Hallituksen esitys

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.9.2017 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta

HE 99/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä
Kirsti Kotaniemi, Hallitusneuvos p.+35 8295330408

Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia. Lailla osaltaan toteutettaisiin hallituksen päättämä vuosia 2016-2019 koskeva indeksikorotusten jäädyttäminen opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon alalla vuoden 2018 osalta. Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi kaksi teknistä tarkistusta kirjastolainsäädännön sekä nuoriso- ja liikuntalain muutosten johdosta. Vastaavasti esityksessä ehdotetaan myös muutettavaksi vapaasta sivistystyöstä annettua lakia indeksikorotusten jäädyttämisen toteuttamiseksi. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta (RV)

Vaikutukset
TALOUDELLISET: Vuoden 2018 indeksikorotuksia vastaava säästö opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksissa (lukuun ottamatta ammatillista koulutusta) on yhteensä noin 5,56 miljoonaa euroa. Lisäksi kuntien omarahoitusosuuden säästö lukiokoulutuksessa on noin 2,5 milj. euroa, jolloin lukiokoulutuksen kokonaissäästö on noin 4,2 miljoonaa euroa.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen