Järjestämislupien uudistaminen

Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvat uusitaan osana ammatillisen koulutuksen reformia. Opetus- ja kulttuuriministeriö muuttaa kaikki nykyiset luvat uuden lainsäädännön mukaisiksi ilman erillistä hakemusta.

Ministeriö on toimittanut 9.6.2017 koulutuksen järjestäjille ehdotukset uusiksi ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluviksi. Ministeriö pyytää koulutuksen järjestäjiltä vastineita järjestämislupaehdotuksiin 11.8.2017 mennessä.

Ehdotukset on laadittu hallituksen esityksen siirtymäsäännösten mukaisesti vastaamaan voimassa olevia järjestämislupia ja tutkinnon järjestämissopimuksia ottaen huomioon järjestämislupasäätelyssä tapahtuvat sisällölliset muutokset. HE39/2017

Järjestämisluvan valmistelussa noudatetut periaatteet on kuvattu muistiossa ja sen tausta-aineistossa.

Liite 1: Tutkintorakenteessa tapahtuvat muutokset, muutokset tutkinnoittain
Liite 2: Voimassaolevat näyttötutkintojen järjestämissopimukset/OPH ja tutkintotoimikunnat (tilanne 3.5.2017)
Liite 3: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien luvissa määrätyt kunnat, tilanne 1.8.2017 lukien
Liite 4: Ehdotukset ensisijaisiksi toiminta-alueiksi
Liite 5: Ehdotus lupien opiskelijavuosien vähimmäismääriksi

Haettavissa olevat tehtävät

Ministeriön valmistelemat järjestämislupaehdotukset eivät sisällä:

  • työvoimakoulutuksen tehtävää,
  • laajennettua oppisopimuskoulutuksen tehtävää eikä
  • vankilaopetuksen tehtävää.

Nämä tehtävät ovat kaikkien koulutuksen järjestäjien haettavissa. Tätä koskevat hakemukset pyydetään toimittamaan osana koulutuksen järjestäjän vastinetta 11.8.2017 mennessä. Samassa aikataulussa on mahdollista hakea myös uutta tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa.

Mikäli koulutuksen järjestäjät ovat yhdistymässä 1.1.2018 lukien, fuusiota koskevat erilliset järjestäjäkohtaiset hakemukset liitteineen tulee toimittaa 11.8.2017 mennessä.

Lomakkeet

Tältä sivulta löytyvät 19.6.2017 mennessä tarvittavat lomakkeet (xlsx):

Lomakkeen lupaehdotusta koskevaa vastinetta varten täyttävät ne koulutuksen järjestäjät, jotka ovat saaneet järjestämislupaansa koskevan ehdotuksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Lomakkeen uuden järjestämisluvan hakemiseksi täyttävät vain ne tahot, joille ei ole lähetetty järjestämislupaa koskevaa ehdotusta. Lue tarkemmat ohjeet

Palautusosoitteet

Vastineet ja uudet järjestämislupahakemukset toimitetaan sekä paperiversioina että sähköpostitse opetus- ja kulttuuriministeriöön postiosoitteella:

Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO
tai 
Valtioneuvoston kirjaamon yhteinen toimipiste, Ritarikatu 2 B, Helsinki.

Sähköposti: amos@minedu.fi, viestin aihe: Järjestämislupien uudistaminen/Järjestäjän nimi

Päätökset

Ministeriön on tarkoitus tehdä päätökset järjestämisluvista syyskuun 2017 loppuun mennessä edellyttäen, että uusi ammatillisen koulutuksen laki on vahvistettu.

Aikataulut ovat ehdollisia ja kytkeytyvät hallituksen esityksen hyväksymisen aikatauluun. Mikäli aikatauluihin tai järjestämislupien uudistamisprosessiin tulee muutoksia, ministeriö informoi niistä tällä sivulla.

Lisätietoja:

Uusimaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi: ylitarkastaja Tarja Koskimäki, puh. 02953 30166

Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Varsinais-Suomi ja Satakunta:
opetusneuvos Jukka Lehtinen, puh. 02953 30183

Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala: opetusneuvos Anne Mårtensson, puh. 02953 30104

Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa: opetusneuvos Mari Pastila-Eklund, puh. 02953 30249

Opetusneuvos Tarja Olenius, puh. 02953 30237

Projektisuunnittelija Saara Ikkelä, puh. 02953 30109

Hallitussihteeri Saara Luukkonen, 02953 30366

Ylijohtaja Mika Tammilehto, 02953 30308

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@minedu.fi

 

Usein kysyttyä

Miten opiskelijavuosi lasketaan?

Hallituksen esitys ammatillisen koulutuksen lainsäädännöstä löytyy täältä.  Esityksen loppupuolelta löytyy esitys opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamiseksi, jonka 32 b §:ssä säädetään opiskelijavuoden käsitteestä. Samasta linkistä löytyy myös parhaillaan lausunnolla oleva esitys ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista, jonka 1 §:ssä säädetään opiskelijavuoteen kuuluvista päivistä.

 

Minkälainen suunnitelman osaamisen arvioinnin toteuttamisesta tutkintokohtaisesti tulee olla?

Uuden lainsäädännön mukaisesti koulutuksen järjestäjän tulee laatia osana laadunhallintajärjestelmäänsä suunnitelman osaamisen arvioinnin toteuttamisesta tutkinto- tai koulutuskohtaisesti. Tässä vaiheessa hakemuksen liitteeksi riittää alustava suunnitelma koulutuksen järjestäjän hakemien uusien tutkintojen osaamisen arvioinnin toteuttamisesta.

Suunnitelmalle ei ole vielä laadittu pohjamallia, joten se voi olla vapaamuotoinen. Suunnitelmasta tulisi ilmetä tiivistetysti olennaiset asiat osaamisen arvioinnin toteuttamisprosessista. Suunnitelma voi olla esimerkiksi näyttötutkinnon järjestämissuunnitelman tai ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja osaamisen arviointia koskevan suunnitelman kaltainen tutkintokohtainen selvitys, mutta sen ei tarvitse olla yhtä yksityiskohtainen kuin edellä mainitut nykymuotoiset suunnitelmat. Tarkoitus on, että alustava osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma palvelee myös koulutuksen järjestäjän oman toiminnan kehittämistä ja tulevan laadunhallintajärjestelmän toteuttamista.

Alustava osaamisen arviointisuunnitelma tulee laatia kaikista koulutuksen järjestäjän hakemista uusista tutkinnoista ja koulutuksista. Mikäli koulutuksen järjestäjä hakee viittä tai useampaa uutta tutkintoa, suunnitelman voi tässä vaiheessa laatia myös niin, että se sisältää yleisen suunnitelman osaamisen arvioinnin toteuttamisesta sekä tutkintokohtaiset erityispiirteet tarvittaessa.

 

 

Mitä käy niille toimijoille, joilla on voimassaolevia näyttötutkinnon järjestämissopimuksia tutkintotoimikuntien kanssa, mutta ei ministeriön myöntämää ammatillisen koulutuksen järjestämislupaa?

Uuden lainsäädännön mukaisesti 1.1.2018 lähtien koulutuksen järjestäjien tulee hankkia näytön toteuttaminen ja osaamisen arviointi sellaiselta koulutuksen järjestäjältä, jolle on myönnetty uudessa ammatillista koulutusta koskevassa laissa tarkoitettu ministeriön myöntämä ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa näyttöä koskevaan tutkintoon. Ilman kyseistä järjestämislupaa, em. toimija ei voi ottaa vastaan näyttöjä 1.1.2018 alkaen. Näillä toimijoilla on kaksi vaihtoehtoista tapaa jatkaa toimintaan vuoden vaihteen jälkeen:

1.    hakea ministeriön myöntämää ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa
2.    jatkaa tutkintoon valmistavaa koulutusta ja sopia luvan saaneiden koulutuksen järjestäjien kanssa yhteistyöstä

1. Uutta järjestämislupaa voi hakea nyt järjestämislupien uudistamisen yhteydessä ja siihen on tarkemmat ohjeistukset nettisivuillamme

2. Mikäli yllä tarkoitettu koulutuksen järjestäjä ei hae järjestämislupaa tai tarkoitetulle koulutuksen järjestäjälle ei myönnetä ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua järjestämislupaa, koulutuksen järjestäjän tulee toimintaa jatkaessaan 1.1.2018 lähtien ohjata opiskelijat ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:ssä tarkoitettuun näytön toteuttamiseen ja 53 §:ssä tarkoitettuun osaamisen arviointiin sellaiselle koulutuksen järjestäjälle, jolle on myönnetty ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu kyseisen tutkinnon järjestämislupa. Ministeriön myöntämän järjestämisluvan saanut koulutuksen järjestäjä voi jatkossa tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa lain antamissa puitteissa. Luvan saanut koulutuksen järjestäjä voi hankkia järjestämisluvassa määrättyjen tutkintojen osia sekä niihin valmistavaa tutkintokoulutusta, järjestämisluvan mukaista muuta koulutusta sekä oppisopimuskoulutusta toiselta ammatillisen tai muun koulutuksen järjestäjältä, muulta julkiselta taholta taikka muulta yksityiseltä yhteisöltä tai säätiöltä. Lisäksi opiskelijan yksilöllisten valintojen mahdollistamiseksi koulutuksen järjestäjä voi järjestämisluvan mukaisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisen yhteydessä hankkia myös muita kuin järjestämisluvan mukaisia tutkintojen ja koulutuksen osia sekä osaamisen hankkimisen tukitoimia edellä mainituilta tahoilta. Luvan saaneen koulutuksen järjestäjän tulee tarjota mahdollisuus suorittaa tutkinto tai tutkinnon osa myös ilman tutkintokoulutukseen osallistumista sekä yhteistyössä sellaisten toimijoiden kanssa, jotka tarjoavat osaamisen kehittämispalveluita liiketaloudellisin perustein.

 

Mitkä lomakkeet tulee täyttää, jos hakee ainoastaan työvoimakoulutuksen järjestämistehtävää?

Työvoimakoulutuksen järjestämistehtävän saamiseksi koulutuksen järjestäjän tulee hakea ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa, joka sisältää työvoimakoulutuksen järjestämistehtävän. Luvan hakemiseen liittyvät tarkemmat ohjeistukset löytyvät nettisivuillamme

Hakijan tulee täyttää nettisivuilta löytyvä lomake uuden järjestämisluvan hakemiseksi sekä liite 1: työvoimakoulutuksen järjestämistehtävän hakulomake.

 

Miten työvoimakoulutusta järjestäneiden ammattikorkeakoulujen tulee toimia?

Ammattikorkeakouluja pyydetään olemaan yhteydessä johtaja Hannu Siréniin, etunimi.sukunimi@minedu.fi, puh. 0295 3 30292.

 

Mihin ehdotukset toiminta-alueiksi perustuvat?

Järjestäjille ehdotetut toiminta-alueet ovat alueita, joilla koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää alueen koulutus- ja osaamistarpeen mukaista koulutusta. Koska toiminta-alue on velvollisuus, ei koulutuksen järjestäjiä voida velvoittaa huolehtimaan laajemmasta alueesta kuin on koulutuksen saatavuuden näkökulmasta tarpeellista. Kuitenkin jotta ammatillisen koulutuksen alueellinen saatavuus turvataan, on jokaiselle maakunnalle määritelty vähintään yksi koulutuksen järjestäjä, joka kykenee huolehtimaan alueen koulutus- ja osaamistarpeesta.

 

Onko järjestämislupa ehdotuksen opiskelijavuosissa otettu huomioon työvoimakoulutukseen lähtökohtaisesti tarkoitettuja opiskelijavuosia?

Ei ole, sillä työvoimakoulutuksen tehtävää ei ole ehdotettu kenellekään koulutuksen järjestäjälle vaan tehtävää tulee hakea.

Mikä on muistiossa mainittu maahanmuuttajakoulutuksen avustusten siirto 21 miljoonaa euroa?

Kyseessä ovat OKM:n aiemmin valtionavustuksina rahoittamaa koulutusta, ei TEM:n kotoutumiskoulutusta.

 

Mitä tietoja tarkoitetaan laajennetun oppisopimuskoulutuksen järjestämistehtävän luvuilla?

Laajennetun oppisopimuskoulutuksen järjestämistehtävän hakulomakkeen kohdissa 8 ja 9 ilmoitetaan vuosilta 2015–2017 oppisopimuskoulutuksen laskentapäivien keskiarvot. Lisäksi pyydetyn mukaisesti ilmoitetaan vuodesta 2017 lukien arvio opiskelijavuosina.

 

Mitä tietoja tarkoitetaan työvoimakoulutuksen järjestämistehtävän luvuilla?

Työvoimakoulutuksen järjestämistehtävän hakulomakkeen kohdassa 12 ilmoitetaan vuosilta 2015–2017 opiskelijatyövuodet tutkintotavoitteisen työvoimakoulutuksen osalta. Lisäksi ilmoitetaan vuodesta 2017 lukien arvio opiskelijavuosina.