Hallituksen esitys

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.3.2017 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lukiolain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

HE 20/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Paula Risikko

Esittelijä
Janne Öberg, Hallitusneuvos p.+35 8295330348

Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lukiolakia ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia. Esityksessä ehdotetaan tarkennettavaksi säännöksiä lukion erityisen koulutustehtävän ja sitä koskevan rahoituksen myöntämisestä. Erityisen koulutustehtävän lisäksi osalle lukiokoulutuksen järjestäjistä voitaisiin määrätä valtakunnallinen kehittämistehtävä. Mahdollisuudesta korottaa lukiokoulutuksen yksikköhintaa erityisen koulutustehtävän perusteella luovuttaisiin. Laissa säädettäisiin erityisen koulutustehtävän lisästä, joka olisi suuruudeltaan laissa säädetty prosenttiosuus kulloisenkin varainhoitovuoden valtionosuuden laskennan perusteena olevasta lukiokoulutuksen kustannuspohjasta. Erityisen koulutustehtävän lisärahoitus jakautuisi erityisen koulutustehtävän saaneiden kesken näiden laskennallisen osuuden mukaisesti. Lisäksi säädettäisiin valtuutus säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella erityisen koulutustehtävän ja valtakunnallisen kehittämistehtävän sisällöstä sekä erityisen koulutustehtävän lisärahoituksen suoritteiden laskennassa käytettävistä painokertoimista ja niiden korottamisen perusteista valtakunnallisen kehittämistehtävän perusteella. Laki lukiolain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2018 ja laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 1 päivänä tammikuuta 2019.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi lukiolain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (RV)

Vaikutukset
TALOUDELLISET: Lukiokoulutuksen valtionosuusrahoitus pysyy kokonaisuutena ennallaan, mutta se jakautuu jonkin verran eri tavoin eri koulutuksen järjestäjille. Tähän asti erityisen koulutustehtävän korotus on sisältynyt keskimääräiseen yksikköhintaan, joka perustuu toteutuneisiin lukiokoulutuksen valtakunnallisiin kustannuksiin. Jatkossa yksikköhintojen kustannuspohjasta tehtäisiin laskennallinen 1,57 prosentin suuruinen vähennys, joka varattaisiin erityisen koulutustehtävän lisärahoitukseen muutettuna kyseisen varainhoitovuoden kustannustasoon. Pykälässä säädetty 1,57 prosentin osuus vastaa vuoden 2015 kustannuksista noin 11,2 miljoonaa euroa eli nykyistä erityisen koulutustehtävän rahoitustasoa. Vaikka muutoksessa keskimääräinen yksikköhinta laskee, vastaavasti järjestäjäkohtaisessa yksikköhintalaskennassa käytettävä tasauskerroin nousee. Tämän takia suurimmalla osalla koulutuksen järjestäjistä yksikköhintarahoitus säilyisi ennallaan. Myöskään erityisen tehtävän saaneiden ja muiden koulutuksen järjestäjien rahoituksen suhde ei esityksen vuoksi muutu. Vaikka erityisen koulutustehtävän rahoitustaso säilyy nykyisellä tasolla, koulutuksen järjestäjäkohtainen rahoitus muuttuu. Muutoksen euromääräisiä vaikutuksia ei voida arvioida koulutuksen järjestäjittäin, koska erityisen koulutustehtävän lisärahoituksen määrää voidaan arvioida vasta uusien järjestämislupien myöntämisen yhteydessä. Esityksellä ei arvioida olevan vaikutuksia kunnan rahoitusosuuteen. Esityksellä ei arvioida olevan erityisiä yritysvaikutuksia. Erityiseen koulutustehtävään sisältyvällä valtakunnallisella kehittämistehtävällä voi olla positiivisia välillisiä vaikutuksia kansantalouteen, mikäli koulutuksen laatu nousee. Muutoin esityksellä ei arvioida olevan vaikutuksia julkiseen talouteen ja kansantalouteen, koska erityinen koulutustehtävä on tälläkin hetkellä osa lukiokoulutusta.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen