Vapaan sivistystyön uusi sivistystehtävä

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 18.5.2017 työryhmän valmistelemaan uutta järjestämis- ja rahoitusmallia vapaan sivistystyön maahanmuuttajakoulutukseen siten, että se voidaan ottaa käyttöön vuonna 2018. Työryhmän asettamisen taustalla oli hallituksen puolivälitarkastelussa huhtikuussa 2017 tekemä päätös, jonka mukaan osana osaamisen ja koulutuksen kärkihanketta 3 ”Nopeutetaan siirtymistä työelämään” luodaan uusi maahanmuuttajien tarpeisiin vastaava koulutusmalli vapaan sivistystyön toimintana. Ehdotuksessa tuli huomioida maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon tehtävien siirto opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalle. Työryhmä esittää että - Kansalaisopistojen, kansanopistojen, kesäyliopistojen ja opintokeskusten rahoitusjärjestelmään luodaan mahdollisuus rahoittaa valtion talousarviossa määritelty osuus rahoitettavista suoritteista 100 %:n valtionosuudella, kun oppilaitoksen järjestämä koulutus on hyväksytty kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 11 §:ssä tarkoitettuun kotoutumissuunnitelmaan. - Varainhoitovuoden rahoitusta määrättäessä opetus- ja kulttuuriministeriön suoritemääräpäätöksessä huomioidaan vuodesta 2020 alkaen varainhoitovuotta edeltänyttä vuotta edeltäneen vuoden toteutuneet suoritteet. - Vuosina 2018–2019 kotoutumissuunnitelman mukaisista suoritteista päätetään aiemman toteuman ja oppilaitosten tekemän suoritemääräarvion sekä arvioidun koulutustarpeen perusteella. - Opiskelijan kotoutumissuunnitelmaan hyväksytystä koulutuksesta ei saa periä opiskelijamaksuja eikä siihen saa kohdentaa valtionavustuksena myönnettyä opintosetelirahoitusta. - Uudistus edellyttää muutoksia vapaata sivistystyötä koskevan lain (632/1998) seuraaviin pykäliin: 9 § Valtionosuuden määrä, 10 § Valtionosuuden laskemisessa käytettävien suoritteiden määrän vahvistaminen ja 24 § Opiskelijoilta perittävät maksut. Lisäksi vapaata sivistystyötä koskevaan asetukseen (805/1998) tehdään tarvittavat muutokset. - Uuden koulutusmuodon sisältöjen rakentamista jatketaan syyslukukaudella 2107. Jatkovalmistelussa laaditaan koulutuksen sisältöjä kuvaavat runkosuunnitelmat erilaisille kohderyhmille. Koulutuksen keskeisenä sisältöalueena ovat luku- ja kirjoitustaidon ja suomen/ruotsin kielen opinnot. Koulutusta tulee voida suorittaa myös joustavaan tahtiin ja sivutoimisesti. - Vapaan sivistystyön syksyn tiedonkeruuseen lisätään kansalaisopistojen ja kesäyliopistojen osalta kohta, jossa pyydetään tiedot varainhoitovuotta edeltäneen vuoden toteutuneesta kotoutumissuunnitelmaan hyväksytystä suoritemäärästä. Kansanopistojen osalta tämä kohta on lisätty osaksi kustannuskyselyä ja opintokeskuksien osalta tämä kysytään erikseen oppilaitoksilta syksyllä