Kulttuuripolitiikan linjaukset ja kehittäminen

Veistoksen pää. KUVA: OKMKulttuuripolitiikan tavoitteita ovat luovuuden, moninaisuuden ja osallisuuden edistäminen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö edistää taiteellisen ja muun luovan työn tekemistä, tuotantoa ja jakelua, taide- ja kulttuuripalvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kulttuuriperinnön ja -ympäristöjen säilymistä sekä huolehtii toimialan resursseista ja valmistelee lainsäädännön.

 

Kulttuuripolitiikan tärkeimmistä kehittämislinjauksista sovitaan hallitusohjelmassa sekä erillisissä ohjelmissa. Kulttuuripolitiikalle on määritelty valtion talousarviossa vaikuttavuustavoitteet, joiden pohjalta ministeriö suuntaa toimintaansa ja tukeaan.

Kulttuuri hallitusohjelmassa ja sen kärkihankkeissa

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelma sisältää kärkihankkeen, jolla parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta.

Kärkihankkeella vahvistetaan erityisesti lasten ja nuorten luovuutta sekä lisätään taiteen perusopetusta ja kulttuuritoimintaa. Myös monilukutaitoa edistetään. Taiteen prosenttiperiaatetta, joka aiemmin on kattanut lähinnä taidehankinnat julkisiin rakennuksiin, laajennetaan taiteen ja kulttuurin tarjoamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Kulttuuripolitiikan strategia

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia (2009) ulottuu vuoteen 2020. Siinä kuvataan toimialan toimintaympäristömuutokset sekä määritellään kulttuuripolitiikan kehittämisen tahtotila, tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet. Strategia on uudistetttavana siten, että se ulottuu vuoteen 2025.

Valtion talousarviossa 2017 kulttuuripolitiikan strategiset tavoitteet ovat:

  • Taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytykset ovat parantuneet ja tuotannon ja jakelun muodot monipuolistuneet
  • Osallisuus kulttuuriin on lisääntynyt ja eri väestöryhmien erot osallistumisessa ovat kaventuneet
  • Kulttuurin perusta on vahva ja elinvoimainen

Lisätietoja

Esa Pirnes, Kulttuuriasiainneuvos 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto, Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330259