Nuorten osallisuus ja osallistuminen

Käsi kädessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö haluaa toiminnallaan edistää nuorten osallistumista ja osallisuutta. Hallitusohjelmassa puolestaan luvataan ottaa käyttöön päätösten lapsi- ja perhevaikutusten arviointi.

 

Nuorisolain tavoitteena on tukea monimuotoisen osallisuuden toteutumista. Nuorten osallisuuden edistämisen velvoite ei koske vain kuntia, vaan myös valtionhallintoa ja kaikkea valtion avustamaa toimintaa. Nuorisolaki velvoittaa lisäksi kuntia ja valtion viranomaisia tarjoamaan ja järjestämään nuorille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa paikallista, alueellista ja valtakunnallista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn tai muutoin kuulemaan heitä mainituissa asioissa. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.

Kuntalaki ja perusopetuslaki sisältävät myös velvoitteita lasten ja nuorten osallisuuden edistämiselle ja heidän kuulemiselle. Kunnissa on oltava nuorisovaltuusto tai vastaava vaikuttajaryhmä, jolle tulee antaa vaikuttamismahdollisuus eri toimialoilla. Kouluissa on oltava oppilaskunta oppilaiden ja opetuksen järjestäjän yhteistyön mahdollistamiseksi.

Lasten ja nuorten osallisuus on sisällytetty yhtenä poikkileikkaavana teemana kansainvälistä avoimen hallinnon kumppanuusohjelmaa (OGP) koskevaan kansalliseen toimintasuunnitelmaan vuosille 2015-2017. Tavoitteena on osallistaa lapsia ja nuoria säädösvalmisteluun, kouluttaa virkamiehiä eri ikäryhmien kuulemisesta ja käynnistää kokeiluhankkeita.

Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyössä edistetään nuorten osallisuutta mm. rahoittamalla oikeusministeriön ylläpitämään demokratia.fi -kokonaisuuteen kuuluvaa Nuortenideat.fi -verkkovaikuttamispalvelua, joka tarjoaa alustan nuorten ja erilaisten organisaatioiden väliselle vuoropuhelulle. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa osallisuutta ja demokratiakasvatusta edistäviä, nuorisotoimialaa palvelevia kehittämishankkeita ja tukee nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämistä, jonka avulla nuorten vaikuttamismahdollisuuksia koskevaa tietoisuutta pyritään lisäämään.

Lisätietoja

Emma Kuusi, ylitarkastaja 
OKM, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto, Nuorisotyön ja politiikan vastuualue 0295330172   etunimi.sukunimi@minedu.fi