Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.5.2017 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen (260/1994) muuttamisesta

Ministeri
Sampo Terho

Esittelijä
Carita Meriläinen, Hallitussihteeri p.+35 8295330017

Asia
Opintotukiasetuksen (260/1994) 6 ja 7 §:ssä säädettyjä opintotukeen oikeuttavia enimmäisaikoja yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkinnoissa ehdotetaan muutettavaksi siten, että tukiajat lyhenevät pääsääntöisesti kahdella tukikuukaudella. Muutos perustuu 1.8.2017 voimaan tulevan opintotukilain (65/1994) 7 §:n 3 momentin muutokseen (4/2017). Opintotukiasetuksen 26 §:ää takaussaatavasta perittävästä korosta ehdotetaan muutettavaksi siten, että korko olisi nykyisen seitsemän prosentin sijaan neljä prosenttia. Tukiaikaan ja takaussaatavan korkoon ehdotetut muutokset perustuvat hallitusohjelman mukaiseen opintotukiuudistukseen. Lisäksi opintotukiasetuksen 19 §:ää opintorahan ja asumislisän maksupäivästä ehdotetaan muutettavaksi siten, että opintoraha ja asumislisä maksettaisiin kunkin kalenterikuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. Asetuksen 6 ja 7 § tulisivat voimaan 1 päivänä elokuuta 2017 ja asetuksen 19 ja 26 § tulisivat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen opintotukiasetuksen muuttamisesta

Vaikutukset
Tutkintokohtaiset tukiajat lyhenevät pääsääntöisesti kahdella tukikuukaudella. Takaussaatavan koron alentaminen tehostaisi takausvastuulainan takaisinperintää ja parantaisi takausvastuuvelallisen taloudellisia edellytyksiä takausvastuulainan takaisinmaksuun. Opintorahan ja asumislisän maksukäytännön muutoksen johdosta opiskelija voisi saada opintorahan ja asumistuen tililleen samana päivänä.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen