Ansökan till utbildning

Som en del av yrkesskolereformen förnyas yrkesutbildningens studerandeurval. Den fria ansökningsrätten bibehålls (ej personalutbildning).

Yrkesutbildningen har en fortgående ansökningstid och riksomfattande ansökningsmetoder.

Fortgående ansökningstid

Man ansöker huvudsakligen till yrkesutbildningen genom så kallad fortgående ansökan, vilket innebär att man flexibelt kan ansöka till alla utbildningar året runt. Den fortgående ansökningstiden innebär att anordnare av utbildning beslutar om ansökningstiden och andra förfaranden i anslutning till ansökan samt om urvalsgrunderna. Vid antagningen av personer som ska avlägga examen eller studera bör man ändå tillämpa enhetliga urvalsgrunder.

Gemensam ansökan för personer som går ut grundskolan

Den riksomfattande gemensamma ansökan ordnas varje vår. Den viktigaste målgruppen är unga som under ansökningsåret gått ut grundskolan eller förberedande utbildning. Det gemensamma förfarandet stöder målet att den stora åldersgrupp som går ut grundskolan direkt ska gå vidare till fortsatta studier eller till arbetslivet. I den riksomfattande gemensamma ansökan för yrkeutbildning och gymnasieutbildning tillämpar man gemensamma urvalsgrunder som slagits fast i undervisnings- och kulturministeriets förordning. Efter att ansökningstiden för den gemensamma ansökan gått ut kan de som blivit utan studieplats ansöka till utbildning via den fortgående ansökningstiden.

Ansökan till läroavtalsutbildning

Till läroavtalsutbildning kommer man att, på samma sätt som för tillfället, ansöka genom att via den fortgående ansökan kontakta anordnaren av utbildning. I den riksomfattande gemensamma ansökan är det möjligt att uttrycka sitt intresse för att avlägga en grundläggande yrkesexamen eller del av examen i läroavtalsform. Läroanstalterna får på så sätt genom den gemensamma ansökan information om de ansökande som eventuellt är intresserade av att avlägga sin yrkesutbildning i läroavtalsform och kan vid behov berätta mera om praxis i anslutning till läroavtalsutbildning. Läroavtalsutbildning förutsätter alltid en lämplig arbetsplats.

Om ansökan och urval till arbetskraftsutbildning kommer att regleras i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Nödvändiga ändringar i lagstiftningen görs i samband med verksamhetslagstiftningen som gäller yrkesutbildningshelheten. Regeringspropositionen avläts till riksdagen under våren 2017 och avsikten är att den nya verksamhetslagstiftningen träder i kraft från och med ingången av 2018.

Ytterligare information

Anne Mårtensson, Opetusneuvos 
OKM, Ammatillisen koulutuksen osasto (AMOS) 0295330104   förnamn.efternamn@minedu.fi