FI SV

Lärarutbildningen förnyas - Nästan 14 miljoner till högskolornas utvecklingsprojekt

Undervisnings- och kulturministeriet 15.6.2017 15.14
Pressmeddelande
Publicerad på svenska 15.6.2017 kl. 15.19
Lärarutbildningen förnyas - Nästan 14 miljoner till högskolornas utvecklingsprojekt

Det finländska utbildningssystemet förnyas som bäst från småbarnspedagogiken till högskolorna och det livslånga lärandet. Genom reformerna försöker man lyfta nivån på utbildningen och kunnandet och få ett uppsving i inlärningsresultaten. En lärarutbildning av hög kvalitet samt utvecklandet av inlärningsmiljöerna är centrala verktyg i reformen av utbildningssystemet. Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen har beviljat totalt nästan 14 miljoner euro i understöd till utvecklingsprojekt inom lärarutbildningen.

Lärarutbildningsforumet, som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet, gjorde i slutet av 2016 upp ett utvecklingsprogram för lärarutbildningen. Utvecklingsprogrammet innehåller riktlinjer för den finländska lärarutbildningen och för utvecklandet av lärarnas kunnande. Meningen är att man bildar en helhet där lärarna kan uppdatera sitt kunnande under hela karriären. Målet med utvecklandet av lärarutbildningen är att ge läraren verktyg att anpassa sig till ett samhälle i förändring.

"Ett av de effektivaste sätten att förnya utbildningssystemet är att utveckla lärarutbildningen och lärarnas kompetens. Därför ville vi rikta finansiering till just det här. I Finland håller lärarutbildningen redan en hög nivå och den är internationellt uppskattad. Ett utvecklingsbehov inom lärarutbildningen har ändå visat sig vara utvecklandet av kunnandet under karriären. Alla lärare måste ha en möjlighet att utveckla sig under karriären, att få kompletterings utbildning och stöd i sitt arbete", säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Målet för utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen är att utveckla lärarnas och lärarutbildarnas kompetens, lärarutbildningens inlärningsmiljöer, innehåll och relevans för arbetslivet samt färdigheter i växelverkan och ledarskap. Målet för utvecklandet av lärarutbildningen är att få den grundläggande, inledande och kompletterande utbildningen att närma sig varandra så att det bildas en helhet som stöder kunskap i ett tidigt skede under lärarkarriären. Det här är en förbättring jämför med nuläget, ett rätt så splittrat läge där det inte finns en klar arbetsfördelning mellan den grundläggande och den kompletterande utbildningen.

Målen för utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen verkställs genom 19 olika projekt. I programmen utvecklar man alla former av lärarutbildning, från småbarnspedagogiken till yrkesinriktad lärarutbildning. Genom ett omfattande projekt för yrkesinriktade lärarhögskolor stöder man också yrkesutbildningsreformen.

Genom projekten strävar man efter förändring bl.a. genom att studerande från olika studieområden tillsammans med såväl elever som lärare bygger upp inlärningshelheter som grundar sig på fenomen.  För att undervisningen ska utgå från eleven arbetar t.ex. lärarstuderande, lärarutbildare, lärare och forskare i ett nätverk av fem lärarutbildningsenheter med att i samarbete utveckla digipedagogiskt kunnande, mediefärdigheter och elevernas inlärningsfärdigheter. Genom olika undervisningsförsök stärker man den interaktiva inlärningen och färdigheter i att lösa problem tillsammas. Tillsammans förverkligar man inspirerande innehåll med olika teman. Därutöver stärker man också det internationella samarbetet med toppuniversitet.

"Specialunderstödet, som nu delas ut för första gången, ger förnyandet av lärarutbildningen en puff framåt. Meningen är att man genom de projekt som nu kör igång kan få till stånd permanenta förändringar för att stärka de finländska lärarnas kunnande.   En lärarutbildning av hög kvalitet garanterar att de finländska lärarna har de bästa pedagogiska metoderna - och eleverna de bästa lärarna - också i framtiden", säger minister Grahn-Laasonen.

"För tillfället baserar sig den grundläggande lärarutbildningen på en examen, men inte den kompletterande utbildningen. Det behövs nya tankegångar inom den kompletterande utbildningen samt organisering mellan anordnare av utbildningen och högskolorna".

---

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen har beviljat totalt nästan 14 miljoner euro i understöd till utvecklingsprojekt inom lärarutbildningen. Projekten kör igång verkställandet av utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen och främjar förverkligandet av programmets mål. 11 koordinerande högskolor beviljades understöd, varav två är yrkeshögskolor och nio universitet. Totalt 19 projekt beviljades understöd. Totalt 46 ansökningar behandlades. Projekten som beviljades understöd har breda nätverk med högskolor, anordnare av undervisning samt andra aktörer såväl regionalt som nationellt. Verkställandet av utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen kör igång på hösten.

Lärarutbildningsforumet, som utsetts av undervisnings- och kulturministeriet, inledde i ett omfattande samarbete reformarbetet kring lärarutbildningen under våren 2016. Visionen för utvecklandet av lärarutbildningen samt utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen, som slår fast de strategiska riktlinjerna, publicerades i oktober 2016. Lärarutbildningsforumet är en del av regeringens spetsprojekt för att förnya grundskolan.

- - -

Beviljade understöd

Ytterligare information om lärarutbildningsforumet

Ytterligare information:
- Undervisningsråd Armi Mikkola, tfn 0295 3 30214
- Projektchef Sanna Vahtivuori-Hänninen, tfn 02953
- Specialmedarbetare Henrik Vuornos (ministerns intervjuförfrågningar), tfn 044 253 4444

Allmänbildande utbildning Högskoleutbildning och forskning Sanni Grahn-Laasonen Småbarnspedagogik Spetsprojekt Utbildning Yrkesutbildning