Nuorisotutkimus ja elinolojen seuranta

Nuolia

Nuorisotutkimus on nuorisoon kohdistuvaa monitieteellistä tutkimusta, jossa painottuvat mm. nuorisokulttuurien tutkimus, kulutustutkimus, syrjäytymisen, etnisten suhteiden sekä koulutuksen ja nuorisotyön laadun tutkimus. Ministeriö tukee nuorisotutkimusta.

 

 

Indikaattorit ja nuorisotilastot

Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri mittaa nuorten arvoja ja asenteita. Pysyviä perusteemoja ovat työ ja koulutus, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, asuminen, tulevaisuus ja sosiaalinen elämä sekä tyytyväisyys elämään ja sen eri osa-alueisiin. Vuosittain vaihtuvien teemojen avulla pyritään tarttumaan aiheisiin, joista kaivataan kattavaa ajantasaista tietoa. Nuorisobarometri julkaistaan Nuoran ja Nuorisotutkimusverkoston yhteistyönä.

Nuoria koskevan tutkimustieto ja tilastollinen aineisto kootaan Nuorten elinolot -vuosikirjaan. Yhteisjulkaisun kokoamisesta vastaavat Nuora, Nuorisotutkimusverkosto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Nuorisobarometrin ja nuorten hyvinvoinnin indikaattorit ovat käytettävissä Tietoa nuorista -verkkopalvelussa, jossa käyttäjä voi rajata haluamaansa tietoa mm. vastaajien ikäryhmän, sukupuolen, koulutustaustan tai asuinalueen mukaan. Verkkopalvelusta vastaa valtion nuorisoneuvosto. 

Tilastotietoja kuntien nuorisotyöstä, etsivästä nuorisotyöstä sekä nuorten työpajatoiminnasta löytyy Nuorisotilastot -sivustolta, jota ylläpitää Aluehallintovirasto. Nuorisotilastoista käyttäjä voi valita haluamaansa tietokannan sekä alueet.

Eurooppalaisia nuoriso-indikaattoreita löytyy EU:n sivuilta englanniksi (Youth Monitor).

Arvioinnit

Aluehallintovirastot arvioivat vuosittain nuorten työpajatoimintaa ja koululaisten iltapäivätoimintaa osana nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi tehtävää työtä.

Joka toinen vuosi arvioidaan nuorten elinoloja ja kunnallisen nuorisotyön tilaa sekä valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia alueellisen tasa-arvon ja laadun näkökulmista.

Arviointeihin ja niiden taustalla oleviin tilastoaineistoihin voi tutustua Patio-palvelussa

Nuorisotutkimus

Opetus- ja kulttuuriministeriö  tukee soveltavaa nuorisotyötä, -toimintaa ja -politiikkaa palvelevaa tutkimusta. Nuorisotutkimus on organisoitu nuorisotutkimusverkoston kautta, joka on Nuorisotutkimusseuran osana toimiva tutkijayhteisö.  Nuorisoa koskevaa perustutkimusta tehdään yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa.

Lisätietoja

Emma Kuusi, ylitarkastaja 
OKM, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto, Nuorisotyön ja politiikan vastuualue 0295330172