgeten 2017.

I 19 § i ungdomslagen föreskrivs om kompetenscentrum på ungdomsområdet.  Enligt bestämmelsen godkänner undervisnings- och kulturministeriet kompetenscentrum som berättigade till statsbidrag.

Ett villkor för godkännande som berättigad till statsbidrag är att kompetenscentret utvecklar och främjar bas- och specialkompetensen på ungdomsområdet samt stödjer sakkunnig- eller andra tjänster på ungdomsområdet genom att producera, sammanställa, utnyttja eller sprida information om unga, ungdomsarbete eller ungdomspolitik. Därtill ska kompetenscentret förverkliga de mål och utgångspunkter som föreskrivs om i 2 §.

Vid prövningen av rätten till statsbidrag beaktas även centrumets ekonomi och operativa förutsättningar, riksomfattande betydelse på ungdomsområdet och samhälleliga verkningar, det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken samt helheten som kompetenscentrumen bildar. Rätten till statsbidrag beviljas för viss tid.

Enligt planerna godkänns kompetenscentrumen som berättigade till statsunderstöd enligt 19 § i den nya ungdomslagen för första gången under 2017. Mer information om förfarandet ges under våren 2017. Avsikten är att kompetenscentrumen ska inleda verksamheten från början av 2018.

 

Ungdomscentraler

Vid ungdomscentralerna ordnas läger- och naturskolor, läger- och kursaktiviteter för olika ungdomsgrupper och ungdomsorganisationer, socialt ungdomsarbete samt mångsidig internationell verksamhet. Ungdomscentralerna har även fungerat som ungdomsarbetets center för metodologisk utveckling, i synnerhet inom äventyrs- och upplevelsepedagogiken och NUOTTA-handledningen. Största delen av verksamheten pågår i flera dagar, då deltagarna övernattar i centralerna.

Ungdomscentralerna ägs av kommunerna, ungdomsorganisationerna, organisationerna som bedriver ungdomsarbete och andra sammanslutningar.  Ungdomscentralerna bildar ett nätverk specialiserat på ungdomsarbete. Undervisnings- och kulturministeriet stöder centralerna med understöd.

I 20 § i ungdomslagen föreskrivs om ungdomscentraler. Enligt lagen är ungdomscentralens huvudsakliga uppgift att tillhandahålla handledd verksamhet för unga året om. Ungdomsarbetet vid en ungdomscentral ska även främja de ungas internationalisering och en hållbar utveckling. Ministeriet för årligen målstyrningsdiskussioner med ungdomscentralerna. Verksamheten som understöds ska vara allmännyttig.

Finland ungdomscentraler

 1. Ungdomslägercentralen Ahtela (Sagu), Åbo (upp till 31.12.2017)
 2. Ungdomscentralen Anjala, Kouvola
 3. Ungdomscentralen Hyvärilä, Nurmes
 4. Ungdomscentralen Vasatokka, Enare
 5. Ungdomscentralen Metsäkartano, Rautavaara
 6. Ungdomscentralen Marttinen, Virrat
 7. Ungdomscentralen Oivanki, Kuusamo
 8. Natur-, idrotts- och ungdomsturismcentret Piispala, Kannonkoski
 9. Ungdomscentralen Syöte, Pudasjärvi
 10. Ungdomscentralen Villa Elba, Karleby

Ytterligare information

Emma Kuusi, överinspektör 
OKM, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto, Nuorisotyön ja politiikan vastuualue 0295330172   förnamn.efternamn@minedu.fi

Ungdomscentraler:

Immo Parviainen, Kulttuuriasiainneuvos 
OKM, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto, Nuorisotyön ja politiikan vastuualue 0295330248   förnamn.efternamn@minedu.fi