PIAAC 2012. Kansainvälisen aikuistutkimuksen ensituloksia

Tämä raportti esittelee Kansainvälisen aikuistutkimuksen (PIAAC 2012) ensituloksia Suomessa. Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida 16–65-vuotiaiden aikuisten kolmea tiedon käsittelyn ja hallinnan avaintaitoa: lukutaitoa, numerotaitoa ja tietotekniikkaa soveltavaa ongelmanratkaisutaitoa. Nämä ovat perustaitoja, joiden avulla vastataan haasteisiin, joita nopeat ja yllättävätkin muutokset tuovat mukanaan. Näiden taitojen riittävä hallinta on sekä elinikäisen oppimisen edellytys että tietoyhteiskunnan työ- ja arkielämään osallistumisen välttämätön väline. Siksi ne ovat tärkeitä taitoja, joita on tarpeen kehittää. Tutkimuksen tulokset antavat tietoperustan sen arvioimiseksi, ovatko aikuisten taidot näihin erilaisiin haasteisiin vastaamiseksi riittävällä tasolla. Tutkimus tarjoaa myös uusia tietoja taitojen käytöstä työssä ja arjessa sekä siitä, miten taidot vastaavat työn vaatimuksiin. Tutkimus on osa Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n aloitteesta käynnistettyä tutkimusohjelmaa. Tutkimuksen toteutuksesta ovat Suomessa vastanneet Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos ja Tilastokeskus. Koulutuksen tutkimuslaitoksen vastuulla oli tutkimuksen toteutus ja ensimmäisten tulosten raportointi. Tilastokeskus puolestaan vastasi tutkimuksen tiedonkeruusta. Suomessa tutkimuksen rahoittivat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Tutkimuksen kansalliseen ja kansainväliseen ohjaukseen osallistui rahoittajien lisäksi myös Opetushallitus. Kansainvälisesti tutkimusta johti ja koordinoi yhdysvaltalainen Educational Testing Service (ETS), ja sen toteuttamiseen osallistui laaja kansainvälinen tutkimusorganisaatioiden yhteenliittymä. Tämän raportin kanssa samaan aikaan ilmestyy kaksi OECD:n raporttia. Kansainvälisiä tuloksia esitellään teoksessa OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills. Tutkimusasetelmaa, tutkimuksen toteutusta ja metodologiaa kuvataan julkaisussa The Survey of Adult Skills: Reader’s Companion. OECD julkaisee lisäksi lähivuosina useita tutkimusaineistoa hyödyntäviä teemaraportteja. Kansainväliseen aikuistutkimukseen ja sen tuloksiin voi tutustua OECD:n verkkosivuilla osoitteessa www.oecd.org/site/piaac/. Sieltä myös löytyy tutkimusaineisto ja sen käsittelyä helpottava analyysiväline. Tutkimuksen toteutukseen Suomessa ja kansallisiin tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.piaac.fi. Kansainvälisen aikuistutkimuksen yksi merkittävimmistä saavutuksista on laaja ja rikas tutkimusaineisto, joka vapautuu nyt kaikkien tutkijoiden käyttöön ja tarjoaa runsaasti tutkimusmahdollisuuksia. Suunnitteilla on jo jatkotutkimuksia, jotka syventävät tässä raportissa esiteltyjä kuvailevia tuloksia. Ensimmäisiä tuloksia niistä julkaistaan jo ensi vuoden alkupuolella. Tutkimuksen kuluessa on Pohjoismaiden ministerineuvoston tuella kehittynyt myös pohjoismaista yhteistyötä. Sen tuloksena työn alla on pohjoismaista näkökulmaa hakeva vertaileva raportti, jossa etsitään Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan sekä Viron tuloksien eroja ja yhtäläisyyksiä. Samoin on käynnistymässä pohjoismainen tutkimushanke, jossa tutkitaan erityisesti iän ja perustaitojen välistä yhteyttä. Näin laajan kansainvälisen arviointitutkimuksen toteuttaminen on satojen ihmisten yhteistyötä. Tekijöille tutkimuksen tekikin mielenkiintoiseksi ja haastavaksi juuri yhteistyö monien maiden tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Suomessa tutkimuksen toteuttamiseen ja tiedon keruuseen on eri tavoin osallistunut yli kaksisataa henkilöä. Haluamme kiittää heitä kaikkia siitä asiantuntevasta työstä, jolla he ovat vieneet tutkimustamme eteenpäin. Lämpimät kiitokset osoitamme Tilastokeskuksen haastattelijoille, joiden ammattitaitoinen työskentely teki tutkimusaineiston keräämisen mahdolliseksi. Lisäksi haluamme erityisesti kiittää niitä tuhansia suomalaisia, jotka osallistuivat tutkimukseen, vaikka se saattoi viedä useita tunteja heidän aikaansa.