Vaativa erityinen tuki esi- ja perusopetuksessa. Kehittämisryhmän loppuraportti

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 12.3.2015 vaativan erityisen tuen kehittämisryhmän jaostoineen (Dnro 11/040/2015). Ryhmälle suunnattu tehtävänanto kattoi sairaalaopetusyksiköiden, kuntien ja kuntayhtymien ja yksityisten laitos- ja erityiskoulujen tarjoaman opetuksen ja koulukäynnin kehittämisen. Kehittämisryhmän asettamisen taustalla vaikuttivat oppimisen ja koulunkäynnin tukea koskevat lakimuutokset. Perusopetuslain erityisopetusta ja oppilaalle annettavaa muuta tukea koskevat säännökset tulivat voimaan vuonna 2011. Lakimuutosten tavoitteena oli vahvistaa esi- ja perusopetuksen oppilaan oikeutta saada oppimisen ja koulunkäynnin tukea riittävän varhain ja joustavasti opetuksen yhteydessä, lisätä tuen suunnitelmallisuutta ja tehostaa tukitoimia sekä moniammatillista yhteistyötä. Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi vuonna 2014 eduskunnan sivistysvaliokunnalle luovutetussa selvityksessään kolmiportaisen tuen toimeenpanoa (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:2). Selvityksessä ilmeni, että toiminnan painopiste on siirtynyt oppimisen tuen korjaavista toimista ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Selvityksen kehittämisehdotuksissa kiinnitettiin huomiota tilanteen kartoittamiseen niiden oppilaiden osalta, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta ja joilla on riski syrjäytyä perusopetuksesta. Vuoden 2011 oppimisen tuen kokonaisuutta koskevan lakimuutosten jälkeen on toteutettu useita lakihankkeita, joiden tavoitteena on ollut tukea oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä. Esimerkiksi elokuussa 2014 voimaan tullut oppilashuollon lainsäädäntö toi muutoksia myös oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämistä koskeviin säännöksiin. Tämä loppuraportti sisältää vaativan erityisen tuen kehittämisryhmän ja sen jaostojen laatiman yleiskatsauksen vaativan erityisen tuen tilaan Suomessa sekä kehittämisehdotukset opetus- ja kulttuuriministeriölle vaativan erityisen tuen oppilaiden opetuksen kehittämiseksi. Ryhmä esittää kehittämisehdotuksia, jotka liittyvät muun muassa informaatio-ohjaukseen, lainsäädännön muutostarpeisiin sekä toimintakulttuurin muutokseen ja monialaisen yhteistyön kehittämiseen. Kehittämisryhmän ehdotuksilla pyritään turvaamaan jokaisen oppilaan oikeus saada opetusta jokaisena esiopetus- ja koulupäivänään, aina kun se oppilaan terveydentila huomioon ottaen on mahdollista