Norminpurku opetus- ja kulttuuriministeriössä

Norminpurku on yksi Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Myös opetus- ja kulttuuriministeriö purkaa normeja ja keventää kansalaisten ja yritysten hallinnollista taakkaa omalla hallinnonalallaan. Opetus- ja kulttuuriministeriössä hanketta toteutetaan säädöksiä sujuvoittamalla.

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillinen koulutus uudistetaan kokonaisuudessaan. Tavoitteena on, että ammatillinen koulutus pystyy vastaamaan nykyistä nopeammin työelämän muutoksiin ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Ammatillisen koulutuksen kokonaisuudistusta koskevassa hallituksen esitysluonnoksessa on ehdotettu, että
erillisistä ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämisluvista luovuttaisiin. Jatkossa myönnettäisiin yhtenäinen ammatillisen koulutuksen järjestämislupa, jolloin järjestäjän ei tarvitsisi erikseen hakea perus- ja lisäkoulutuksen järjestämislupia.

Myös tutkintotoimikuntajärjestelmästä ja tutkintojen järjestämissopimusten solmimisesta luovuttaisiin. Jatkossa ammatillisen koulutuksen järjestäjä voisi myöntää tutkinnon suoraan OKM:n myöntämän koulutuksen järjestämisluvan perusteella. Nykyisin järjestämisluvan lisäksi koulutuksen järjestäjän tulee hakea = sopia oikeudesta järjestää tutkintotilaisuuksia tutkintotoimikuntien kanssa.
Myös sähköisiä palveluita lupahakemuksien käsittelyyn on kehitetty ja kehitetään edelleen, joten siltä osin prosessi sujuvoituu merkittävästikin. 

  • OKM tiedote 24.4.2017 Ammatillisen koulutuksen reformi uudistaa koulutuksen vastaamaan opiskelijoiden ja työelämän tarpeita

Suomen Akatemia 

Suomen Akatemia on läpikäynyt tutkimusrahoitukseen ja sen hakuprosessien sujuvoittamiseen liittyen rahoitushakujensa ohjeistusta. SA virtaviivaistaa hakemuskäytänteitään. Hakemusasioissa Suomen Akatemiassa on maaliskuussa 2016 otettu käyttöön vuorovaikutteinen ”yhden luukun” -periaatteen mukainen extranet Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamille hankkeille. Kaikki rahoitettuja hankkeita koskeva tiedotus on siten keskitetty yhteen paikkaan.
 

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut

Ammattikorkeakoulututkintoon, ylempään ammattikorkeakoulututkintoon ja korkeakoulututkintoon johtava opetus ja opiskelijoiden valintaan liittyvät valintakokeet ovat opiskelijalle maksuttomia. Hakemuksen käsittelymaksusta luovuttiin EU-ETA -alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukuvuosimaksujen käyttöönoton yhteydessä. Hakemuksen käsittelymaksua ei peritä otettaessa opiskelijoita 1.8..2017 tai sen jälkeen alkavaan koulutukseen.
 

Yliopistot

Esityksessä täsmennettiin yliopistolain oikaisumenettelyä koskevaa 82 §:ää, jota muutettiin 1.1.2016 voimaan tulleella (laki yliopistolain muuttamisesta 960/2015; HE 230/2014). Säännöksen mukaisia oikaisupyynnölle asetettuja määräaikoja yhdenmukaistettiin. Pykälän 4 momentissa tarkoitettuun oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen saa vaatia oikaisua 14 päivän kuluessa siten kuin hallintolaissa säädetään.
 

Arkistolaitos 

Arkistolaitoksen nykyisestä piirihallintomallista luovuttiin. Kansallisarkistosta ja seitsemästä maakunta-arkistosta muodostettiin opetus- ja kulttuuriministeriön alaisena toimiva valtakunnallinen viranomainen, Kansallisarkisto. Samalla Kansallisarkiston tehtävät kirjattiin lakiin ja niitä täsmennettiin. Lait tulivat voimaan 1.1.2017.

Ammattikorkeakoulut 

Ammattikorkeakoulun toimilupaa koskevasta päätöksestä ei perittäisi maksua silloin, kun päätös tehdään ilman toimiluvan haltijan myötävaikutusta. Valtioneuvoston asetuksen (316/2012) 2 §:ää täydennettiin tältä osin 1.1.2017.

Korkeakoulujen koulutusviennin vapauttaminen

Korkeakoulujen koulutusviennin vapauttamisen on jo eduskunta hyväksynyt ja se on tullut voimaan vuoden 2016 alusta. Ammatillisen koulutuksen osalta koulutusvienti toteutuu viimeistään ammatillisen koulutuksen uudistuksen yhteydessä.
Opetushallituksen ja CIMOn yhdistäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön virastojen yhdistäminen

Kansainvälisen yhteistyön ja liikkuvuuden keskus CIMO ja Opetushallitus yhdistyvät uudeksi virastoksi 1.1.2017 alkaen. Tarkoituksena on lisäksi, että vuoden 2018 alusta uuteen virastoon yhdistetään hallintovirastomallin mukaisesti Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia ja Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Opetushallituksen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia vähennetty.

Laki Kansallisarkistosta 1145/2016

Hallituksen esitys  laeiksi Kansallisarkistosta ja arkistolain muuttamisesta (HE 191/2016). Arkistolaitoksen ja arkistolain uudistaminen. Piirihallintomallista luovutaan. Mahdollistetaan digitoitujen paperiasiakirjojen hävittäminen.

Hallitusohjelma, kuntien velvoitteiden vähentäminen

Kuntien velvoitteiden keventäminen. Tähän mennessä muun muassa esitetty muutettavaksi oppilas- ja opiskelijahuoltolakia, perusopetuslakia, lukiolakia ja ammattillisesta peruskoulutuksesta annettua lakia (HE 206/2016) sekä yleisistä kirjastoista annetun lain uudistus (HE 238/2016).

 

Muualla verkossa

Norminpurku tunnus

Norminpurku.fi sivustolta löydät tietoa hankkeiden etenemisestä eri ministeriöissä.

Lisätietoja

Eerikki Nurmi, Lainsäädäntöneuvos 
OKM, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330234   etunimi.sukunimi@minedu.fi