Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.6.2017 11.40

Opetus- ja kulttuuriministeriö

1. Valtioneuvoston asetus lukioasetuksen muuttamisesta 2. Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä
Janne Öberg, Hallitusneuvos p.+35 8295330348

Asia
Esitykset liittyvät 16.6.2017 vahvistettuihin lakeihin lukiolain muuttamisesta (373/2017) ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (374/2017). Asetuksissa säädettäisiin tarkemmin lukion erityisen koulutustehtävän ja sitä koskevan rahoituksen myöntämiskriteereistä lakimuutoksiin sisältyvien asetuksenantovaltuutussäännösten mukaisesti. Lukioasetukseen lisättäisiin uusi 14 a §. Pykälässä säädettäisiin erityisen koulutustehtävän myöntämisestä ja valtakunnallisesta kehittämistehtävästä. Pykälässä säädettäisiin seikoista, jotka lukiolaissa tarkoitettua erityistä koulutustehtävää myönnettäessä otetaan huomioon. Pykälässä säädettäisiin myös seikoista, joita erityisen koulutustehtävän luvan yhteydessä siihen mahdollisesti sisältyvää valtakunnallista kehittämistehtävää myönnettäessä otetaan huomioon. Pykälässä säädettäisiin lisäksi velvoitteista, joita lukiokoulutuksen valtakunnallinen kehittämistehtävä voi sisältää. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen lisättäisiin uusi 1 b §. Pykälässä säädettäisiin lukion erityisen koulutustehtävän lisärahoituksen määräytymiseen vaikuttavista koulutuspainotuskohtaisista painokertoimista. Pykälässä säädetään myös seikoista, jotka opetus- ja kulttuuriminiteriö ottaa huomioon määrätessään erityisen koulutustehtävän luvan yhteydessä siihen sisältyvän valtakunnallisen kehittämistehtävän perusteella tehtävästä korotuksesta. Valtioneuvoston asetus lukioasetuksen muuttamisesta tulisi voimaan 1 päivänä elokuuta 2018 ja valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta tulisi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen lukioasetuksen muuttamisesta sekä asetuksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)

Vaikutukset
TALOUDELLISET: Taloudelliset vaikutukset opiskelijoille, koulutuksen järjestäjille, ja taloudelliset vaikutukset julkiseen talouteen ja kansantalouteen, yhteiskunnalliset vaikutukset ja lapsivaikutukset sekä vaikutukset koulutuksen järjestäjien ja viranomaisten toimintaan on arvioitu hallituksen esityksen (HE 20/2017) yhteydessä. Taloudelliset vaikutukset on hallituksen esityksessä arvioitu painokertoimilla, joihin ei tule tässä esityksessä muutoksia. Asetusmuutoksilla ei ole vaikutusta lukiokoulutuksen valtionosuusrahoitukseen, joka pysyy kokonaisuutena ennallaan, mutta se jakautuu jonkin verran eri tavoin erityisen koulutustehtävän luvan mukaisille koulutuksen järjestäjille. Esityksellä ei arvioida olevan vaikutuksia kunnan rahoitusosuuteen. Erityisen tehtävän saaneiden ja muiden lukiokoulutuksen järjestäjien rahoituksen suhde ei esityksen vuoksi muutu. Muutoksen euromääräisiä vaikutuksia ei voida arvioida koulutuksen järjestäjittäin, koska erityisen koulutustehtävän lisärahoituksen koulutuksen järjestäjäkohtainen määrää voidaan arvioida vasta uusien järjestämislupien myöntämisen yhteydessä. Esityksellä ei arvioida olevan erityisiä yritysvaikutuksia. Esityksellä ei arvioida olevan vaikutuksia julkiseen talouteen ja kansantalouteen, koska erityinen koulutustehtävä on tälläkin hetkellä osa lukiokoulutusta.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen