Hallituksen esitys varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä luonnos varhaiskasvatusasetukseksi

OKM004:00/2018 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi varhaiskasvatuslaki. Voimassa oleva varhaiskasvatuslaki (36/1973) kumottaisiin. Varhaiskasvatuksessa sovelletut useisiin eri säädöksiin kuuluneet säännökset koottaisiin uuteen varhaiskasvatuslakiin. Perustettaisiin uusi varhaiskasvatuksen valtakunnallinen tietovaranto. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2018.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM004:00/2018

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

varhaiskasvatus varhaiskasvatuslaki

Lainvalmistelu

  • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Hallituksen esitykset -

Eduskunnan vastaukset -

Hyväksytty säädös -

Yhteyshenkilö
Kirsi Alila, Opetusneuvos

Yhteyshenkilö
Tarja Kahiluoto, Neuvotteleva virkamies

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi varhaiskasvatuslaki. Voimassa oleva varhaiskasvatuslaki (36/1973) kumottaisiin.

Varhaiskasvatuksessa sovelletut useisiin eri sosiaalihuollon järjestämistä koskeviin lakeihin ja asetuksiin sekä lasten päivähoidosta annettuun asetukseen kuuluneet säännökset koottaisiin uuteen varhaiskasvatuslakiin. Lain soveltamisalaa selkiytettäisiin. Henkilökunnan kelpoisuuksista, henkilöstön mitoituksesta ja yksityisiä palvelun tuottajia koskevista velvoitteista sekä tietojen käsittelystä ja salassapidosta säädettäisiin varhaiskasvatuslaissa.

Laissa säädettäisiin koulutukseen perustuvista tehtävänimikkeistä ja otettaisiin huomioon ammatillisessa koulutuksessa tapahtuneet muutokset. Laissa tarkennettaisiin varhaiskasvatusoikeuteen ja sen järjestämiseen liittyviä säännöksiä. Menettelyissä ja päätöksenteossa korostettaisiin lapsen etua.

Laissa perustettaisiin uusi varhaiskasvatuksen valtakunnallinen tietovaranto, jonka tarkoituksena on parantaa varhaiskasvatustietojen yhdenmukaisuutta ja luotettavuutta ja mahdollistaa varhaiskasvatustietojen tietoturvallinen ja keskitetty sähköinen kokoaminen, käsittely ja luovuttaminen lapsen huoltajien ja tietoja tarvitsevien viranomaisten käytettäväksi.

Lisäksi muihin lakeihin tehtäisiin varhaiskasvatuslain edellyttämiä lakiteknisiä muutoksia.

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi varhaiskasvatuslaki. Voimassa oleva varhaiskasvatuslaki (36/1973) kumottaisiin. Varhaiskasvatuksessa sovelletut useisiin eri säädöksiin kuuluneet säännökset koottaisiin uuteen varhaiskasvatuslakiin. Perustettaisiin uusi varhaiskasvatuksen valtakunnallinen tietovaranto. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2018.