Koulutukseen hakeutuminen ja opiskelijavalinnat

Osana ammatillisen koulutuksen reformia uudistetaan ammatillisen koulutukseen hakeutumista ja opiskelijavalintoja. Vapaa hakeutumisoikeus koulutukseen säilytetään (pl. henkilöstökoulutus).

Ammatilliseen koulutukseen hakeutumisen pääväylät ovat jatkuva haku ja valtakunnalliset hakumenettelyt.

Jatkuva haku

Ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan pääsääntöisesti niin sanotun jatkuvan haun kautta, joka mahdollistaa kaikkeen koulutukseen hakeutumisen joustavasti ympäri vuoden. Jatkuvassa haussa koulutuksen järjestäjät päättävät hakuajoista ja muista hakemiseen liittyvistä menettelyistä sekä tutkinnon suorittajaksi tai opiskelijaksi ottamisen valintaperusteista. Tutkinnon suorittajaksi ja opiskelijaksi ottamisessa on kuitenkin sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita.

Yhteishaku perusopetuksen päättäville

Valtakunnallinen yhteishaku järjestetään keväisin toteuttavana yhteishakuna, jonka ensisijaisena kohderyhmänä ovat hakuvuonna perusopetuksen tai valmentavan koulutuksen päättävät nuoret. Yhteinen hakumenettely tukee perusopetuksen päättävän suuren ikäluokan välitöntä siirtymistä jatko-opintoihin ja työelämään. Valtakunnallisessa ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaussa käytetään yhteisiä opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella säädettyjä valintaperusteita. Yhteisten hakujen päättymisen jälkeen ilman opiskelupaikkaa jääneet henkilöt ohjataan hakeutumaan koulutukseen jatkuvan haun kautta.

Haku oppisopimuskoulutukseen

Oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan kuten nykyisinkin jatkuvan haun kautta ottamalla yhteyttä suoraan koulutuksen järjestäjään. Valtakunnallisessa yhteishaussa on mahdollista ilmaista kiinnostuksensa suorittaa ammatillinen perustutkinto tai tutkinnon osa oppisopimuskoulutuksena. Oppilaitokset saavat näin yhteishausta tiedon niistä hakijoista, jotka mahdollisesti olisivat kiinnostuneita suorittamaan ammatillista koulutusta oppisopimuskoulutuksena ja voivat tarpeen mukaan kertoa lisää oppisopimuskoulutuksen käytännöistä. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina soveltuvaa työpaikkaa.

Työvoimakoulutukseen hakeutumisesta ja valinnasta säädetään julkisesta työvoima- ja yrityspalveluista annetussa laissa.

Tarvittavat muutokset lainsäädäntöön tehdään ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta koskevan toimintalainsäädännön yhteydessä. Eduskunta hyväksyi uuden lainsäädännön kesäkuussa 2017 ja se tulee voimaan vuoden 2018 aluista.

Usein kysyttyä

Muuttuvatko ammatillisen koulutuksen valintaperusteet?

Valintapisteiden yksinkertaistamista esitetään valmisteilla olevassa opiskelijaksi ottamisen perusteita ammatillisessa koulutuksessa koskevassa asetuksessa. Ehdotuksen mukaan valintakriteereistä poistettaisiin vailla perusasteen jälkeistä koulutuspaikkaa olevien pisteet, painotetuista arvosanoista saatavat pisteet, työkokemuksesta saatavat pisteet, vähemmistösukupuolesta saatavat pisteet sekä urheilullisten ansioiden perusteella annettavat pisteet.

Esimerkiksi soveltavat aineet (liikunta, kuvataide, käsityö, kotitalous ja musiikki) huomioitaisiin edelleen yleisessä koulumenestyksessä, mutta niitä ei huomioitaisi enää uudelleen painotettujen arvosanojen pisteissä.

Voimassa olevan asetuksen mukaan valintapisteitä on saanut yleisen koulumenestyksen perusteella, johon ovat kuuluneet myös soveltavat aineet. Lisäksi on saanut pisteitä soveltavista aineista (painotettavat arvosanat). Tavoitteena on ollut tukea sellaisten hakijoiden koulutukseen pääsyä, joilla lukuaineiden keskiarvo on ollut heikompi ja taas vastaavasti taito- ja taideaineiden arvosanat parempia. Painotetuista arvosanoista saatavat pisteet eivät ole aiheuttaneet toivottua vaikutusta, sillä samat hakijat, jotka ovat saaneet valintapisteet yleisestä koulumenestyksestä, ovat usein saaneet korkeat pisteet myös painotetuista arvosanoista.

Asetusten jatkovalmistelu lausuntopalautteen pohjalta on vielä kesken. Päätökset tehtäneen ja asetukset annettaneen syyskuun 2017 aikana.

Lue tarkemmin lausuntokierroksella olleesta asetuksen perustelumuistiosta (10.7.2017)

Lisätietoja

Anne Mårtensson, Opetusneuvos 
OKM, Ammatillisen koulutuksen osasto 0295330104