Valmiina valintoihin II. Ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 3.2.2017 työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia toimenpideohjelma ammatillisen toisen asteen tutkintojen paremmaksi hyödyntämiseksi korkeakoulujen valintamenettelyissä. Työryhmän toimeksianto täydentää Valmiina valintoihin – Ylioppilastutkinnon parempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa -työryhmän työtä opiskelijavalintojen kehittämisen kokonaisuudessa (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:37). Työryhmä on ehdotuksissaan ennakoinut ammatillisen koulutuksen reformin jälkeistä tilannetta ja ottanut huomioon korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön sopimat opiskelijavalintojen uudistamisen tavoitteet vuosille 2017–2020. Työryhmä korostaa, että korkeakoulujen valintamekanismien tulee tukea sekä ammatillisen toisen asteen tutkinnon että ylioppilastutkinnon suorittaneiden hakijoiden pääsymahdollisuuksia korkeakoulutukseen. Opiskelijavalintojen uudistamisessa tulee ottaa huomioon myös muut korkeakoulukelpoiset hakijat. Työryhmä on tehnyt ehdotuksia mm. ammatillisen koulutuksen todistusten hyödyntämisestä korkeakoulujen valinnoissa, ammatillisten perustutkintojen arvostelun muuttamisesta viisiportaiseksi, valintakokeiden kehittämisestä ja toisen asteen oppilaitosten ja korkeakoulujen yhteistyön kehittämisestä. Työryhmän ehdotukset ammatillisten tutkintotodistusten hyödyntämiseksi korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa on mahdollista toteuttaa vaiheittain vuoteen 2020 mennessä. Työryhmä ehdottaa lisäksi vuosina 2020 ja 2022 tehtäviä arviointeja