Kulttuuriympäristö voimavarana maakunnissa ja alueilla. Maakuntamuseoselvitys

Opetus- ja kulttuuriministeriö tilasi Satakunnan museolta selvityksen, jossa tuli kartoittaa ja kuvata maakuntamuseoiden hoitamat tehtäväkokonaisuudet kulttuuriympäristöasioissa sekä selvittää maakuntamuseoiden tarjoamien kulttuuriympäristöpalveluiden alueellinen saatavuus ja resursointi. Lisäksi tuli selvittää maakuntamuseoiden osallistuminen erilaisiin alueellisiin verkostoihin sekä tunnistaa muut kulttuuriympäristötehtävistä vastaavat toimijat. Selvitys on osa ympäristöministeriön hanketta Kulttuuriympäristö voimavarana maakunnissa ja alueilla (2017–2018), jonka tavoitteena on edistää kulttuuriympäristö- ja maisema-asioiden hoitoon liittyvien hyvien ja vaikuttavien toimintatapojen muotoutumista maakuntauudistuksen toteutuessa sekä tukea alueellista muutosprosessia kulttuuriympäristöasioiden osalta. Selvitys pohjaa kyselyaineistoon, joka osoitettiin 21 maakuntamuseolle ja kolmelle muulle kulttuuriympäristön viranomaistehtäviä hoitavalle museolle (Saamelaismuseo Siida sekä Espoon ja Vantaan kaupunginmuseot). Lisäksi kyselyyn vastasivat Museoviraston maakunnallisia tehtäviä hoitavat yksiköt. Selvityksessä on nostettu esiin maakuntamuseoiden vahvuudet ja hyvät käytännöt, joiden pohjalta on laadittu kehittämisehdotukset tehtävistä, työnjaosta ja yhteistyön järjestämisestä alueilla maakuntamuseoiden näkökulmasta