Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut.

Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi (2015)

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi hallituksen kärkihankkeista. LAPE muutosohjelman toimeenpano opetus- ja kulttuuriministeriössä koskee lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukea varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksessa.

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena

Tavoitteena on, että varhaiskasvatus-, koulu ja oppilaitosympäristöt ja -yhteisöt ovat hyvinvointia vahvistavia ja yhteisöllinen työ on suunnitelmallista ja tavoitteellista.

 • Opiskeluhuolto ja varhaiskasvatuksen hyvinvointityö on yhdenmukaista eri puolilla maata.
 • Työ on tavoitteellista ja sitä tehdään suunnitelmallisesti ja tilannetta välillä arvioiden.
 • Työn pohjana on tieto lasten ja nuoren hyvinvoinnista, tarpeista, ympäristöstä ja yhteisöstä.
 • Esiopetuksen, koulun ja oppilaitosten monialaiset opiskeluhuoltoryhmät työskentelevät tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti ja oppilaat, opiskelijat ja vanhemmat osallistuvat yhteisöllisen työn suunnitteluun ja toteuttamiseen.
 • Lasten ja nuorten sosiaaliset taidot ovat hyvät ja kiusaaminen on harvinaista.

Tavoitteena on, että hyvinvointia vahvistetaan yksilöllisesti lapsen tai nuoren tarpeisiin räätälöidyn työn ja palvelujen avulla.

 • Palveluja tarjotaan yhtenä monialaisena toiminnallisena kokonaisuutena kehitysympäristöissä.
 • Palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja työtä tehdään kiinteässä yhteistyössä opiskeluhuollon, opettajien sekä erityistason palvelujen kanssa.
 • Lapset, nuoret ja perheet osallistuvat palvelujen arviointiin ja kehittämiseen.

Poimintoja toimenpiteiksi:

Yhteisöllinen opiskeluhuoltotyö ja varhaiskasvatuksen hyvinvointityö

 • Kehitetään kiusaamisen vastaisia toimintamalleja
 • Vakiinnutetaan varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen oma kiusaamisen vastainen ohjelma
 • Vahvistetaan KiVa Koulu -ohjelman toimeenpanoa, vertaissovittelua ja tuki- ja kummioppilas- sekä tutortoimintaa
 • Edistetään lasten ja nuorten vapaa-ajan toimintaa ja tuetaan mahdollisuuksia tasapuoliseen harrastamiseen

Yksilökohtainen opiskeluhuolto

 • Järjestetään opiskeluhuoltopalvelut lapsi- ja nuorilähtöisenä palveluna
 • Vahvistetaan henkilöstön osaamista ikätasoisessa kuulemisessa ja kohtaamisessa
 • Kehitetään opiskeluhuollon palvelujen ulottamista opintojen ja työelämän ulkopuolelle jääneille nuorille
 • Kehitetään perusopetukseen verkko-oppimismalli, jossa voidaan tarvittaessa räätälöidä yksilöllisiin tarpeisiin soveltuvia oppimispolkuja etäopetusta ja ohjauksellista etätukea hyödyntäen
 • Mallinnetaan koulukuntoisuuden/opiskelukyvyn monialaisen arvioinnin hyvä toimintamalli
 • Varmistetaan nykyisten ohjeistusten tunnettuus
 • Laaditaan esiopetuksen opiskeluhuollon malli

Tunnistetaan sekä yhteisölliseen että yksilökohtaiseen työhön liittyviä osaamistarpeita ja järjestetään tarvittavaa koulutusta.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi hallituksen kärkihankkeista. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö koordinoivat yhdessä kärkihanketta. Kärkihankkeeseen on varattu rahoitusta n. 40 miljoonaa euroa.

Työtä tehdään yhdessä oikeusministeriön, muiden ministeriöiden, Kuntaliiton, Opetushallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Kirkkohallituksen sekä useiden alan järjestöjen kanssa.

LAPE muutosohjelmassa lapsi- ja perhepalveluiden hajanainen palvelujärjestelmä uudistetaan lapsi- ja perhelähtöiseksi maakuntien ja uuden kunnan toimintaympäristöön.

Toteutetaan kokonaisvaltainen uudistus, jossa siirretään painopistettä kaikille yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon.

Luodaan lapsen oikeuksia ja tietoperustaisuutta vahvistavaa toimintakulttuuria päätöksentekoon ja palveluihin.

 • Muutoksella vahvistetaan peruspalveluja ja siirretään painopistettä ehkäiseviin sekä varhaisen tuen ja hoidon palveluihin.
 • Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia sekä heidän omia voimavarojansa vahvistetaan.
 • Lisätään lasten, nuorten ja perheiden osallistumista palveluidensa suunnitteluun.
 • Vanhemmuuden tukea ja matalan kynnyksen palveluita vahvistetaan. Oikea-aikainen tuki lisää palveluiden vaikuttavuutta.
 • Kustannussäästöjä saadaan aikaan, kun korjaavien palveluiden, kuten huostaanottojen ja laitoshoidon tarve vähenee.

 

Näin hanke etenee

Lisätietoja

Katja Bergbacka, projektipäällikkö 
OKM, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330267  


Hanne Kalmari, hankepäällikkö 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL 0295163046