Ansökningstider för undervisnings- och kulturministeiets understöd

Här hittar du en förteckning över ansökningstiderna för undervisnings- och kulturministeriets statsunderstöd 2017. Förteckningen uppdateras vår och höst.

Ansökningstiderna är riktgivande, kontrollera den exakta ansökningstiden och övriga detaljer på understödets webbsida.

Ansökningstiden slutar Understödet Ansvarspersonen på undervisnings- och kulturministeriet
juni, 2017 För att utveckla ett kunskapsbaserat ledarskap inom idrotten Kari Niemi-Nikkola
juni, 2017 Kompletterande ansökan för specialunderstöd, för understöd av nationella och internationella forskningsinfrastrukturer och utvecklingsuppgifter. Sami Niinimäki
juli, 2017 Specialunderstöd för verkställande av specialiseringsutbildning Sanna Hirsivaara
augusti, 2017 Understöd för utvecklingsprojekt inom den visuella konstens förmedlarnivå Petra Havu
augusti, 2017 Understöd till museerna för att täcka konstnärernas utställningsarvoden Petra Havu
augusti, 2017 Teatrar och orkestrar som har en framstående position nationellt eller regionalt och som får statsandel samt teatrarnas och orkestrarnas utvecklingsprojekt Mervi Tiensuu-Nylund, Katri Santtila
september, 2017 Experimenterande och övriga utvecklingsprojekt inom kulturen  (delaktighet och deltagande) Leena Laaksonen, Esa Pirnes
september, 2017 Understöd för vetenskapliga institut och forskningsanstalter, Vetenskapscentret Heureka samt vetenskapliga sällskaps och föreningars verksamhet. . Sami Niinimäki
september, 2017 Understöd till samfund och forskningsinstitut som bedriver samhällelig forskning Sami Niinimäki
september, 2017 Verksamhetsunderstöd till riksomfattande ungdomsorganisationer Marja N. Pulkkinen
september, 2017 Projekt inom idrottsvetenskap Kari Niemi-Nikkola
september, 2017 Idrottens utbildningscenter, kvalitetsunderstöd inom det fria bildningsarbetet, det fria bildningsarbetets utvecklingsbidrag, understöd för att utveckla den särskilda utbildningsuppgiften, understöd för studiesedlar Kari Niemi-Nikkola
oktober, 2017 Det digitaliserade kulturarvets tillgänglighet och dess bevarande Minna Karvonen
oktober, 2017 Understöd till projekt inom upphovsrätterna vilka stöder spetsprojektens mål Anna Vuopala
oktober, 2017 De riksomfattande samfunden inom konst och kultur olika föredragande
oktober, 2017 De allmänna bibliotekens landsomfattande och regionala utvecklingsuppgift, de allmänna bibliotekens specialuppgifter och utvecklandet av de allmänna bibliotekens verksamhet  Leena Aaltonen
oktober, 2017 Nationalbibliotekets servicen till allmänna bibliotek Minna Karvonen
oktober, 2017 De nationella specialmuseernas verksamhet Mirva Mattila
oktober, 2017 Understöd till somliga specialmuseer Mirva Mattila
oktober, 2017 Understöd för strukturellt utvecklande av det fria bildningsarbetet Annika Bussman, Kirsi Lähde
oktober, 2017 Kulturinstituten Sini Keinonen
oktober, 2017 Idrottsvetenskap: forskningssamfunden och samfunden för informationsutbyte Kari Niemi-Nikkola
oktober, 2017 Vetenskapliga samfund Kari Niemi-Nikkola
oktober, 2017 Träningsstipendier för idrottare Hannu Tolonen
oktober, 2017 Utvecklingsbidrag för ett motionsinriktat levnadssätt Päivi Aalto-Nevalainen
oktober, 2017 Lokala utvecklingsbidrag för ett motionsinriktat levnadssätt Päivi Aalto-Nevalainen
oktober, 2017 Understöd för internationella idrottsvetenskapliga konferenser Satu Heikkinen
november, 2017 Riksomfattande konst- och kulturfestivaler (understöd som ministeriet beviljar) Anne Mattero
november, 2017 Internationellt samarbete och interkulturell dialog (vänskapsföreningar)  
november, 2017 Internationellt samarbete och interkulturell dialog: Kultur för utlandsfinländare Sini Keinonen
november, 2017 Internationellt samarbete och interkulturell dialog: Finsk-ugriskt kultursamarbete med Ryssland Maija Lummepuro
november, 2017 Understöd till organisationer som bedriver rådgivning i huslig ekonomi Kirsi Lähde
november, 2017 Understöd till handarbets- och konstindustriella föreningar Kirsi Lähde
november, 2017 Kunskapscenter inom ungdomssektorn Emma Kuusi
november, 2017 Ungdomscentraler Immo Parviainen
november, 2017 Understöd för NUOTTA-träning Immo Parviainen
november, 2017 Statens extra pension för idrottare Satu Heikkinen
november, 2017 Idrottens internationella verksamhet Satu Heikkinen
november, 2017 Idrotts- och motionsföreningarnas verksamhet Hannu Tolonen
november, 2017 Specialunderstöd för att förbättra tillgängligheten för digitala och tryckta kulturtidskrifter Minna Karvonen
december, 2017 Senatfastigheternas hyror Tiina Eerikäinen
december, 2017 Främjande av konst och kultur av samiskt ursprung Katri Santtila
december, 2017 Främjande av fredsarbete Leena Laaksonen
december, 2017 Förbundet för mänskliga rättigheter och somliga andra medborgarorganisationer Leena Laaksonen
december, 2017 Teckenspråkiga bibliotekets uppgifter Leena Aaltonen
december, 2017 Samnordisk bokbussveksamhet Leena Aaltonen
december, 2017 Bygg- och reparationsunderstöd för föreningshus och bildningsarbetet kanaliseras genom hembygdsföreningen Suomen Kotiseutuliitto Päivi Salonen
december, 2017 Nationella kulturinstitutioner Tiina Eerikäinen, Katri Santtila
december, 2017 Grundrenoveringar och anläggande av lokaliteter för utövande av kultur Tiina Eerikäinen
december, 2017

Statsunderstöd som beviljas på särskilda grunder. Understöden är avsedda för sökande som beviljas understöd som grundar sig på en speciallag eller på en uppgift som ministeriet anvisat den sökande eller på beslutsdelen eller förklaringen till ett moment i statsbudgeten.

olika föredragande
december, 2017 Understöd enligt lagen om statsunderstöd (663/2007) till somliga kvinnoorganisationer Kirsi Lähde
december, 2017 Understöd för bildnings- och kulturverksamhet för organisationer som upprätthåller ett studiecenter Kirsi Lähde
december, 2017 Till centralförbunden inom det fria bildningsarbetet och övriga organisationers  bildningsarbete Kirsi Lähde
december, 2017 Understöd till föreningen Karjalan Liitto, Kriittinen korkeakoulu och utlandsfinländarnas bildningsverksamhet inom understödsföreningen Sofian kannatusyhdistys Kirsi Lähde
december, 2017 Understöd för utvecklande av föreningsverksamheten Sari Virta
december, 2017 Utvecklingsanslag för uppförande, underhåll och användning av anläggningar för idrott och motion Mauri Peltovuori
december, 2017 Projekt för att uppföra anläggningar för idrott och motion Mauri Peltovuori
december, 2017 Anslag för anläggande av utbildningscenter inom idrott och motion Mauri Peltovuori
december, 2017 Finansieringsplaner 2017-2020 för uppförande av anläggningar för idrott och motion Mauri Peltovuori
december, 2017 Finansieringsplaner 2017-2020 för anläggande av utbildningscenter inom idrott och motion Mauri Peltovuori
kontinuerlig ansökan Projektunderstöd för planering, forskning, utvärdering och uppföljning inom det fria bildningsarbetet samt planerings-, initierings-, verksamhets- och uppföljningsunderstöd som ansluter sig till livslångt lärande dels inom ramen för EU, dels inom internationellt samarbete Annika Bussman, Kirsi Lähde
kontinuerlig ansökan Utvecklingsbidrag för landsomfattande och internationell verksamhet inom ungdomssektorn Marja N. Pulkkinen
kontinuerlig ansökan Internationell verksamhet inom idrotten Satu Heikkinen
januari, 2018 Idrottsakademier och träningscenter Kari Niemi-Nikkola
januari, 2018 Specialunderstöd för  verkställandet av utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen Armi Mikkola, Sanna Vahtivuori-Hänninen