Hallituksen esitys

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.4.2017 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

HE 36/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä
Virpi Hiltunen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295330110

Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia siten, että opintotukeen liittyvät lakisääteiset tehtävät siirtyisivät korkeakouluilta Kansaneläkelaitokselle ja opintotukilautakunnat lakkautettaisiin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi opintotukilain muuttamisesta

Vaikutukset
Opintotuen toimeenpano tehostuu ja yhtenäistyy. Toimeenpanon keskittäminen Kansaneläkelaitokselle vähentää korkeakoulujen resursseja opintotukitoimintaan. Oppilaitosten vastuulla olisi edelleen opintotukilain 8 §:n mukaisia opintotuen toimeenpanotehtäviä. Esityksellä ei ole välittömiä taloudellisia vaikutuksia.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen