Valtioneuvoston kirjelmä

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.3.2017 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (säänneltyjen ammattien suhteellisuusarviointi)

U 27/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Paula Risikko

Esittelijä
Johanna Moisio, Opetusneuvos p.+35 8295330216

Asia
Direktiiviehdotuksen (COM(2016) 822 final) tavoitteena on luoda oikeudellinen kehys suhteellisuusarviointien tekemiseksi ennen säänneltyihin ammatteihin pääsyä tai niiden harjoittamista rajoittavien säädösten käyttöönottoa tai muuttamista.

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset
Direktiivi yhtenäistäisi jäsenmaiden säänneltyjä ammatteja koskevan lainsäädännön vaikutusarviointia. Direktiivi lisää ammatteja sääntelevien viranomaisten hallinnollista taakkaa, koska se pakottaa jäsenvaltiot tekemään säänneltyjä ammatteja koskevat vaikutusten arvioinnit nykyistä kattavammin ja yksityiskohtaisemmin. Toisaalta direktiivissä annetaan selkeät arviointiperusteet ammattien sääntelyn suhteellisuusarvioinneille, mikä toisaalta helpottanee uuden velvoitteen täytäntöönpanorasitusta. Ehdotuksessa asetettavalla vaatimuksella tehdä ammattien sääntelyä koskevia suhteellisuusarviointeja ei komission mukaan ole merkittäviä kustannusvaikutuksia ainakaan, jos prosessit ovat jo nykyisin kunnossa. Suomessa säädösvalmistelun perusperiaatteisiin kuuluu jo nykyisin laaja vaikutusten arviointi sekä kuulemismenettely, joten ehdotuksen perusperiaatteet on jo toimeenpantu säädösvalmisteluprosesseissa, mutta sääntely ei välttämättä ole riittävää direktiiviehdotuksen täytäntöön panemiseksi.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen