4

Uusi peruskoulu

Kärkihankkeessa uudistetaan peruskoulua, oppimisympäristöjä ja opettajien osaamista. Lisäksi edistetään opetuksen digitalisaatiota, laajennetaan Liikkuva koulu -ohjelmaa sekä lisätään ja monipuolistetaan kieltenopiskelua.

Lue lisää

Ammatillisen koulutuksen reformi

Reformissa uudistetaan kaikki ammatillisen koulutuksen osat: rahoitus, ohjaus, säätely sekä tutkintoja, järjestäjärakennetta ja koulutuksen toteuttamismuotoja. Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen raja-aidat poistetaan ja lisätään yksilöllistä oppimista. Käyttöön otetaan uusi koulutussopimusmalli käytännönläheisen oppimisen edistämiseksi.

Lue lisää

Nopeutetaan siirtymistä työelämään

Valintakoemenettelyjä uudistetaan ja lisätään lukioiden ja yliopistojen sekä ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä. Ympärivuotinen opiskelu korkeakouluissa mahdollistetaan ja lisätään aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista. Korkeakouluissa otetaan käyttöön digitaaliset oppimisympäristöt. Kelpoisuusvaatimuksia päivitetään.

Lue lisää

Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta

Lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen toimijoiden yhteistyötä koulujen ja varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa lisätään. Lasten ja nuorten mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja kulttuuria koulun tiloissa lisätään. Kokeilu- ja kehittämishankkeella edistetään lasten ja nuorten monilukutaitoja. Taiteen prosenttiperiaatetta sovelletaan nykyistä laajemmin sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Lue lisää

Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi

Kärkihankkeessa mm. selkeytetään korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten profiloitumista, työnjakoa ja yhteistyötä. TKI-rahoitusta kehitetään vaikuttavuutta ja kaupallistamista tukevaksi. Koulutusviennin lainsäädännölliset esteet puretaan ja otetaan käyttöön lukukausimaksut EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille.

Lue lisää

Nuorisotakuuta kehitetään yhteisötakuun suuntaan

Nuorisotakuusta kehitetään malli, jossa vastuu on yhdellä taholla ja yhteistyötä nuorten tukemisessa syvennetään. Kaikille peruskoulun päättäville nuorille taataan koulutuspaikka. Nuorten sosiaali- ja terveyspalveluita, mielenterveyspalveluita ja kuntoutusta vahvistetaan. Vahvistetaan työnetsijätoimintaa ja kehitetään nuorten palkkatukea ja Sanssi-korttia.

Lue lisää