Avreglering vid undervisnings- och kulturministeriet

Avregleringen är ett av Sipiläs regerings spetsprojekt. Även undervisnings- och kulturministeriet arbetar med avreglering på sitt förvaltningsområde och gör den administrativa bördan lättare för medborgare och företag. Vid undervisnings- och kulturministeriet verkställs projektet genom att göra lagstiftningen smidigare.

Reformen av yrkesutbildningen

Enligt anteckningen i regeringsprogrammet bereder man gemensamma lagar för yrkesutbildningen och den yrkesinriktade vuxenutbildningen samt finansieringen av dessa. Avsikten är att reformen ska träda i kraft vid ingången av 2018. Normerna och förvaltningen avregleras, sökandet till utbildning görs smidigare och verksamheten anpassas till arbetslivets behov.

I anknytning till detta förnyas hela undervisnings- och kulturministeriets statsandelssystem så att det blir enklare och mer överskådligt.

Högskolornas utbildningsexport avregleras

Riksdagen har redan godkänt avregleringen av högskolornas utbildningsexport och ändringen har trätt i kraft från början av 2016. I fråga om yrkesutbildningen genomförs utbildningsexporten senast i samband med reformen av yrkesutbildningen.

Sammanslagningen av Utbildningsstyrelsen och CIMO

Sammanslagningen av undervisnings- och kulturministeriets ämbetsverk

Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO och Utbildningsstyrelsen sammanslogs till ett nytt ämbetsverk den 1 januari 2017. Därtill är avsikten att Studentexamensnämndens kansli och Nationella centret för utbildningsutvärdering sammanslås med ämbetsverket från början av 2018. Behörighetsvillkoren för Utbildningsstyrelsens personal har förenklats.

Lag om Riksarkivet 16.12.2016/1145

Regeringens proposition till lagar om Riksarkivet och om ändring av arkivlagen (RP 191/2016). Reform av arkivverket och arkivlagen. Modellen med distriktsförvaltning slopas. Förstöring av digitaliserade pappersdokument möjliggörs.

Regeringsprogrammet, gallring av kommunernas åligganden

Färre åligganden för kommunerna. Tills vidare har man föreslagit ändringar av bl.a. lagen om elev- och studerandevård, lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen och lagen om grundläggande yrkesutbildning (RP 206/2016) samt lagen om allmänna bibliotek (RP 238/2016).

 

Artikelpresentatör

Ordnande av kulturevenemang. En kartläggning av behovet att avveckla regleringen och byråkratin (UKM:s arbetsgruppspromemorior och utredningar  2015:21) på finska

På andra webbplatser

Yhteystiedot – Yhteystietonosto

Eerikki Nurmi, Lagstiftningsråd 
OKM, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330234   förnamn.efternamn@minedu.fi