Osaaminen ja koulutus - kärkihanke 4 - toimenpiteet

Osaaminen ja koulutus

Kärkihanke 4: Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Tavoitteena on tuoda kulttuuri osaksi lasten arkea, vahvistaa lasten ja nuorten luovuutta sekä lisätä taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta.

Toimenpiteet

 1. Parannetaan epätasaisesti jakautunutta taiteen perusopetuksen ja lastenkulttuurin saatavuutta taiteenalakohtaisesti maan eri osissa sekä edistetään lasten ja nuorten luovia taitoja
 2. Laajennetaan prosenttitaiteen periaatetta yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa taiteen hyvinvointivaikutusten tukemiseksi

Toimenpide 1: Parannetaan epätasaisesti jakautunutta taiteen perusopetuksen ja lastenkulttuurin saatavuutta taiteenalakohtaisesti maan eri osissa sekä edistetään lasten ja nuorten luovia taitoja

Lisätään lasten ja nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua taiteeseen ja kulttuuriin. Vahvistetaan heidän luovia taitojaan, kulttuurikompetenssiaan ja parannetaan heidän oppimisen edellytyksiään. Lisätään perusopetuksen järjestäjien ja varhaiskasvatuksen toimijoiden yhteistyötä taiteen perusopetusta antavien koulutuksen järjestäjien, taide- ja kulttuurialan ammattilaisten, instituutioiden ja muiden toimijoiden, kirjastojen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Varmistetaan lastenkulttuuripalveluiden saatavuus koko maassa. Lisätään säännöllistä taide- ja kulttuuritoimintaa ja lasten omaa harrastustoimintaa koulun tiloissa ja tehostetaan näin koulun tilojen käyttöä koulupäivien ulkopuolella. Vaikutetaan myönteisesti lasten ja perheiden ajankäyttöön (lasten pitkät iltapäivät, perheiden yhteinen aika) ja maahanmuuttajalasten kotoutumiseen (harrastusten kautta lasten kaverisuhteet vahvistuvat ja koulu on maahanmuuttajaperheiden näkökulmasta parhain harrastuspaikka).

Toimijoina ovat taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset, perusopetuksen järjestäjät, lastenkulttuurikeskukset, taidelaitokset, museot, kirjastot, perinneyhdistykset, ja muut taide- ja kulttuurialan toimijat. Myös informaalit oppimisympäristöt otetaan huomioon.

 • Lisätään taiteen perusopetuksen ja muun taide- ja kulttuuritoiminnan tarjontaa ohjatulla kerhotoiminnalla ja lasten kulttuuritoiminnalla kouluissa. Luodaan toimintamalleja eri toimijaryhmien ja taiteenalojen välisen yhteistyön kehittämiseen. Hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia erityisesti digitaalisten kulttuurisisältöjen ja -tuotantojen välittämisessä ja vuorovaikutteisessa tuottamisessa (sosiaalisen median kanavat, sähköiset oppimisympäristöt, mobiiliratkaisut). Taiteen perusopetuksen tarjontaa sekä muiden taide- ja kulttuuritoimijoiden järjestämää harrastustoimintaa laajennetaan koulujen tiloihin iltapäivisin.

  Laajennetaan lastenkulttuuriverkoston toiminta koko maan kattavaksi siten, että jokaisella kunnalla on käytettävissä lastenkulttuurin osaaminen ja keskuksien tuottamat taide- ja kulttuuripalvelut.

  Kehitetään koulutuksen järjestäjien, perheiden ja kulttuurilaitosten käyttöön uusia innovatiivisia malleja ja välineitä innostaa lapsia ja perheitä taiteen, kulttuurin ja kulttuuriperinnön pariin.

  Perustetaan kokeilu- ja kehittämishanke varhaiskasvatusikäisten lasten monilukutaidon edistämiseksi. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on monilukutaitoa edistävän oppimisympäristön kehittäminen varhaiskasvatuksessa. Hankkeella vahvistetaan varhaiskasvatuksen sekä kirjasto- ja kulttuurialan toimijoiden rakenteita ja toimintakulttuuria monilukutaitojen oppimista tukeviksi. Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkinnan ja tuottamisen taitoa (kirjoitetun ja puhutun tekstin lukutaito, matemaattinen lukutaito, kuvanlukutaito, medialukutaito ja digitaalinen lukutaito). Erityisinä painopisteinä huomioidaan monilukutaidon herättelyn ja kielellisen tietoisuuden osalta tukea tarvitsevien lasten ja maahanmuuttajataustaisten lasten monilukutaidon vahvistaminen. Toimilla vahvistetaan myös varhaiskasvatuksen ja perheiden välistä yhteistyötä ja perheiden osallisuutta lasten monilukutaidon edistämisessä.

  Valmis 12/2018.

Kärkihankerahoitus

Taiteen perusopetuksen avulla monipuolistetaan lasten harrastus- ja osallistumismahdollisuuksia taiteeseen ja kulttuuriin
2016: 0,8 milj. euroa
2017: 1,0 milj. euroa
2018: 1,0 milj. euroa

Lastenkulttuurin avulla lisätään taide- ja kulttuuritoimijoiden järjestämää harrastustoimintaa kouluissa, laajennetaan lastenkulttuurikeskusten verkoston toimintaa sekä kehitetään ja levitetään innovatiivisia malleja innostaa lapsia ja perheitä taiteen ja kulttuuriperinnön pariin.
2016: 1,2 milj. euroa
2017: 2,0 milj. euroa
2018: 2,0 milj. euroa

Yhteensä: 8,0 milj. euroa

Toimenpide 2: Laajennetaan prosenttitaiteen periaatetta yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa taiteen hyvinvointivaikutusten tukemiseksi

 • Luodaan nykyisen rakennushankkeisiin kytkeytyvän prosenttiperiaatteen rinnalle uusi toimintapa, jolla voidaan sujuvoittaa taide- ja kulttuurisisältöisten hyvinvointipalveluiden hankintaa sosiaali- ja terveyssektorille. Sen piirissä olisivat visuaalisten taiteiden lisäksi myös muut taiteenalat (esim. musiikki, tanssi, teatteri, kirjallisuus) ja kulttuuri laajemminkin (esim. muistelutoiminta). Pitkän tähtäyksen tavoitteena on saada taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut vakiinnutetuiksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja hyvinvoinnin seurantaa.

  Määrärahalla tuetaan kuntia, kuntayhtymiä ja muita toimijoita siinä, että ne kehittävät olemassa olevia hyviä käytäntöjään tai uusia toimintatapoja, hyödyntäen myös digitaalisia sisältöjä ja teknologioita, ja siten lisäävät eri taiteenalojen ja kulttuuripalveluiden tarjontaa ja parantavat taiteen saavutettavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Toimenpiteen toteutuksessa sovelletaan myös kokeilukulttuuria eli uusien toimintatapojen etsimistä ja testausta kokeilujen avulla. Valmis 12/2018.

Kärkihankerahoitus

2016: 0,6 milj. euroa
2017: 0,8 milj. euroa
2018: 0,6 milj. euroa

Yhteensä: 2,0 milj. euroa