Opiskelijavaihdosta kansainvälistyville työurille – yhdenvertaisten mahdollisuuksien opintopolku?

EUROSTUDENT VI -tutkimus toteutettiin Suomessa internetkyselynä otokseen valikoituneille 24 000 korkeakouluopiskelijalle keväällä 2016. Tutkimus on osa kansainvälistä EUROSTUDENT-hanketta, jota vetää DZHW - German Centre for Higher Education Research and Science Studies, ja jota rahoittaa Euroopan unioni Erasmus + -ohjelmasta. Tutkimushankkeesta vastaa Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, tiedonkeruusta ja aineistojen käsittelystä Tilastokeskus. Uusimman EUROSTUDENT-tutkimuksen tuloksia on tarkoitus saada aiempaa paremmin kansalliseen käyttöön osana pääministeri Sipilän hallituksen korkeakoulutuksen kehittämisen kärkihanketta. Tästä syystä opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi keväällä 2016 artikkeliehdotuksia korkeakoulututkijoilta EUROSTUDENT-aineistosta. Käsillä oleva artikkeli on kolmas EUROSTUDENT VI –artikkelisarjassa julkaistava tutkimus. Penttisen, Kososen ja Tuonosen artikkelissa tarkastellaan korkeakouluopiskelijoiden kansainvälisen liikkuvuuden ja liikkuvuussuuntautuneisuuden yhteyttä sosiaaliseen taustaan sekä työelämäorientaatioon ja tulevaisuusnäkymiin. Yli puolet vastaajista arvioi nykyisen koulutusohjelmansa antavan vähintään melko hyvän osaamisen sekä kotimaisille että kansainvälisille työmarkkinoille. Kansainvälisten työmarkkinoiden valmiuksien suhteen liikkumisorientoituneet arvioivat koulutuksensa antaman osaamisen paremmaksi kuin ei-liikkuvat. Matalamman koulutustaustan perheistä tulevat liikkuvuusorientoituneet opiskelijat hyötyvät kansainvälistymisestä ja vaihtokokemuksista, minkä myötä tulokset tähdentävät kaikkien opiskelijaryhmien liikkuvuuden edistämisen tukemisen merkitystä tasa-arvon toteutumisen näkökulmasta