Erityiset koulutustehtävät 1.8.2018 lukien

Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedottaa tällä kirjeellä lukiokoulutuksen järjestäjiä kyseisestä hallituksen esityksestä ja varaa mahdollisuuden erityisten koulutustehtävien hakemisen koskien 1.8.2018 alkavaa koulutusta.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen (HE 20/2017) erityistä koulutustehtävää koskevista lainsäädäntömuutoksista. Hallituksen esitykseen sisältyi muun muassa tarkentavia säännöksiä erityisen koulutustehtävän ja siihen sisällytettävän rahoituksen myöntämisestä, ministeriön toimivallasta ja myöntämiskriteereistä. Ehdotuksen mukainen koulutus käynnistyisi 1.8.2018 lukien.

Säädösmuutosten lähtökohtana on, että tarkempi sääntely lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä päätöksentekoon, takaa entistä paremmin hakijoiden yhdenvertaisuuden, selkeyttää erityisten koulutustehtävien asemaa koulutusjärjestelmässä sekä antaa ministeriölle tarkkarajaisemman toimivallan asiasta päättämiseen. Muutokset myös turvaavat erityisen koulutustehtävän kokonaisrahoituksen jatkossa sekä tehostavat sen käyttöä ja kohdentamista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö varaa koulutuksen järjestäjille mahdollisuuden hakea erityisiä koulutustehtäviä 17.5.2017 saakka, koskien 1.8.2018 käynnistyviä erityisiä koulutustehtäviä. Hakemuksista päätetään uusien säädösten mukaisesti alkusyksystä 2017, mikäli eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen.

Hakemus tehdään oheisella hakulomakkeella. Hakemuksen allekirjoittajaksi merkityllä henkilöllä tulee olla nimenkirjoitusoikeus koulutuksen järjestäjän puolesta. Hakemus toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamon osoitteeseen: PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO 17.5.2017 mennessä.

Järjestämisluvan muutoshakemuksesta tehtävä päätös on opetus- ja kulttuuriministeriön maksullisista suoritteista annetun asetuksen (688/2015) mukaisesti maksullinen (1 220 euroa).

Lisätietoja

Heikki Blom, Opetusneuvos 
OKM, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto, Lukiouudistuksen yksikkö LUK 0295330074