Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta vuosille 2017–2030

Tämä on kolmen hengen asiantuntijatyöryhmän selvitys varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamisesta, varhaiskasvatuksessa tarvittavasta osaamisesta, koulutuksen kehittämistarpeista ja päiväkodin henkilöstörakenteesta Suomessa. Raportti on opetus- ja kulttuuriministeriön tilaama. Selvityksessä kuvataan niitä linjauksia, joita maassamme on tehty viime vuosikymmenen kuluessa varhaiskasvatuksen kehittämiseksi. Sen jälkeen raportissa kuvataan erilaisten varhaiskasvatukseen ja lasten hoitomuotoihin liittyvien politiikkatoimenpiteiden vaikutuksia koskevaa tutkimuskirjallisuutta. Tässä osiossa keskitytään arvioimaan mihin ryhmiin varhaiskasvatukseen osallistumisella on positiivisimpia vaikutuksia ja mitkä seikat ovat tehokkaimpia näiden varhaiskasvatukseen osallistumisasteen nostamiseksi. Selvitystyössä myös arvioidaan eri ryhmien herkkyydestä reagoida taloudellisiin kannustimiin ja muihin politiikkatoimenpiteisiin Suomessa. Lisäksi selvityksessä luodaan tilannekuva nykyisiin taloudellisiin kannustimiin osallistua työhön ja sitä kautta mahdollisista esteistä varhaiskasvatukseen osallistumiseen. Näiden eri tilannekuvien avulla luodaan eri arvioita, miten varhaiskasvatusmaksuja, lasten kotihoidon tukea ja lasten hoitovapaata muuttamalla varhaiskasvatuksen osallistumisaste muuttuisi. Lisäksi arvioidaan, paljonko eri vaihtoehdoissa julkisen talouden tilanne muuttuu huomioiden lisääntyneet varhaiskasvatuksen kustannukset, maksettujen tukien väheneminen ja ansiotuloista saatavien verotulojen lisääntyminen. Näissä arvioissa pyritään erottelemaan eri ikä- ja tuloryhmille tehtävät toimenpide ehdotukset. Taloudellisten kannustimien lisäksi esitetään myös informaatio-ohjaukseen ja palveluohjaukseen liittyviä ehdotuksia, joiden selvitysryhmä arvioi parantavan varhaiskasvatukseen osallistumisen astetta. Varhaiskasvatuksen ammatillisen osaamisen ja koulutuksen osalta esitetään tilannekuva, jossa kuvataan muun muassa varhaiskasvatuksen koulutusrakenteen ja sen eri osien tämänhetkinen tilanne. Päiväkotien henkilöstörakenteeseen ehdotetaan muutoksia, joita perustellaan laki- ja varhaiskasvatussuunnitelmakehyksestä sekä uusimmasta tutkimustiedosta nousevilla ammatillisten osaamisvaatimusten muutoksilla. Koulutuksen kehittämisen osalta esitetään varhaiskasvatuksen koulutuksen kehittämis- ja toimenpideohjelma. Siinä esitetään peruskoulutuksen osalta ehdotukset varhaiskasvatuksen koulutuksen kokonaisrakenteesta, eri tutkintojen määrällisistä tarpeista sekä koulutuksen sisältöjen kehittämisestä. Lisäksi ohjelma sisältää täydennyskoulutuksen suunnitelman. Ohjelma sisältää lyhyen ja pitkän aikavälin ehdotukset